Innowacje w MŚP

Dotacje do 3mln PLN dla firm z województwa śląskiego wdrażających innowacje produktowe bądź procesowe

O NAJPOPULARNIEJSZEJ DOTACJI DLA FIRM Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO


3.2 INNOWACJE W MŚP - czyli jak ugryżć 3 mln na rozwój firmy?

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP jest najbardziej popularnym programem pomocowym, dedykowanym firmom realizującym inwestycje na terenie województw śląskiego. Po zmianach oferuje szansę pozyskania najwyższego poziomu wsparcia (3mln zł) z pośród wszystkich działań regionalnego programu operacyjnego.
Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP planujących wdrażanie innowacji produktowych, procesowych bądź organizacyjnych.

O dofinansowanie mogą się ubiegać firmy, które posiadają OPINIĘ O INNOWACYJNOŚCI dla planowanego do wdrożenia rozwiązania (produktu/usługi/procesu) a innowacyjność rozwiązania nie może wskazywać iż rozwiązanie jest znane dłużej niż 3 lata, co najmniej w skali regionu.

Podsumowując działanie Innowacje w MŚP, skierowane jest do firm planujących inwestycje na terenie woj. śląskiego w celu wprowadzenia na rynek nowego produktu, technologii (procesu) innowacyjnego co najmniej w skali województwa, i nie stosowanego dłużej niż 3 lata.

WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA I POZIOM WSPARCIA, ORAZ KOSZTY KWALIFIKOWANE W DZIAŁANIU 3.2 INNOWACJE W MŚP


Maksymalna kwota wsparcia wynosi do 3 mln PLN.
Minimalna wartośc wsparcia została określona na poziome 100tys PLN.
Procentowy poziom wsparcia uzależniony jest od wielkości firmy.

Mikro i małe przedsiębiorstwo realizujące inwestycję mogą ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 45%.
Poziom pomocy dla średniego przedsiębiorstwa realizującego tę samą inwestycję na terenie śląska wyniesie już tylko 35%.

Część wydatków (promocja) może być finansowana w ramach projektu w formie pomocy de minimis na poziomie 50% - bez względu na wielkość firmy.
Również o 50% poziom pomocy może aplikować firma na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne.
Dofinansowaniu w działaniu 3.2 RPO ŚLĄSKIE - Innowacje w MŚP podlegają koszty
- zakupu nowych środków trwałych - tj maszyn i urządzeń w tym m.in.: instalacja, montaż, pierwsze uruchomienie, transportu, opakowanie, rozładunek, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu) POD WARUNKIEM, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego/wytworzonego środka trwałego
- zakupu licencji oprogramowania (w tym m.in.: koszty instalacji, koszty testów, sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty przeszkolenia personelu, instruktażu) pod warunkiem, że koszty te ujęte są w wartości początkowej zakupionej/wytworzonej wartości niematerialnej

- koszty usług doradczych (do 5% wartości pozostałych kosztów nieobjętych limitami)
- koszty promocji projektu (do 10% wartości pozostałych kosztów nieobjętych limitami)
(m.in. publikacje w mediach, reklamy out-door, koszty wynajęcia powierzchni wystawienniczej bezpośrednio od organizatora imprezy targowej)

Dodatkowo w ramach kosztów kwalifikowanych jest leasing ( w formie rat kapitałowych - do dnia zakończenia realizacji projektu przy czym leasing musi prowadzić do przeniesienia własności na korzystającego (Dofinansowanie nie obejmuje leasingu zwrotnego)

Od czego zależą szanse na pozyskanie 3 mln PLN na rozwój firmy - czyli o sekretach działania "3.2 INNOWACJE W MŚP" i kreteriach wyboru projektów


Kto ma szansę na pozyskanie dofinansowania??

Jak już wspomnieliśmy powyżej - posiadanie opinii o innowacyjności jest podstawą. Od czego jednak zależą szanse pozyskania wsparcia ??
Przy dużym zainteresowaniu dofinansowaniami, ważne jest aby projekt w działaniu 3.2 Innowacje w MŚP uzyskał jak najwięcej punktów na etapie oceny merytorycznej.
Punkty te przyznawane są zaś za:
- innowacyjność produktów projektu (rozwiązania nieznane i niestosowane na świecie są oceniane najwyżej)
- posiadanie doświadczenia w realizacji projektów z dofinansowaniem; powiązanie projektów i ich wzajemny wpływ (np. powiązanie dotacji na rozwój eksportu z dotacją na wdrożenie innowacyjnego rozwiązania)
- lokalizacje inwestycji na terenie o zwiększonym stopniu bezrobocia oraz niskim stopniu przedsiębiorczości
- współpracę z jednostkami B+R; IOB; wdrażanie wyników prac B+R; wprowadzanie na rynek nowego produktu o niskim nasyceniu na rynku; wprowadzanie innowacji pozytywnie oddziałujących na rozwój sektora/branży
- tworzenie nowych miejsc pracy w stosunku do kwoty przyznanego dofinansowania
- wejście na nowe rynki zbytu
- niższy (o co najmniej 5%) wnioskowany poziom wsparcia
- wdrażanie równocześnie innowacji procesowych i produktowych
- wdrażanie wyników prac B+R na które wnioskodawca uzyskał wcześniej dofinansowanie
- rozwój inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego

To tylko najważniejsze kryteria. Wskazują nam jednak jak szeroko i holistycznie należy podchodzić do tematu pozyskania wsparcia.

O dofinansowanie w działaniu 3.2. Innowacje w MŚP największe szanse mając więc firmy, planujące wdrożenie dotychczas nieznanego produktu bądź nieznanej usługi (procesu), który powstał we współpracy z sektorem nauki (najlepiej w ramach projektu badawczego z dofinansowaniem). Premiowane są projekty nakierowane na rozwój działalności eksportowej, a dodatkowym atutem jest posiadanie podpisanych umów na dofinansowanie w ramach innych działań dotowanych z funduszy europejskich. Dodatkowe preferencje uzyskają firmy, które lokować będą swe inwestycje w regionach o dużej stopie bezrobocia, tworzące nowe miejsca prace (Najwyższą punktację otrzymuje się gdy na 1 etat przypada maks. 400tys dofinansowania)

OPIS PROCESU APLIKOWANIA PO DOFINANSOWANIE W RAMACH 3.2 INNOWACJE W MŚP

Złożenie wniosku w działaniu 3.2 INNOWACJE W MŚP odbywa się całkowicie w sposób elektroniczny za pomocą dedykowanego systemu (LSI). Wniosek wraz z obligatoryjnymi załącznikami wysyłany jest do Śląskiego Centum Przedsiębiorczości, które w teorii powinno zakończyć ocenę formalną w terminie 80 dni roboczych, Po ocenie formlnej wnioski trafiają do oceny merytorycznej. Trwa ona do 60 dni roboczych. Łącznie więc ocena wniosków powinna zamknąć się w terminie ok. 7 miesięcy.

Na etapie oceny merytorycznej co najmniej dwaj eksperci oceniają projekty, a średnia ich ocen stanowi wypadową "notę" końcową.
Wszystkie projekty, które zmieszczą się w puli środków dostępnej dla naboru, oraz uzyskają pozytywną ocenę rekomendowane są do przyznania dofinansowania.
Wnioskodawcy zaś otrzymują od ŚCP informację o wynikach oraz listę załączników wymaganych do podpisania umowy o dofinansowanie.

OFERTA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU PO DOFINANSOWANIE W DZIAŁANIU INNOWACJE W MŚP

Oferujemy Państwu przygotowanie wniosku pod dofinansowanie, pomoc w nawiązaniu współpracy z sektorem nauki. W ramach przygotowania dokumentacji sporządzamy w pakiecie analizę finansową oraz pomagamy skompletować wymagane załączniki.

Kluczowym etapem aplikowania po dofinansowanie jest posiadanie opinii o innowacyjności, odpowiednio przeredagowanej, zgodnej z wytycznymi, pozwalającej na uzyskanie maksymalnej ilości punktów dla projektu wnioskodawcy.

Wspomagamy klientów w przygotowaniu dokumentów do umowy, zarządzaniu projektem oraz koordynacją zamówień, w celu jego efektywnego rozliczenia.


Nie zwlekaj- zadzwoń i jeszcze niezwłocznie umów się na spotkanie. Pomożemy Ci skutecznie przygotować się do aplikowania po dotację w działaniu INNOWACJE W MŚP