Bon na cyfryzację 6.2 PO IR

Dotacja do 255 tys PLN dla firm z branży turystycznej, gastronomicznej, hotelarskiej oraz przemysłu czasu wolnego na wdrożenia rozwiązań cyfrowych.

6.2 BON NA CYFRYZACJĘNAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O NABORZE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 BON NA INNOWACJE

PRZYBLIŻAMY WSPARCIE DLA FIRM ZAINTERESOWANYCH DOTACJĘ NA CYFRYZACJĘ, DOTKNIĘTYCH EPIDEMIĄ CORONAVIRUSA


Maksymalna kwota wsparcia wynosi do 255tys PLN.
Minimalna wartość wsparcia wynosi 51tys PLN

Każdy podmiot może złożyć w planowanym naborze tylko 1 wniosek o dofinansowanie.


NABÓR DEDYKOWANY JEST WYŁĄCZNIE DLA FIRM SPEŁNIAJĄCYCH N/W KRYTERIA:
-dla mikro, małych przedsiębiorstw i średnich przedsiębiorstw (tj dla firm zatrudniających maks, do 250 pracowników, o obrotach do 53 mln euro i bilansie do 43 mln euro)
-firm, które wykażą co najmniej 50% spadek przychodów w 2020 roku w stosunku do roku 2019nn

W ramach naboru preferowane będą przedsiębiorstwa, które na dzień ogłoszenia naboru w CEIDG bądź KRSie miały podany* jako główny (tj dominujący) kod PKD jeden z n/w:Wykaz kodów PKD działalności szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 według stanu na dzień ogłoszenia konkursu: 47.11.Z albo 47.19.Z w zakresie sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 85.60.Z, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.04.Z.KOSZTY KWALIFIKOWANE

CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE


W ramach konkursu można otrzymać wsparcie na 2 typy wydatków

-Zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;

-Zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

Usługi i zakupy powinny być niezbędne do opracowania, wprowadzenia lub wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego w firmie.RYCZAŁT JAKO KOSZT KWALIFIKOWANY


Rozliczenie wydatków w ramach działania BON NA CYFRYZACJĘ nastąpi w bardzo korzystnej dla przedsiębiorców formie ryczałtu. Na bazie raportów oraz dokumentów potwierdzających zrealizowanie przez przedsiębiorcę zadań wskazanych w harmonogramie zweryfikowane zostanie osiągnięcie zakładanego celu projektu i jego kluczowych wskaźników.CO OFERUJEMY W RAMACH WSPÓŁPRACY

ZAKRES OFERTY DLA FIRM ZAINTERESOWANYCH DOTACJĄ Z DZIAŁANIA 3.2 INNOWACJE W MŚP


Oferujemy Państwu przygotowanie wniosku pod dofinansowanie, pomoc w odpowiedniej wycenie kosztów. W ramach przygotowania dokumentacji sporządzamy w pakiecie pomagamy skompletować wymagane załączniki.

Wspomagamy klientów w przygotowaniu dokumentów do umowy, zarządzaniu projektem oraz koordynacją zamówień, w celu jego efektywnego rozliczenia.


Nie zwlekaj- zadzwoń i jeszcze dziś omów z nami swój projekt. Pomożemy Ci skutecznie przygotować się do aplikowania po dotację w działaniu 6.2 BON NA CYFRYZACJĘHARMONGORAM NABORU


Termin składania wniosków


20 września 2021 - 20 października 2021