Badania na rynek

Dofinansowanie na inwestycje dla firm z całego kraju, planujących wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych

O BADANIACH NA RYNEK SŁÓW KILKA....


Słowo wstępu o najbardziej popularnej dotacji na innowacje PRODUKTOWE

Działanie "Badania na rynek" stanowi szansę pozyskania najwyższego poziomu dofinansowania (do 50 mln euro) dostępnego dla przedsiębiorstw z sektora MŚP planujących wdrożenie wdrażanie innowacji produktowych oraz procesowych (nowość dla naborów od 2019r)

Nazwa działania nawiązuje do kryteriów "dostępowych" oraz kosztów podlegających wsparciu.
O dofinansowanie mogą się ubiegać firmy, które przeprowadziły lub zleciły przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, bądź też nabyły wyniki tych prac i na ich podstawie planują wprowadzenie na rynek nowego/ znacząco ulepszonego produktu bądź procesu - innowacji co najmniej na poziomie kraju.
Dodatkowo w ramach działania można wnioskować o dofinansowanie dalszych prac rozwojowych, związanych z rozwojem i udoskonaleniem posiadanego "pomysłu".

Podsumowując - działanie Badania na rynek skierowane jest do firm planujących inwestycje w celu wprowadzenia na rynek nowego produktu, procesu będącego wynikiem prac B+R.

WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA I POZIOM WSPARCIA, ORAZ KOSZTY KWALIFIKOWANE W DZIAŁANIU BADANIA NA RYNEK


Maksymalna kwota wsparcia wynosi do 20 mln PLN.

Limit wydatków (tj. maksymalna wartośc projektu wynosi obecnie 50 mln €.)

0 PLN
Procentowy poziom wsparcia ustalany jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Uzależniony jest od wielkości firmy i miejsca realizacji inwestycji.

Przykład.
Mikro i małe przedsiębiorstwo realizujące inwestycję na terenie woj. śląskiego może ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 45%.
Poziom pomocy dla średniego przedsiębiorstwa realizującego tę samą inwestycję na terenie śląska wyniesie już tylko 35%.
Dofinansowaniu w działaniu Badania na rynek podlegają koszty
- zakupu nieruchomości (do 10% wartości kosztów kwalifikowanych)
- budowy budynku produkcyjnego
- zakupu bądź wytworzenia maszyn i urządzeń
- zakupu oprogramowania
- zakupu wartości niematerialnych i prawnych ( w formie patentów, licencji, know-how)
- koszty usług doradczych (maksymalnie 1 mln PLN)
- koszty prac rozwojowych - w tym badania, wynagrodzenia oraz koszty operacyjne (np. materiały do badań; odczynniki; środki eksploatacyjne) (maksymalnie 1 mln PLN)

Dodatkowo w ramach kosztów kwalifikowanych jest leasing (w formie rat - do dnia zakończenia realizacji projektu, przy czym leasing musi prowadzić do przeniesienia własności na korzystającego (Dofinansowanie nie obejmuje leasingu zwrotnego).

Jak pozyskać 20 mln na wdrożenie innowacji produktowych, wyników prac badawczo-rozwojowych, nowych technologii.


Krok po kroku o procesie aplikowania.

Aby dobrze przygotować się do procesu pozyskania wsparcia należy dysponować wynikiem prac badawczo-rozwojowych realizowanych samodzielnie, na zlecenie, bądź też nabytych.
Działanie Badania na rynek dotyczy innowacji PRODUKTOWYCH oraz PROCESOWYCH (produktów bądź usług), które są własnością wnioskodawcy i posiada on do nich prawa wyłączne.
O dotację może się więc starać firma, posiadająca Patent, licencję wyłączną bądź NWT - tj. Nieopatentowaną Wiedzę Techniczną dotyczącą PRODUKTU - USŁUGI.

Ważne, aby innowacyjny charakter nowego produktu, procesu nie odnosił się wyłącznie do zakup maszyn i urządzeń, w których zastosowano innowacyjne rozwiązanie. Taki projekt jest z góry skazany na porażkę, gdyż "INNOWACJA" nie wynika z posiadania przez firmę "know-how" a sprowadza się wyłącznie do zakupu innowacyjnego parku maszynowego.

O dofinansowanie w działaniu 3.2.1 PO IR mogą aplikować firmy, które mają pomysł na produkcję nowych bądź ulepszonych produktów powstałych na bazie prac badawczo-rozwojowych.

Opis procesu aplikowania po dofinansowanie w ramach 3.2.1 BADANIA NA RYNEK

Udokumentowanie realizacji prac B+R jest podstawą aby móc aplikować o dofinansowanie w działaniu Badania na rynek. Fakt ten jest weryfikowany zarówno w części opisowej wniosku jak i na etapie PANELU EKSPERTÓW. Dysponując wynikami prac badawczych można realnie planować pozyskanie wsparcia oraz odpowiednio przygotować się do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Po złożenie wniosku w trakcie naboru podlega on ocenie formalnej, a następnie jest on kierowany do oceny merytorycznej dokonywanej przez ekspertów wybieranych przez PARP.
W siedzibie PARP przy ul. Pańskiej w Warszawie "reprezentacja firmy" przedstawia przed ekspertami wybranymi przez PARP krótką prezentację projektu .
PARP określa fachowo ten etap PANELEM EKSPERTÓW.
Podczas panelu wnioskodawca (a dokładniej maksymalnie 4 osoby z ramienia firmy) ma 20 minut na prezentację projektu. Prezentację musi przeprowadzić osoba upoważniona do reprezentowania firmy na podstawie dokumentu rejestrowego lub posiadający pełnomocnictwo pracownik wnioskodawcy. Prezentacji nie może dokonać przedstawiciel firmy doradczej.

Następnie przychodzi czas na pytania ze strony ekspertów. Trwa on średnio od 30 minut do maks. godziny.

Finalnie każdy z ekspertów ocenia po prezentacji projekt, a średnia ocen ekspertów stanowi wypadową "notę" końcową. Wszystkie projekty, które zmieszczą się w puli środków dostępnej dla danej rundy naboru, oraz uzyskają pozytywną ocenę rekomendowane są do przyznania dofinansowania.

Oferta przygotowania wniosku po dofinansowanie w działaniu Badania na rynek.

Oferujemy Państwu przygotowanie wniosku pod dofinansowanie, pomoc w nawiązaniu współpracy z sektorem nauki. W ramach przygotowania dokumentacji sporządzamy w pakiecie analizę finansową.

Kluczowym etapem aplikowania po dofinansowanie jest prezentacja projektu w ramach panelu ekspertów. Nasza oferta obejmuje profesjonalne przygotowanie do panelu, weryfikację prezentacji w kontekście potencjalnych pytań ekspertów. Klienci otrzymują od nas zestaw indywidulanie przygotowanych pytań, oraz pełen zakres informacji na temat panelu.

Wspomagamy klientów w przygotowaniu dokumentów do umowy, zarządzaniu projektem oraz koordynacją zamówień, w celu jego efektywnego rozliczenia.


Nie zwlekaj- zadzwoń i jeszcze niezwłocznie umów się na spotkanie. Pomożemy Ci skutecznie przygotować się do aplikowania po największe dofinansowanie w Badaniach na rynek.