Innowacje w MŚP

Dotacja do 0,8 mln PLN dla firm z województwa śląskiego w ramach tarczy dla śląska

3.2 INNOWACJE W MŚP - NABÓR W RAMACH TARCZY DLA ŚLĄSKANAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O NABORZE W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 INNOWACJE W MŚP - TARCZA DLA ŚLĄSKA

PRZYBLIŻAMY WSPARCIE DLA FIRM Z ŚLĄSKIEGO DOTKNIĘTYCH EPIDEMIĘ CORONAVIURSA


Maksymalna kwota wsparcia wynosi do 800 tys PLN.

Minimalna wartość wsparcia została nie została określona. Można więc aplikować o dowolną kwotę wsparcia nie większą niż wskazane 800tys PLN.

MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA WYNOSI 85%


KOSZTY KWALIFIKOWANE


CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE


W ramach konkursu można otrzymać wsparcie na 3 typy wydatków

-INWESTYCYJNE
-PROMOCJĘ
-WYDATKI BIEŻĄCE

Jest to o tyle istotne gdyż wydatki na PROMOCJĘ oraz wydatki BIEŻĄCE nie mogą być jedynymi kosztami wykazanymi we wniosku.


Wydatki bieżące mogą być uznane za kwalifikowane pod następującymi warunkami:
• stanowią koszty towarzyszące kosztom inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne,
• projekt nie może zawierać wyłącznie kosztów bieżących,
• utrzymanie miejsc pracy w okresie do 1 roku po zakończeniu realizacji projektu dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
• okres kwalifikowania wydatków wskazanych w kosztach bieżących, takich jak wynagrodzenia, raty, amortyzacja, wynajem, usługi doradcze mające charakter ciągły wynosi maksymalnie 6 następujących po sobie miesięcy w okresie realizacji projektu,
• wymagają szczegółowego uzasadnienie we wniosku o dofinansowanie


WYDATKI INWESTYCYJNE


Dofinansowaniu w zakresie KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH w działaniu 3.2 RPO ŚLĄSKIE - Innowacje w MŚP podlegają koszty

- zakupu nowych lub używanych środków trwałych - tj maszyn i urządzeń w tym m.in.: instalacja, montaż, pierwsze uruchomienie, transport, opakowanie, rozładunek, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu) POD WARUNKIEM, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego/wytworzonego środka trwałego

- koszty ulepszenia/modernizacji środków trwałych będących w posiadaniu beneficjenta

- zakupu licencji, oprogramowania (w tym m.in.: koszty instalacji, koszty testów, sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty przeszkolenia personelu, instruktażu) pod warunkiem, że koszty te ujęte są w wartości początkowej zakupionej/wytworzonej wartości niematerialnej

-koszty nabycia nowych i używanych środków transportu - obejmuje wózki widłowe i pojazdy specjalistyczne wykazane w KŚT 743 i 76.

- koszt nabycia materiałów i robót budowlanych tj.: budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja/remont nieruchomości zabudowanej.

- koszty nabycia nieruchomości zabudowanych (do 10% wartości pozostałych kosztów nieobjętych limitami)


Wydatek na zakup nieruchomości jest kwalifikowalny jedynie w takim udziale, w jakim jest nierozerwalnie związany z nieruchomością (procentowy udział lokalu w gruncie, na którym stoi budynek).

- koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio powiązanych z przedmiotem projektu w formie leasingu finansowego lub zwrotnego (mającego charakter leasingu finansowego)


WYDATKI NA PROMOCJĘ


Koszty promocji projektu są kwalifikowane z zastrzeżeniem, że zamieszczona treść będzie w całości dotyczyć efektu realizacji i projektu

Do koszów promocji należą m.in.:
-publikacje w mediach,
-reklamy out door;


WYDATKI BIEŻĄCE


Koszty bieżące obejmują

- koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, związane bezpośrednio z inwestycją objętą projektem-

- koszty amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty amortyzacji nieruchomości związanej z inwestycją,

- koszty usług informatycznych związanych z wykorzystaniem infrastruktury
udostępnionej w technologii chmury obliczeniowej,

- koszty usług związanych z kolokacją, konfiguracją, parametryzacją, migracją danych, skalowaniem, optymalizacją systemu,

- usługi związane z hostingiem,

- koszty zakupu środków trwałych, używanych środków trwałych, środków transportu oraz używanych środków transportu, a także wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu operacyjnego lub leasingu zwrotnego (mającego charakter leasingu
operacyjnego), pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków kwalifikowalności określonych dla ww. rodzajów wydatków,

- koszty wynajęcia powierzchni niezbędnej do realizacji projektu.

- koszty wynagrodzeń pracowników beneficjenta


INNE KOSZTY BIEŻĄCE OBEJMUJĄCE
- koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne),

- koszty prowadzenia rachunków bankowych,

- amortyzacja, najem lub zakup aktywów używanych na potrzeby osób,

- opłaty za en. elektr./cieplną/gazową/wodę/opłaty przesyłowe/odprowadzanie ścieków,

- koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą projektu,

- koszty bieżącej obsługi np. koszty ochrony, koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą projektu, pod warunkiem ich zlecenia na zewnątrz,

- podatek od nieruchomości,

- koszty ubezpieczenia środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych/nieruchomości,

- spłata rat kredytu inwestycyjnego, obrotowego.WKŁAD NIEPIENIĘŹNY

CZYLI JAK DO MINIMUM OGRANICZYĆ WKŁAD WŁASNY (GOTÓWKOWY)

Wkład niepieniężny może stanowić część lub całość wkładu własnego, wniesiony na rzecz projektu, stanowi wydatek kwalifikowalny.

WYMAGANIA
• musi zostać wniesiony przez beneficjenta ze składników jego majątku.
• w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości), liczonych od daty rozliczenia, NIE BYŁ współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych,


Warunki kwalifikowalności:
a) wkład niepieniężny polega na wniesieniu (wykorzystaniu na rzecz projektu) nieruchomości, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
b) musi być należycie udokumentowany,
c) jego wartość nie przekracza stawek rynkowych,
d) jego wartość może być poddana niezależnej ocenie i weryfikacji,
e) dla środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wartość określana jest proporcjonalnie do zakresu ich wykorzystania w projekcie,
f) nieruchomości - jej wartość nie przekracza wartości rynkowej i jest potwierdzona operatem szacunkowym ,
g) część nieruchomości – wycena za pomocą kosztu amortyzacji lub wynajmu.

Możliwość wniesienia wkładu niepieniężnego
• Wydatki poniesione na wycenę wkładu niepieniężnego są kwalifikowalne.
• Kwota dofinansowania dla projektu z funduszy oraz innych środków publicznych (krajowych) ≤ rzeczywiste całkowite wydatki kwalifikowalne – wkład niepieniężny
• Wkład niepieniężny nie może przekroczyć wartości wkładu własnego.
• Rozliczenie wkładu niepieniężnego może nastąpić tylko we wniosku o płatność końcową.
• Wkładem niepieniężnym nie może być wydatek niekwalifikowalny.CO OFERUJEMY W RAMACH WSPÓŁPRACY

ZAKRES OFERTY DLA FIRM ZAINTERESOWANYCH DOTACJĄ Z DZIAŁANIA 3.2 INNOWACJE W MŚP

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU, ANALIZY FINANSOWEJ Oferujemy Państwu przygotowanie wniosku pod dofinansowanie, pomoc w nawiązaniu współpracy z sektorem nauki. W ramach przygotowania dokumentacji sporządzamy w pakiecie analizę finansową oraz pomagamy skompletować wymagane załączniki.

Wspomagamy klientów w przygotowaniu dokumentów do umowy, zarządzaniu projektem oraz koordynacją zamówień, w celu jego efektywnego rozliczenia.Nie zwlekaj- zadzwoń i jeszcze dziś omów z nami swój projekt. Pomożemy Ci skutecznie przygotować się do aplikowania po dotację w działaniu 3.2 INNOWACJE W MŚPHARMONGORAM NABORU


RUNDA 1


28 kwietnia 2020 - 12 maja 2020

RUNDA 2


12 maja 2020 - 26 maja 2020

RUNDA 3


26 maja 2020 -9 czerwca 2020

RUNDA 4


9 czerwca 2020 -23 czerwca