ŹRÓDŁA DOTACJI DLA FIRM PRODUKCYJNYCH


ŹRÓDŁA DOTACJI DLA FIRM PRODUKCYJNYCH

Prowadzenie biznesu wiąże się ze stałym rozwojem. Rozwój rodzi inwestycje, a te z kolei rodzą zapotrzebowanie na kapitał. Jaka forma kapitału jest z kolei najlepsza przy rozwoju? Oczywiście dofinansowanie, a najlepiej bezzwrotne.
Niniejszy artykuł poświęcamy dotacjom unijnym dla firm produkcyjnych.
W pierwszym rozdziale przybliżamy źródła dotacji - dzieląc je na poziomie ogólnokrajowym oraz regionalnym.
W kolejnej części znajdziecie dotacje z podziałem na kierunki strategiczne, uznane przez Komisję Europejską za kluczowe dla rozwoju gospodarki starego kontynentu.

Czas start. Zaczynamy


KIERUNKI WSPARCIA FIRM PRODUKCYJNYCH

Dofinansowania w programach ogólnopolskich i regionalnych skupione są na następujących obszarach:

-działalność badawczo-rozwojowa w tym prowadzenie prac B+R bądź rozbudowa zaplecza B+R
-inwestycje, których przedmiotem jest wdrażanie innowacji produktowych bądź procesowych
-robotyzację
-cyfryzację
-poprawę efektywności energetycznej
-promocję zagraniczną w formie targów, misji
-szkolenia personelu
-ochronę prawną (patentowanie, zastrzeżenie wzorów przemysłowych, użytkowych)

W zakresie programów regionalnych poza w/w obszarami mogą występować delikatne różnice, nowe kierunki wsparcia, wynikające z Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji odmiennych w poszczególnych województwach. Wpływają one na zróżnicowanie branż, które priorytetowo są wspierane w danym regionie. Większość kierunków wsparcia będzie jednak tożsama i skoncentrowana na prowadzeniu działalności B+R, wspieraniu komercjalizacji jej wyników poprzez inwestycje w rozwój zaplecza produkcyjnego a następnie promocję zagraniczną efektów projektu.


NABORY OGÓLNOPOLSKIE

Jak wskazaliśmy na wstępie pula 76 mld € dotacji dzielona jest pomiędzy firmy, na dwóch zasadniczych poziomach. Pierwszy z nich to dotacje dzielone w naborach ogólnokrajowych, na które przypada ok 42 mld €.
Organizatorami konkursów z dotacjami dla firm na poziomie ogólnopolskim są m.in. PARP, NCBiR, BGK, czy też ARP.
BGK, PARP odpowiadają głównie za nabory dla firm z sektora MŚP (oraz dużych firm typu mid-cap oraz small mid-cap -> zatrudniających do 3 tys pracowników).

NCBiR jest z kolei placówką, która od lat specjalizuje się w naborach dla dużych przedsiębiorstw (zatrudniających pow. 3 tys pracowników) planujących realizację i wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych.


FUNDUSZE UNIJNE NA POZIOMIE REGIONALNYM

Poza naborami ogólnopolskimi fundusze unijne są dzielone również na poziomie regionalnym. Mówiąc wprost, każde województwo uzyskuje swoją własną dedykowaną pulę dotacji dla przedsiębiorstw realizujących inwestycje na ich terenie. Łącznie na lata 2021-2027 wszystkie województwa mają do podziału niebagatelną kwotę 34 mld €.
Fundusze na poziomie województw zarządzane są przez urzędy marszałkowskie, które do ich podziału posiadają wyspecjalizowane jednostki, bądź wydzielone departamenty w ramach swojej działalności.
Poniżej prezentujemy listę placówek odpowiedzialnych za organizację naborów z dotacjami dla firm w poszczególnych województwach.RÓŻNICE W PROGRAMACH REGIONALNYCH I OGÓLNOPOLSKICH

Pytanie zasadnicze,które zadaje wielu klientów przed podjęciem decyzji o wyborze konkursu regionalnego czy też ogólnopolskiego jest proste - który wybrać?
Odpowiedź nie jest jednoznaczna.
To zależy 🙂

W programach ogólnopolskich limity oraz kwoty wsparcia dedykowane są pod kątem większych projektów, gdzie koszty inwestycji szacujemy w milionach PLN.
Dotacje dzielone na poziomie regionalnymz kolei nastawione są na wspieranie przedsiębiorstw i ich projektów nieco mniejszych kwotowo, zazwyczaj o wartości kilkuset tysięcy, maksymalnie kilku milionów.

Kolejna różnica pomiędzy naborami ogólnopolskimi i regionalnymi dotyczy również m.in. typów kosztów podlegających dofinansowaniu. I tak, w naborach ogólnopolskich przy realizacji inwestycji na wdrażanie nowoczesnego produktu, firma ma m.in. możliwość uzyskania dofinansowania na zakup nieruchomości czy też koszty budowy. W programach regionalnych wydatki te z kolei, rzadko kiedy stanowią koszt kwalifikowany -tj. nie podlegają refundacji, a same nabory regionalne nastawione są głównie na inwestycje w zakup maszyn i urządzeń.

Programy ogólnopolskie zawierają również wymóg wdrażania innowacyjności, przełomowości rozwiązania, produktu, usługi na poziomie kraju. W programach regionalnych zazwyczaj to jest to tylko opcja, wyżej punktowana a nie obligatoryjna.

Tym samym projekty przełomowe w zakresie wdrożeń, wysokich nakładów inwestycyjnych, stopnia złożoności lepiej wpisują się w programy ogólnopolskie.
Projekty innowacyjne w skali województwa, o mniejszej skali nakładów, skupione na zakupie maszyn, urządzeń, oprogramowania rekomendowane są co do zasady bardziej w zakresie naborów regionalnych.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.


Komentarz


Nazwa

Email