Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

Zdobądź nawet 5 mln PLN dotacji na inwestycje w Województwie Śląskim! Wykorzystaj wsparcie finansowe do rozwoju swojej firmy!

10.3 FE SL Wsparcie MŚP na rzecz transformacji


JAK POZYSKAĆ 5 MLN NA ROZWÓJ FIRMY?


O NAJWIĘKSZEJ DOTACJI DLA FIRM Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO


Działanie 10.3 'Wsparcie MŚP na rzecz transformacji - Makroinwestycje to największy program pomocowy, dedykowany firmom, które planują inwestycje na terenie województwa śląskiego. Jest to doskonała okazja do pozyskania wysokiego poziomu wsparcia finansowego (powyżej 5 mln zł), co czyni go jednym z najatrakcyjniejszych działań w ramach regionalnego programu operacyjnego.

Program jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego i usługowego, które prowadzą działalność na terenie województwa śląskiego (z wyjątkiem podregionu częstochowskiego). Niezależnie od branży, w której działasz, jeśli spełniasz kryteria MŚP i posiadasz inwestycyjny projekt, który wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego 'ŚLĄSKIE 2030' - Zielone Śląskie, masz szansę skorzystać z tego unikalnego wsparcia finansowego.

Podsumowując, działanie 10.3 'Wsparcie MŚP na rzecz transformacji' to idealna okazja dla firm planujących inwestycje na terenie województwa śląskiego w celu wprowadzenia na rynek nowego, innowacyjnego produktu, technologii lub procesu. Jeśli Twoja firma spełnia te kryteria, nie wahaj się skorzystać z tej znakomitej możliwości finansowej i rozwojowej dla swojego przedsiębiorstwa.


WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA, POZIOM WSPARCIA, ORAZ KOSZTY KWALIFIKOWANE W DZIAŁANIU 3.2 INNOWACJE W MŚP


Minimalna wartość dofinansowania 5 mln PLN.

Procentowy poziom wsparcia uzależniony jest od wielkości firmy.

Mikro i małe przedsiębiorstwo realizujące inwestycję mogą ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 60%.
Poziom pomocy dla średniego przedsiębiorstwa realizującego tę samą inwestycję wyniesie natomiast 50%.

Wydatki na szkolenia oraz koszty pośrednie mogą być finansowane w ramach projektu w formie pomocy de minimis na poziomie 85% - bez względu na wielkość firmy.

Dofinansowaniu w działaniu 10.3 - Wsparcie MŚP na rzecz transformacji - MAKROinwestycje podlegają koszty
- zakupu nowych środków trwałych- tj maszyn i urządzeń w tym m.in.: instalacja, montaż, pierwsze uruchomienie, transport, opakowanie, rozładunek, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu) POD WARUNKIEM, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego/wytworzonego środka trwałego
- zakupu nowych wartości niematerialnych i prawnych- w formie autorskich praw majątkowych, licencji, know-how, oraz innych praw własności intelektualnej (w tym między innymi: koszty zakupu, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu pod warunkiem, że koszty te ujęte są w wartości początkowej zakupionej wartości niematerialnej i prawnej
- koszt nabycia materiałów i robót budowlanych tj.: budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja/ nieruchomości.
- koszty nabycia nieruchomości (do 10% wartości pozostałych kosztów nieobjętych limitami, a w przypadku terenów poprzemysłowych do 15%)
- koszty szkoleń personelu

W ramach kosztów kwalifikowany jest również leasing finansowy ( w formie rat kapitałowych - do dnia zakończenia realizacji projektu przy czym leasing musi prowadzić do przeniesienia własności na korzystającego (Dofinansowanie nie obejmuje leasingu zwrotnego)

Nowością jest możliwość uzyskania wsparcia na koszty pośrednie- obejmujące wydatki m.in za przygotowanie dokumentacji, rozliczanie projektu. (koszty naliczane są stałą stawką ryczałtową w wysokości 7% wartości kosztów bezpośrednich)


Każda firma może złożyć 1 wniosek w naborze
Bazowy okres realizacji wynosi 2 lata od momentu podpisania umowy z ŚCP.
Okres ten można jednak wydłużyć.

O SEKRETACH DZIAŁANIA 10.3 FE SL Wsparcie MŚP na rzecz transformacji - MARKO INWESTYCJE


OD CZEGO ZALEŻĄ SZANSE NA POZYSKANIE 5 MLN PLN NA ROZWÓJ FIRMY


PRZYBLIŻAMY KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W DZIAŁANIU 10.3 FE SL

Jak już wspomnieliśmy powyżej projekt powinien wpisywać się w cele Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego 'ŚLĄSKIE 2030' Zielone Śląskie.
Pomocna będzie również opinia o innowacyjności aczkolwiek nie jest to podstawą aby aplikować po dotację w działaniu 10.3 FE SL Wsparcie MŚP na rzecz transformacji. Od czego jednak zależą szanse pozyskania dofinansowania?
Przy dużym zainteresowaniu dofinansowaniem, ważne jest aby projekt w działaniu 10.3 FE SL Wsparcie MŚP na rzecz transformacji uzyskał jak najwięcej punktów na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie.

Punkty te przyznawane są zaś m.in. za:
- zielony charakter inwestycji w oparciu o GOZ (gospodarkę obiegu zamkniętego - (maksymalna punktacja zostanie przyznana gdy cały proces technologiczny związany z produkcją/świadczeniem usług zostanie oparty o GOZ
- zaplanowanie wydatków związanych z OZE w budżecie projektu
- rozwój inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego
- dywersyfikacja działalności bądź zasadnicza zmiana modelu produkcji/świadczenia usług dzięki realizacji inwestycji
- współpracę z jednostkami B+R; IOB; wdrażanie wyników prac B+R; wprowadzanie na rynek nowego produktu o niskim nasyceniu na rynku; wprowadzanie innowacji pozytywnie oddziałujących na rozwój sektora/branży
- innowacyjność produktów projektu (rozwiązania nieznane i niestosowane dłużej niż 3 lata)
- wdrożenie innowacji nietechnologicznych (np organizacyjnych, marketingowych)
- komplementarność funkcjonalna i powiązanie projektów i ich wzajemny wpływ (np. powiązanie dotacji z programi rewitalizacji, rekultywacji terenów zdegradowych, poprzemysłowych)
- lokalizacje inwestycji na terenie gmin wchodzących w skład OSI - gmin w transformacji górniczej
- lokalizacje inwestycji na terenach poprzemysłowych, w tym pogórniczych zgodnie z bazą OPI-TPP
- wykorzystanie rozwiązań/doświadczeń zastosowanych w regionach górniczych (z innych Państw Członkowskich, kandydujących lub stowarzyszonych), które przechodziły lub przechodzą transformację
- Realizacja projektu z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - działania na rzecz lokalnej społeczności np - działania proekologiczne – skierowane na ochronę środowiska, - kampanie społeczne – inwestycje w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kwalifikacje pracowników (kursy, szkolenia),- wolontariat pracowniczy - znakowanie produktów )
- tworzenie nowych miejsc pracy
- odprowadzanie podatku dochodowego na terenie śląska

To tylko najważniejsze kryteria merytoryczne, decydujące o wyborze projektów w 10.3 FE SL Wsparcie MŚP na rzecz transformacji - makroinwestycje. Wskazują nam jednak jak szeroko i holistycznie należy podchodzić do tematu pozyskania wsparcia.

O dofinansowanie w działaniu 10.3 szanse mając więc firmy, planujące wdrożenie zielonych rozwiązań w zakresie produktów bądź technologii produkcji, który powstały jako wynik prac B+R zrealizowanych samodzielnie, bądź we współpracy z sektorem nauki. Premiowane będą projekty nakierowane na rozwój odpowiedzialny społecznie. Dodatkowe punkty uzyskają firmy, które lokować będą swe inwestycje w regionach i gminach pogórniczych.


OPIS PROCESU APLIKOWANIA PO DOFINANSOWANIE W RAMACH 10.3 FE SL Wsparcie MŚP na rzecz transformacji - MARKOINWESTYCJE

Złożenie wniosku w działaniu 10.3 FE SL Wsparcie MŚP na rzecz transformacji - MARKO-INWESTYCJE odbywa się całkowicie w sposób elektroniczny za pomocą dedykowanego systemu (LSI). Wniosek wraz z obligatoryjnymi załącznikami wysyłany jest do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, które w teorii powinno zakończyć ocenę formalną w terminie 80 dni roboczych, Po ocenie formalnej wnioski trafiają do oceny merytorycznej. Trwa ona do 60 dni roboczych. Łącznie więc ocena wniosków powinna zamknąć się w terminie ok. 7 miesięcy. Finalnie wyniki powinny być znane w IV kwartale 2023r.

Na etapie oceny merytorycznej co najmniej dwaj eksperci oceniają projekty, a średnia ich ocen stanowi wypadową "notę" końcową.
Wszystkie projekty, które zmieszczą się w puli środków dostępnej dla naboru oraz uzyskają pozytywną ocenę rekomendowane są do przyznania dofinansowania.
Wnioskodawcy zaś otrzymują od ŚCP informację o wynikach oraz listę załączników wymaganych do podpisania umowy o dofinansowanie.


OFERTA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU PO DOFINANSOWANIE W DZIAŁANIU 10.3 FE SL Wsparcie MŚP na rzecz transformacji - MARKOINWESTYCJECO OFERUJEMY W RAMACH WSPÓŁPRACY

ZAKRES OFERTY DLA FIRM ZAINTERESOWANYCH DOTACJĄ Z DZIAŁANIA 10.3 FE SL Wsparcie MŚP na rzecz transformacji - MARKOINWESTYCJE


Oferujemy Państwu przygotowanie wniosku pod dofinansowanie, pomoc w nawiązaniu współpracy z sektorem nauki. W ramach przygotowania dokumentacji sporządzamy w pakiecie analizę finansową oraz pomagamy skompletować wymagane załączniki.

Kluczowym etapem aplikowania po dofinansowanie jest posiadanie kompletu odpowiedniego przygotowanych załączników jak np. opinii o innowacyjności, odpowiednio przeredagowanej, zgodnej z wytycznymi, pozwalającej na uzyskanie maksymalnej ilości punktów dla projektu wnioskodawcy.

Wspomagamy klientów w przygotowaniu dokumentów do umowy, zarządzaniu projektem oraz koordynacją zamówień, w celu jego efektywnego rozliczenia.Nie zwlekaj- zadzwoń i jeszcze dziś umów się na spotkanie. Pomożemy Ci skutecznie przygotować się do aplikowania po dotację na zieloną transformację Twojej firmy
Harmonogram najbliższego naboru

  • 22.05.2023

    Rozpoczęcie naboru

  • 04.07.2023

    Zakoczńenie naboru