Design dla przedsiębiorstw

Czyli jak pozyskać dotację na nowy dizajn - opracowanie nowych produktów, i zakup maszyn do ich produkcji.

Design dla przedsiębiorców


Słowo wstępu o dotacji na opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Dofinansowanie w działaniu design dla przedsiębiorstw można uzyskać na pokrycie kosztów zakupu usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego, mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt oraz nastąpi wprowadzenie go na rynek. Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji w postaci zakupu maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia w/w. nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA, POZIOM WSPARCIA, KOSZTY KWALIFIKOWANE W DZIAŁANIU DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORSTWEtap projektyowy

W ramach etapu projektowego dofinansowaniu podlega zakup usług obejmujący
1) usługi doradcze polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt:
a) przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego;
b) stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych;
c) opracowanie projektów oraz prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu.
2) usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu .

Maksymalna kwota wsparcia wynosi
- 425 tys PLN

Procentowy poziom wsparcia w ramach I etapu jest stały i wynosi 85% bez względu na wielkość firmy

Poziom dofinansowania - Design dla przedsiębiorców - Etap projektowy

85 %

Dofinansowaniu podlegają koszty
- koszty usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu
1) Etap projektowy
a) Audyt wzorniczy
b) Startegia wzornicza
c) Opracowanie projektów oraz prototypów, wraz z testami nowego/ulepszonego produktu
2) Usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego bądź znacząco ulepszonego produktu

- Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.
- Minimalna wartość kosztów usług doradczych projektu wynosi 60 000,00 zł.
- Maksymalna wartość kosztów doradczych projektu wynosi 500 000,00 zł.


Etap inwestycyjny

W ramach etapu inwestycyjnego dofinansowaniu podlega zakup
- zakupu maszyn i urządzeń niezbędnych do produkcji nowego produktu
- zakupu oprogramowania
- zakupu wartości niematerialnych i prawnych ( w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej)

Maksymalna kwota wsparcia uzależniona jest od wielkości firmy, zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Maksymalna wartość wydatków może wynosić 1 mln PLN

Procentowy poziom wsparcia ustalany jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Uzależniony jest od wielkości firmy i miejsca realizacji inwestycji.

Przykład.
Mikro i małe przedsiębiorstwo realizujące inwestycję na terenie woj. śląskiego może ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 45%.
Poziom pomocy dla średniego przedsiębiorstwa realizującego tę samą inwestycję na terenie śląska wyniesie już tylko 35%.

Dofinansowaniu podlegają koszty
- zakupu maszyn i urządzeń
- zakupu oprogramowania
- zakupu wartości niematerialnych i prawnych ( w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej)

- Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.
- Minimalna wartość kosztów - brak
- Maksymalna wartość wydatków inwestycyjnych projektu wynosi 1 000 000,00 zł.


JAK POZYSKAĆ DOTACJĘ W RAMACH DZIAŁANIA DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORSTW


Krok po kroku o procesie aplikowania.

Pierwszy krok w aplikowaniu po dofinansowanie w ramach "DIZAJNU DLA PRZEDSIĘBIORSTW" obejmuje przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii działania. Działania te winny zostać wykonane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Audyt i strategia wzornicza może zostać opracowana samodzielnie, może również zostać zlecona do opracowania profesjonalnej firmie zewnętrznej. W przypadku chęci refundacji wydatków związanych z audytem i opracowaniem strategii należy pamiętać o obowiązku konkurencyjnego wyboru wykonawcy.

Kolejny etap do określenie kosztów opracowania projektów, prototypów oraz budżetu wydatków niezbędnych do wdrożenia nowego dizajnu do produkcji.
Należy więc zebrać oferty, wyceny zarówno od firmy projektowych, jak i potencjalnych dostawców maszyn i urządzeń niezbędnych do produkcji nowych bądź ulepszonych "designerskich"produktów.

Realizacja projektu (od etapu zlecenia projektowania) może rozpocząć się najwcześniej po dniu złożenia wniosku i potrwać maksymalnie 36 miesięcy.
Czas oceny wniosków wskazany w regulaminie działania obejmuje 60 dni, praktyka oczekiwania na wyniki sugeruje na nastawienie się na okres 2 x dłuższy.

OFERTA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU PO DOFINANSOWANIE W RAMACH DIZAJNU DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Oferujemy Państwu przygotowanie wniosku pod dofinansowanie, przygotowanie audytu i strategii wzorniczej

Kluczowym etapem aplikowania jest wybór właściwego wykonawcy projektów, dostawców maszyn. Pomagamy w przygotowaniu zapytania ofertowrgo oraz jego punlikacji w bazie konkurencyjności

Wspomagamy klientów w przygotowaniu dokumentów do umowy, zarządzaniu projektem oraz koordynacją zamówień, w celu jego efektywnego rozliczenia.


Nie czekaj - zadzwoń i jeszcze dziś umów się na spotkanie. Pomożemy Ci skutecznie przygotować się do aplikowania po dotację w ramach działania design dla przedsiębiorców