Kredyt na innowacje technologiczne

Dofinansowanie do 6 mln PLN na wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji (innowacji procesowych)

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE 3.2.2 PO IR


CZYM JEST "KREDYT NA INNOWACJE"??


SŁOWO WSTĘPU O NAJBARDZIEJ POPULARNEJ DOTACJI NA INNOWACJE PROCESOWE


Kredyt na innowacje technologiczne jest "standardową" dotacją kierowaną do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wdrażanie innowacji procesowych.
Nazwa działania wiąże się z specyfiką finansowania projektów. Obowiązkiem wnioskodawcy (tj. podmiotu starającego się o dofinansowanie) jest posiadanie promesy kredytowej na realizację inwestycji. Dofinansowanie zaś spłaca w części kredyt zaciągnięty na jego realizację.
Sam kredyt technologiczny może finansować inwestycję do 100%.

WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA, POZIOM WSPARCIA, ORAZ KOSZTY KWALIFIKOWANE W DZIAŁANIU KREDYT NA INNOWACJE


Maksymalna kwota wsparcia w kredycie technologicznym została zniesiona (Poprzednio do 6 mln PLN).

Obecnie każdorazowo wynosi od 35 do 70% w zależności od lokalizacji inwestycji na terenie kraju oraz wielkości firmy.
Procentowy poziom wsparcia ustalany jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Uzależniony jest on od wielkości firmy i miejsca realizacji inwestycji.

Przykład:
Mikro i małe przedsiębiorstwo realizujące inwestycję na terenie woj. śląskiego może ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 45%.
Poziom pomocy dla średniego przedsiębiorstwa realizującego tę samą inwestycję na terenie śląska wyniesie już tylko 35%.

Dofinansowaniu podlegają koszty
- budowy, rozbudowy budynku produkcyjnego
- zakupu maszyn i urządzeń
- zakupu oprogramowania
- zakupu wartości niematerialnych i prawnych (w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej)
- projekty techniczne, ekspertyzy
- zakupu nieruchomości (do 10% wartości kosztów kwalifikowanych)
- koszty najmu/dzierżawy gruntów, budynków i budowli poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji pod warunkiem, że umowa najmu /dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej (do 10% wartości kosztów kwalifikowanych)

O SEKRETACH DZIAŁANIA 3.2.2 PO IR KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE


JAK POZYSKAĆ 6 MLN NA WDROŻENIE INNOWACJI PROCESOWYCH, NOWYCH TECHNOLOGII Z DZIAŁANIA 3.2.2 PO IR


KROK PO KROKU O PROCESIE APLIKOWANIA O DOFINANSOWANIE W KREDYCIE TECHNOLOGICZNYM


Aby dobrze przygotować się do procesu pozyskania wsparcia należy dobrze zrozumieć specyfikę działania "kredytu na innowacje". Dotyczy ono innowacji procesowych, które są własnością wnioskodawcy i posiada on do nich prawa wyłączne.
O dotację może się więc starać firma, posiadająca Patent, licencję wyłączną bądź NWT - tj. Nieopatentowaną Wiedzę Techniczną dotyczącą PROCESU produkcji. Słowo proces jest wyróżnione nieprzypadkowo. Duża część firm stara się we wskazanym działaniu o dotację na wdrożenie wyłącznie innowacyjnych produktów. Jest to zasadniczy błąd skutkujący negatywną oceną merytoryczną projektu co jest równoznaczne z brakiem przyznania dofinansowania.
To samo dotyczy projektów, w których wnioskodawcy planują zakup maszyn i urządzeń, w których zastosowano innowacyjne rozwiązanie. Taki projekt również jest z góry skazany na niepowodzenie, gdyż "INNOWACJA" procesowa nie wynika z posiadania przez firmę "know-how" a sprowadza się wyłącznie do zakupu innowacyjnego parku maszynowego.

O dofinansowanie w działaniu 3.2.2 PO IR mogą więc aplikować firmy, które mają pomysł na produkcję nowych bądź ulepszonych produktów według własnej INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII.


OPIS PROCESU APLIKOWANIA PO DOFINANSOWANIE W RAMACH KREDYTU NA INNOWACJE


Posiadanie "know-how", technologii produkcji jest podstawą. Mając technologię można realnie planować pozyskanie wsparcia oraz odpowiednio przygotować się do procesu aplikowania.
Aby móc złożyć wniosek o dofinansowanie, firma musi posiadać obligatoryjny załącznik jakim jest "promesa kredytu"....na innowacje technologiczne. Promesę taką wydają banki komercyjne współpracujące z BGK.

Bank z kolei, aby wydać promesę musi otrzymać biznesplan projektu wraz z analizą finansową inwestycji, oraz najczęściej wydruk próbny wniosku z generatora (specjalnej aplikacji).

Po złożeniu wniosku w trakcie naboru podlega on ocenie formalnej, a następnie jest on kierowany do oceny merytorycznej. Ocena ta polega na spotkaniu "reprezentacji firmy" z ekspertami wybranymi przez BGK do oceny projektów. BGK określa fachowo ten etap PANELEM EKSPERTÓW. Podczas panelu wnioskodawca (a dokładniej maksymalnie 3 osoby z ramienia firmy) ma 15 minut na prezentację projektu. Kolejne pół godziny to czas poświęcony na pytania ze strony ekspertów.

Finalnie każdy z 3 ekspertów ocenia po prezentacji projekt, a średnia ocen ekspertów stanowi wypadową "notę" końcową. Wszystkie projekty, które zmieszczą się w puli środków dostępnej dla danej rundy naboru, oraz uzyskają pozytywną ocenę rekomendowane są do przyznania dofinansowania.


OFERTA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU PO DOFINANSOWANIE W RAMACH KREDYTU NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE.CO OFERUJEMY W RAMACH WSPÓŁPRACY

ZAKRES OFERTY DLA FIRM ZAINTERESOWANYCH DOTACJĄ Z DZIAŁANIA 3.2.2 KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Oferujemy Państwu przygotowanie wniosku pod dofinansowanie, pomoc w redakcji NWT, nawiązaniu współpracy z sektorem nauki. W ramach przygotowania dokumentacji sporządzamy w pakiecie biznesplan dla banku pod kątem wydania promesy, z kompletną analizą finansową.

Kluczowym etapem aplikowania po dofinansowanie jest prezentacja projektu w ramach panelu ekspertów. Nasza oferta obejmuje profesjonalne przygotowanie do panelu, weryfikację prezentacji w kontekście potencjalnych pytań ekspertów. Klienci otrzymują od nas zestaw indywidulanie przygotowanych pytań, oraz pełen zakres informacji na temat panelu.

Wspomagamy klientów w przygotowaniu dokumentów do umowy, zarządzaniu projektem oraz koordynacją zamówień, w celu jego efektywnego rozliczenia.Nie czekaj - zadzwoń i jeszcze dziś umów się na spotkanie. Pomożemy Ci skutecznie przygotować się do aplikowania po kredyt na innowacje technologiczne.


Harmonogram nabliższego naboru  • 01.06.2020

    Start naboru

  • 30.12.2020

    Zakończenie naboru


00 :dni00 :godzin00 :minut