Rozliczanie projektów

Kompleksowe wsparcie w procesie rozliczenia i ewaluacji przyznanego dofinansowania

ROZLICZENIE PROJEKTU UNIJNEGO

Realizacja projektu z dofinansowaniem unijnym wiąże się z obowiązkiem rozliczenia przyznanego wsparcia. W większości przypadków sprowadza się to do cyklicznego, nie rzadszego niż raz na kwartał, złożenia wniosku o płatność (bądź wniosku sprawozdawczego).

W obecnej perspektywie finansowej wnioski o płatność składane są elektronicznie za pomocą systemów informatycznych instytucji prowadzących nabory (m.in za pomocą platformy SL2014)

Wraz z wnioskiem o płatność poza dokumentacją finansową obejmującą faktury, potwierdzenia płatności beneficjenci zobowiązani są do dostarczenia szeregu dokumentów potwierdzających m.in prawidłowy wybór dostawców/wykonawców zgodnie z wytycznymi.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZAKRESEM NASZEJ OFERTY ORAZ KONTAKTU W CELU OMÓWIENIA ROZLICZENIA PAŃSTWA PROJEKTU
  • slide

POMOC I DORADZTWO W PRZYGOTOWANIU DOKUMENTÓW DO ROZLICZENIA

ROZLICZENIE PO ZATWIERDZENIU WNIOSKU PRZEZ OPERATORA

MONITORING I WERYFIKACJA STANU ROZLICZENIA

OFERTA ROZLICZENIA PROJEKTU

Oferujemy Państwo pomoc i wsparcie w kompleksowym rozliczeniu realizowanego projektu. Nasza pomoc obejmuje przygotowanie wniosków o płatność, aneksów do umów, korekt harmonogramów.

KOSZT ROZLICZENIA DOTACJI

Koszt rozliczenia dotacji ustalany jest indywidualnie. Cena rozliczenia projektu zależy od zakresu i ilości wydatków ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz działania w ramach którego pozyskano dofinansowanie.
Przygotowanie wniosku o płatność
Przygotowanie wniosku o płatność, wniosku sprawozdawczego oraz wysłanie go poprzez generator, system SL2014.
Przygotowanie opisów dokumentów księgowych
Wzory opisów gotowych do nadruku na fv (avers & revers), inne dokumenty księgowe (np.delegacje)
Pisma związane z aktualizacją hamonogramów
Aktualizacja harmonogramów rzeczowo-finansowych, harmonogramów płatności
Rozliczanie wskaźników i ewaluacja projektu
Pomagamy w aktualizacji wskaźników wykazanych we wniosku o dofinansowanie, w sytuacjach gdy ich osiągnięcie jest zagrożone.
Wspieramy beneficjentów w sprawozdawczości (ewaluacji) projektów w okresie trwałości, tj. po zakończeniu ich realizacji, przygotowując pisma dla instytucji w każdym obowiązkowym okresie sprawozdawczym.
Wsparcie podczas kontroli projektu
W zależności od typu projektu nasi klienci mogą liczyć również na wsparcie w trakcie kontroli (bieżącej, oraz końcowej) projektu.
Pomagamy w przygotowaniu do kontroli, sprawozdawczości, oraz finalnym zatwierdzeniu projektu.