Zarządzanie projektem unijnym

Kompleksowe wsparcie w procesie prowadzenia i zarządzania projektem z dofinansowaniem unijnym

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Wybór projektu do dofinansowania często dla wnioskodawców okazuje się etapem najłatwiejszym, zwłaszcza jeśli jest to dla nich pierwszy projekt z dofinansowaniem.

Najwięcej błędów i problemów napotykane jest w momencie realizacji projektu.
W większości przypadków wnioskodawcy realizujący projekt z dotację, zapoznają się pobieżnie z umową na dofinansowanie, oraz wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków tj. "podręcznikiem" mówiącym jak przeprowadzać wybór dostawcy/wykonawcy maszyny, urządzenia.

Rodzi to znaczące ryzyko naliczenia kar przy błędach w postępowaniu (od 5 do 100% wartości dofinansowania), a w najgorszym wypadku powoduje konieczność rozwiązania umowy i zwrotu całości przyznanego dofinansowania.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZAKRESEM NASZEJ OFERTY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM
  • slide

Ok. 75% beneficjentów popełnia mniejsze bądź większe błędy przy realizacji projektu, skutkujące problemami z prawidłowym rozliczeniem wydatków.Prezes PARP

POMAGAMY W FORMULE "PROWADZENIA ZA RĘKĘ" OD ETAPU PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW DO UMOWY, PO ROZLICZENIE OSTATNIEGO WYDATKU

FORMUŁĘ ROZLICZENIA DOSTOSOWUJEMY DO POTRZEB I WYMAGAŃ KLIENTA. OFERUJEMY ROZLICZENIE "ZADANIOWE" - PO ZAKOŃCZENIU "ETAPU" PROJEKTU BĄDŹ STAŁY RYCZAŁT

MONITORING I WERYFIKACJA STANU POSTĘPÓW PROJEKTÓW POZWALAJA NA WPROWADZANIE ZMIAN I KOREKT NIEPLANOWANYCH NA ETAPIE APLIKOWANIA

OFERTA KOORDYNOWANIA I ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Oferujemy Państwo pomoc i wsparcie w koordynowaniu i zarządzaniu wdrażanym projektem. Nasza pomoc obejmuje każdy aspekt którego dotyczy umowa o dofinansowanie.


KOSZTY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM UNIJNYM

Koszt zarządzania projektem ustalane są indywidualnie. Cena prowadzenia projektu dla klienta zależy od zakresu zleconych zadań, zakresu rzeczowego projektu i wybranej przez klienta formy rozliczenia.

CZYNNOŚCI I ZAKRES ZARZĄDZANIA PROJEKTEM


Przygotowanie dokumentów do umowy o dofinansowanie
Przygotowanie załączników do umowy o dofinansowanie.
Szkolenie z procedur i dostarczenie wytycznych związanych z wydatkami
Przeszkolenie personelu wnioskodawcy z obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie. W ramach wsparcia dostarczamy "materiały pomocnicze" - jako kompendium wiedzy i studium przypadków obejmujące realizację projektów, przeprowadzanie przetargów w zależności od ich wartości i zakresu rzeczowego.
Obowiązki informacyjno-promocyjne
Dostarczamy naszym klientom gotowe wzory logotypów oraz treści do umieszczenia na stronie www. Informujemy również o konieczności oznakowania miejsca realizacji projektu zgodnie z wytycznymi oraz za[osami umowy. Przygotowujemy opisy na wszystkie dokumenty związane z projektem.

Dzięki współpracy z naszymi partnerami możemy polecić również firmy godne zaufania, które szybko, sprawnie a co najważniejsze - zgodnie z wytycznymi przygotują dla Państwa plakaty, rollupy, oraz tablice informacyjne do oznakowania "projektu".
Przytogowanie dokumentów przetargowych
Kluczowym etapem każdego projektu jest odpowiednie zaplanowanie i przeprowadzenie "konkursów ofert".

W ramach współpracy pomagamy w przygotowaniu:
- szacowania wartości zamówienia
- doborze odpowiedniej procedury przetargowej
- przygotowujemy wzory zapytań ofertowych, formularzy ofertowych, protokołów wyboru dostawców/ wykonawców
- przygotowujemy wzory informacji o wynikach konkursów
Publikacja zapytań i wyników przetargów w bazie konkurencyjności
Przygotowane zapytania publikujemy dla wnioskodawców zgodnie z wymogami na dedykowanej stronie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Umieszczamy tam również wyniki każdego z konkursów
Weryfikacja umów, protokołów odbioru
Przy każdym zamówieniu powyżej 50tys PLN netto beneficjenci dofinansowania zobligowani są do zawarcia pisemnej umowy z wybranym w konkursie dostawcą.

Dodatkowo każde takie zamówienie musi zostać potwierdzone protokołem odbioru.
Pomagamy w przygotowaniu odpowiednich wzorów dokumentów oraz wskazujemy na "zapisy wykluczone" które nie powinny znaleźć się we wskazanych dokumentach.
Wprowadzania zmian w projekcie, aneksowanie harmonogramów
Realizacja projektu na etapie jego wdrażania często wiąże się z koniecznością modyfikacji pierwotnych założeń. Wynikają one często zarówno z uwarunkowań rynkowych (np. wycofanie z produkcji maszyny planowanej do nabycia) czy tez "subiektywnych" potrzeb klienta, dyktowanych przez rynek (wzrost zapotrzebowania na inny produkt)

Pomagamy w przygotowaniu aneksów do umów o dofinansowanie, zmieniających zarówno zakres rzeczowo-finansowy, jak i harmonogram realizacji/ płatności w ramach projektu.
Monitoring i weryfikacja wskaźników
Częstym przypadkiem w trakcie realizacji projektu jest konieczność aktualizacji wskaźników projektu. Są one ściśle powiązane z umową i każdorazowo wnioskodawcy zobowiązany jest do ich osiągnięcia pod rygorem ograniczenia dofinansowania.

Pomagamy wnioskodawcom w raportowaniu i aktualizacji wskaźników.
Rozliczanie projektu
Oferujemy kompleksowe rozliczenie projektu obejmujące przygotowanie wniosków zaliczkowych, pośrednich jak i końcowych.

Uzupełniamy za beneficjenta w systemie rejestry zamówień i wysyłamy do właściwych instytucji wnioski o płatność.
Wsparcie podczas kontroli projektu, ewaluacji.
W zależności od typu projektu nasi klienci mogą liczyć również na wsparcie w trakcie kontroli (bieżącej, oraz końcowej) projektu.
Pomagamy w przygotowaniu do kontroli, sprawozdawczości, oraz finalnym zatwierdzeniu projektu.

Wspieramy również beneficjentów w sprawozdawczości (ewaluacji) projektów w okresie trwałości, tj. po zakończeniu ich realizacji, przygotowując pisma dla instytucji w każdym obowiązkowym okresie sprawozdawczym.