Horyzont Europa

Dofinansowanie do 20mln PLN na inwestycje dla firm z całego kraju, planujących wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych

O HORYZONT EUROPA SŁÓW KILKA....


Słowo wstępu o największym programie badawczo-wdrożeniowym w historii Unii Europejskiej

Horyzont Europa (Horizon Europe) to nowy program badawczo-wdrożeniowy Unii Europejskiej, o budżecie ponad 100 miliardów.
Stanowi ona najbardziej ambitne tego typu przedsięwzięciem na poziomie europejskim.

Główne założenia nowego programu zostały nakreślone, biorąc pod uwagę kierunek, w którym rozwija się technologia i gospodarka.
Program ma być redystrybuowany poprzez trzy filary. Pierwszy z nich ma się skupić na najważniejszych projektach naukowych oraz ma zapewniać dostęp do infrastruktury badawczej. Drugi filar zapewni finansowe wsparcie dla najważniejszych z punktu widzenia społeczeństwa problemów takich jak globalne ocieplenie czy zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych. Ostatni z filarów ma podnieść rangę Europy jako prekursora w zakresie innowacyjności.
Ponownie podobnie jak w programie Horyzont 2020 dużą uwagę zwraca się, na synergie z innymi programami UE.

WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA I POZIOM WSPARCIA, ORAZ KOSZTY KWALIFIKOWANE W DZIAŁANIU HORYZONT EUROPA


Maksymalna kwota wsparcia wynosi do 20 mln PLN.
Procentowy poziom wsparcia ustalany jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Uzależniony jest od wielkości firmy i miejsca realizacji inwestycji.

Przykład.
Mikro i małe przedsiębiorstwo realizujące inwestycję na terenie woj. śląskiego może ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 45%.
Poziom pomocy dla średniego przedsiębiorstwa realizującego tę samą inwestycję na terenie śląska wyniesie już tylko 35%.
Dofinansowaniu w działaniu Badania na rynek podlegają koszty
- zakupu nieruchomości (do 10% wartości kosztów kwalifikowanych)
- budowy budynku produkcyjnego ( do 10% wartości kosztów kwalifikowanych)
Koszty zakupu i budowy mogą stanowić maks. 20% kosztów kwalifikowanych. Koszty kwalifikowane na zakup nieruchomości i budowę są również limitowane kwotowo do poziomu 5 mln PLN. Powyżej tej kwoty koszty budowy są niekwalifikowane i muszą być finansowane samodzielnie przez wnioskodawcę.

- zakupu bądź wytworzenia maszyn i urządzeń
- zakupu oprogramowania
- zakupu wartości niematerialnych i prawnych ( w formie patentów, licencji, know-how)
- koszty usług doradczych (maksymalnie 1 mln PLN)
- koszty prac rozwojowych - w tym badania, wynagrodzenia oraz koszty operacyjne (np. materiały do badań; odczynniki; środki eksploatacyjne) (maksymalnie 1 mln PLN)

Dodatkowo w ramach kosztów kwalifikowanych jest leasing ( w formie rat - do dnia zakończenia realizacji projektu przy leasing musi prowadzić do przeniesienia własności na korzystającego (Dofinansowanie nie obejmuje leasingu zwrotnego)

Kto może się ubiegać?


O tym kto może zostać beneficjentem działania

Standardowe projekty badawcze – konsorcjum co najmniej trzech podmiotów prawnych. Każdy z podmiotów musi mieć siedzibę na terytorium państwa członkowskiego UE lub kraju stowarzyszonego.
Wnioski mogą być również składane indywidualnie przez firmy z sektora MŚP (czytaj więcej pod INSTRUMENT MŚP).

Opis procesu aplikowania po dofinansowanie w ramach 3.2.1 BADANIA NA RYNEK

Udokumentowanie realizacji prac B+R jest podstawą aby móc aplikować o dofinansowanie w działaniu Badania na rynek. Fakt ten jest weryfikowany zarówno w części opisowej wniosku jak i na etapie PANELU EKSPERTÓW. Dysponując wynikami prac badawczych można realnie planować pozyskanie wsparcia oraz odpowiednio przygotować się do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Po złożenie wniosku w trakcie naboru podlega on ocenie formalnej, a następnie jest on kierowany do oceny merytorycznej dokonywanej przez ekspertów wybieranych przez PARP.
W siedzibie PARP przy ul. Pańskiej w Warszawie "reprezentacja firmy" przedstawia przed ekspertami wybranymi przez PARP krótką prezentację projektu .
PARP określa fachowo ten etap PANELEM EKSPERTÓW.
Podczas panelu wnioskodawca (a dokładniej maksymalnie 4 osoby z ramienia firmy) ma 20 minut na prezentację projektu. Prezentację musi przeprowadzić osoba upoważniona do reprezentowania firmy na podstawie dokumentu rejestrowego lub posiadający pełnomocnictwo pracownik wnioskodawcy. Prezentacji nie może dokonać przedstawiciel firmy doradczej.

Następnie przychodzi czas na pytania ze strony ekspertów. Trwa on średnio od 30 minut do maks. godziny.

Finalnie każdy z ekspertów ocenia po prezentacji projekt, a średnia ocen ekspertów stanowi wypadową "notę" końcową. Wszystkie projekty, które zmieszczą się w puli środków dostępnej dla danej rundy naboru, oraz uzyskają pozytywną ocenę rekomendowane są do przyznania dofinansowania.

Oferta przygotowania wniosku po dofinansowanie w działaniu Badania na rynek.

Oferujemy Państwu przygotowanie wniosku pod dofinansowanie, pomoc w nawiązaniu współpracy z sektorem nauki. W ramach przygotowania dokumentacji sporządzamy w pakiecie analizę finansową.

Kluczowym etapem aplikowania po dofinansowanie jest prezentacja projektu w ramach panelu ekspertów. Nasza oferta obejmuje profesjonalne przygotowanie do panelu, weryfikację prezentacji w kontekście potencjalnych pytań ekspertów. Klienci otrzymują od nas zestaw indywidulanie przygotowanych pytań, oraz pełen zakres informacji na temat panelu.

Wspomagamy klientów w przygotowaniu dokumentów do umowy, zarządzaniu projektem oraz koordynacją zamówień, w celu jego efektywnego rozliczenia.


Nie zwlekaj- zadzwoń i jeszcze niezwłocznie umów się na spotkanie. Pomożemy Ci skutecznie przygotować się do aplikowania po największe dofinansowanie w Badaniach na rynek.