Innowacje w MŚP

Dotacja do 5 mln PLN dla firm z województwa śląskiego wdrażających innowacje produktowe bądź procesowe

3.2 RPO ŚLĄSKIE - INNOWACJE W MŚP


JAK POZYSKAĆ 5 MLN NA ROZWÓJ FIRMY?


O NAJPOPULARNIEJSZEJ DOTACJI DLA FIRM Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO


Działanie 3.2 Innowacje w MŚP jest najbardziej popularnym programem pomocowym, dedykowanym firmom realizującym inwestycje na terenie województwa śląskiego. Po zmianach oferuje szansę pozyskania najwyższego poziomu wsparcia (5mln zł) z pośród wszystkich działań regionalnego programu operacyjnego.
Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP planujących wdrażanie innowacji produktowych, procesowych bądź organizacyjnych.

O dofinansowanie mogą się ubiegać firmy, które posiadają OPINIĘ O INNOWACYJNOŚCI dla planowanego do wdrożenia rozwiązania (produktu/usługi/procesu) a innowacyjność rozwiązania nie może wskazywać iż rozwiązanie jest znane dłużej niż 3 lata, co najmniej w skali regionu.

Podsumowując działanie 3.2 Innowacje w MŚP, skierowane jest do firm planujących inwestycje na terenie woj. śląskiego w celu wprowadzenia na rynek nowego produktu, technologii (procesu) innowacyjnego co najmniej w skali województwa, i nie stosowanego dłużej niż 3 lata.


WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA, POZIOM WSPARCIA, ORAZ KOSZTY KWALIFIKOWANE W DZIAŁANIU 3.2 INNOWACJE W MŚP


Maksymalna kwota wsparcia wynosi do 5 mln PLN.

Minimalna wartość wsparcia została określona na poziome 100 tys PLN.

Procentowy poziom wsparcia uzależniony jest od wielkości firmy.

Mikro i małe przedsiębiorstwo realizujące inwestycję mogą ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 45%.
Poziom pomocy dla średniego przedsiębiorstwa realizującego tę samą inwestycję na terenie śląska wyniesie natomiast 35%.

Część wydatków (promocja) może być finansowana w ramach projektu w formie pomocy de minimis na poziomie 50% - bez względu na wielkość firmy.

Dofinansowaniu w działaniu 3.2 RPO ŚLĄSKIE - Innowacje w MŚP podlegają koszty
- zakupu nowych środków trwałych - tj maszyn i urządzeń w tym m.in.: instalacja, montaż, pierwsze uruchomienie, transport, opakowanie, rozładunek, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu) POD WARUNKIEM, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego/wytworzonego środka trwałego
- zakupu licencji, oprogramowania (w tym m.in.: koszty instalacji, koszty testów, sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty przeszkolenia personelu, instruktażu) pod warunkiem, że koszty te ujęte są w wartości początkowej zakupionej/wytworzonej wartości niematerialnej

- koszt nabycia materiałów i robót budowlanych tj.: budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja/remont nieruchomości zabudowanej. Wartość dofinansowania dla kosztów związanych z nabyciem robót i materiałów budowalnych nie może być większa od sumy dofinansowania przeznaczonej na pozostałe koszty w projekcie
- koszty nabycia nieruchomości zabudowanych (do 10% wartości pozostałych kosztów nieobjętych limitami)

Wydatek na zakup nieruchomości jest kwalifikowalny jedynie w takim udziale,
w jakim jest nierozerwalnie związany z nieruchomością (procentowy udział lokalu w gruncie, na którym stoi budynek).


Dodatkowo w ramach kosztów kwalifikowanych jest leasing ( w formie rat kapitałowych - do dnia zakończenia realizacji projektu przy czym leasing musi prowadzić do przeniesienia własności na korzystającego (Dofinansowanie nie obejmuje leasingu zwrotnego)O SEKRETACH DZIAŁANIA 3.2 INNOWACJE W MŚP


OD CZEGO ZALEŻĄ SZANSE NA POZYSKANIE 3 MLN PLN NA ROZWÓJ FIRMY


PRZYBLIŻAMY KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W DZIAŁANIU 3.2 INNOWACJE W MŚP

Jak już wspomnieliśmy powyżej - posiadanie opinii o innowacyjności jest podstawą aby aplikować o dotację w działaniu 3.2 Innowacje w MŚP. Od czego jednak zależą szanse pozyskania dofinansowania?
Przy dużym zainteresowaniu dofinansowaniem, ważne jest aby projekt w działaniu 3.2 Innowacje w MŚP uzyskał jak najwięcej punktów na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie.

Punkty te przyznawane są zaś m.in. za:
- innowacyjność produktów projektu (rozwiązania nieznane i niestosowane na świecie są oceniane najwyżej)
- posiadanie doświadczenia w realizacji projektów z dofinansowaniem; powiązanie projektów i ich wzajemny wpływ (np. powiązanie dotacji na rozwój eksportu z dotacją na wdrożenie innowacyjnego rozwiązania)
- lokalizacje inwestycji na terenie o zwiększonej stopie bezrobocia oraz niskim stopniu przedsiębiorczości
- współpracę z jednostkami B+R; IOB; wdrażanie wyników prac B+R; wprowadzanie na rynek nowego produktu o niskim nasyceniu na rynku; wprowadzanie innowacji pozytywnie oddziałujących na rozwój sektora/branży
- tworzenie nowych miejsc pracy w stosunku do kwoty przyznanego dofinansowania
- wejście na nowe rynki zbytu
- niższy (o co najmniej 5%) wnioskowany poziom wsparcia
- wdrażanie równocześnie innowacji procesowych i produktowych
- wdrażanie wyników prac B+R na które wnioskodawca uzyskał wcześniej dofinansowanie
- rozwój inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego

To tylko najważniejsze kryteria decydujące o wyborze projektów w 3.2 Innowacje w MŚP. Wskazują nam jednak jak szeroko i holistycznie należy podchodzić do tematu pozyskania wsparcia.

O dofinansowanie w działaniu 3.2. Innowacje w MŚP największe szanse mając więc firmy, planujące wdrożenie dotychczas nieznanego produktu bądź nieznanej usługi (procesu), który powstał we współpracy z sektorem nauki (najlepiej w ramach projektu badawczego z dofinansowaniem).

Premiowane są projekty nakierowane na rozwój działalności eksportowej, a dodatkowym atutem jest posiadanie podpisanych umów na dofinansowanie w ramach innych działań dotowanych z funduszy europejskich. Dodatkowe punkty uzyskają firmy, które lokować będą swe inwestycje w regionach o dużej stopie bezrobocia, tworzące nowe miejsca pracy. (Najwyższą punktację otrzymuje się gdy na 1 etat przypada maks. 400tys dofinansowania)


OPIS PROCESU APLIKOWANIA PO DOFINANSOWANIE W RAMACH 3.2 RPO ŚLĄSKIE - INNOWACJE W MŚP

Złożenie wniosku w działaniu 3.2 INNOWACJE W MŚP odbywa się całkowicie w sposób elektroniczny za pomocą dedykowanego systemu (LSI). Wniosek wraz z obligatoryjnymi załącznikami wysyłany jest do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, które w teorii powinno zakończyć ocenę formalną w terminie 80 dni roboczych, Po ocenie formalnej wnioski trafiają do oceny merytorycznej. Trwa ona do 60 dni roboczych. Łącznie więc ocena wniosków powinna zamknąć się w terminie ok. 7 miesięcy.

Na etapie oceny merytorycznej co najmniej dwaj eksperci oceniają projekty, a średnia ich ocen stanowi wypadową - "notę" końcową.
Wszystkie projekty, które zmieszczą się w puli środków dostępnej dla naboru, oraz uzyskają pozytywną ocenę rekomendowane są do przyznania dofinansowania.
Wnioskodawcy zaś otrzymują od ŚCP informację o wynikach oraz listę załączników wymaganych do podpisania umowy o dofinansowanie.


OFERTA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU PO DOFINANSOWANIE W DZIAŁANIU 3.2 INNOWACJE W MŚPCO OFERUJEMY W RAMACH WSPÓŁPRACY

ZAKRES OFERTY DLA FIRM ZAINTERESOWANYCH DOTACJĄ Z DZIAŁANIA 3.2 INNOWACJE W MŚP


Oferujemy Państwu przygotowanie wniosku pod dofinansowanie, pomoc w nawiązaniu współpracy z sektorem nauki. W ramach przygotowania dokumentacji sporządzamy w pakiecie analizę finansową oraz pomagamy skompletować wymagane załączniki.

Kluczowym etapem aplikowania po dofinansowanie jest posiadanie opinii o innowacyjności, odpowiednio przeredagowanej, zgodnej z wytycznymi, pozwalającej na uzyskanie maksymalnej ilości punktów dla projektu wnioskodawcy.

Wspomagamy klientów w przygotowaniu dokumentów do umowy, zarządzaniu projektem oraz koordynacją zamówień, w celu jego efektywnego rozliczenia.Nie zwlekaj- zadzwoń i jeszcze dziś umów się na spotkanie. Pomożemy Ci skutecznie przygotować się do aplikowania po dotację w działaniu 3.2 INNOWACJE W MŚP
Harmonogram najbliższego naboru

 • 30.01.2020

  Rozpoczęcie naboru

 • 30.04.2020

  Zakoczńenie naboru

 • 13.11.2020

  III kwartał 2020

  Ogłoszenie wyników konkursu