Bon na innowacje

Czyli jak pozyskać dotację na badania i wdrożenie ich wyników w ramach jednego działania

Bon na innowacje


Słowo wstępu o dotacji na opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Działanie Bon na innowacje w nowej "wersji" zostało podzielone przez PARP, tj. organizatora konkursu na dwa etapy.

Etap pierwszy ma na celu nawiązanie współpracy z sektorem "naukowym" i zlecenie opracowania założeń nowego bądź ulepszonego produktu, usługi, bądź nowego projektu wzorniczego.

W drugim zaś etapie, firmy które posiadają już "opracowanie" nowego produktu - mogą aplikować o dofinansowanie na zakup sprzętu, maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia go na rynek.


WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA, POZIOM WSPARCIA, KOSZTY KWALIFIKOWANE W BONIE NA INNOWACJEEtap badawczy


Maksymalna kwota wsparcia wynosi
- 340 tys PLN

Procentowy poziom wsparcia w ramach I etapu jest stały i wynosi 85% bez względu na wielkość firmy

Poziom dofinansowania - Bon na innowacje - Etap badawczy

85 %

Dofinansowaniu podlegają koszty
- koszty usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego
a) wyrobu,
b) usługi,
c) technologii lub
d) nowego projektu wzorniczego

- Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 18 miesięcy.
- Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 60 000,00 zł.
- Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 400 000,00 zł.


Etap wdrożeniowy


Maksymalna kwota wsparcia uzależniona jest od wielkości firmy, zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Maksymalna wartość wydatków może wynosić 800tys PLN

Procentowy poziom wsparcia ustalany jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Uzależniony jest od wielkości firmy i miejsca realizacji inwestycji.

Przykład.
Mikro i małe przedsiębiorstwo realizujące inwestycję na terenie woj. śląskiego może ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 45%.
Poziom pomocy dla średniego przedsiębiorstwa realizującego tę samą inwestycję na terenie śląska wyniesie już tylko 35%.

Dofinansowaniu podlegają koszty
- zakupu maszyn i urządzeń
- zakupu oprogramowania
- zakupu wartości niematerialnych i prawnych ( w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej)

- Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.
- Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu - nie mniej niż wartość I etapu (usługowego)
- Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 800 000,00 zł.Jak pozyskać dotację w ramach Bonu na innowacje


Krok po kroku o procesie aplikowania.

Pierwszy krok w aplikowaniu po dofinansowanie w ramach Bonu na innowacje obejmuje wybór jednostki, której zlecone zostanie opracowanie nowego wyrobu/usługi.

Wykonawcą usługi, o której mowa powyżej mogą być
1) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni
2) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk
3) instytuty badawcze
4) międzynarodowe instytuty naukowe
5) Polska Akademia Umiejętności;
6) inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1 - 5, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę
posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B
lub
7) spółki celowe uczelni, lub spółki celowe jednostki naukowej;
lub
8) centra transferu technologii uczelni,
lub
9) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo - rozwojowego,
lub
10) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty.

Wyboru tego należy dokonać poprzez publikację zapytania w bazie konkurencyjności. Po wyborze wykonawcy należy podpisać z nim umowę warunkową. Następnie możemy przejść do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Każdy beneficjent, który otrzymał wsparcie na opracowanie nowego wyrobu po rozliczeniu wsparcia w ramach I etapu, może aplikować po dotację na wdrożenie wyników prac B+R.
W ramach aplikowania w II etapie wystarczy odpowiednie przygotowanie budżetu, tj. listy wydatków niezbędnych do rozpoczęcie produkcji nowego bądź znacząco ulepszonego wyroby, nowej technologii produkcji.


Oferta przygotowania wniosku po dofinansowanie w ramach Bonu na innowacje

Oferujemy Państwu przygotowanie wniosku pod dofinansowanie, pomocy w nawiązaniu współpracy z sektorem nauki.

Kluczowym etapem aplikowania jest wybór właściwego wykonawcy. Pomagamy w przygotowaniu zapytania ofertowego oraz jego publikacji w bazie konkurencyjności

Wspomagamy klientów w przygotowaniu dokumentów do umowy, zarządzaniu projektem oraz koordynacją zamówień, w celu jego efektywnego rozliczenia.Nie czekaj - zadzwoń i jeszcze dziś umów się na spotkanie. Pomożemy Ci skutecznie przygotować się do aplikowania po dotację w ramach bonu na innowacje