Zwolnienie z Podatku – Polska Strefa Inwestycji


Polska Strefa Inwestycji


Polska Strefa Inwestycji to instrument wsparcia dla inwestorów, który zastępuje dotychczasowe Specjalne Strefy Ekonomiczne.
Program umożliwia przedsiębiorstwom realizującym nowe inwestycje na terenie całej Polski uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT/PIT) na okres od 10 do 15 lat, w wysokości nawet do 70% wartości planowanej inwestycji.


Forma wsparcia - Zwolnienie z podatku


Formą wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji jest zwolnienie z podatku dochodowego (CIT lub PIT) udzielane przedsiębiorcy realizującemu Nową Inwestycję na podstawie Decyzji o Wsparciu (DoW).Kto może skorzystać ze zwolnienia w ramach PSI


Ze zwolnienia podatkowego, na realizację nowej inwestycji, może skorzystać każdy przedsiębiorca, płacący podatek dochodowy w Polsce niezależnie od lokalizacji, wybranej formy prawnej, czy też wielkości firmy (mikro, mała, średnia, duża).

Przedsiębiorca, który chce uzyskać zwolnienie podatkowe, musi planować Nową Inwestycję polegającą na:


Warunek 1 - Zakres działalności, na którą można otrzymać pomoc publiczną w ramach PSI i Decyzji o Wsparciu

Zwolnienie z podatku, możesz otrzymać na realizację inwestycji w sektorze:

tradycyjnego przemysłu z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: alkohol, wyroby tytoniowe, materiały wybuchowe, stal, energię elektryczną i gaz,
nowoczesnych usług (ang. Business Process Outsourcing BPO).


Kto nie uzyska Decyzji o Wsparciu?

Pomocy publicznej nie otrzymasz, jeśli prowadzisz m.in. działalność w zakresie: handlu hurtowego i detalicznego, obiektów i robót budowlanych oraz prowadzenia ośrodków gier.
Ze szczegółowym wykazem działalności WYKLUCZONYCH zapoznasz się tutaj
Decyzja o wsparciu nie jest wydawana na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
1) wytwarzania materiałów wybuchowych, wytwarzania wyrobów tytoniowych, a także wyrobu, rozlewu i przetwarzania napojów alkoholowych oraz spirytusu przeznaczonego na cele inne niż produkcja biokomponentów;

2) prowadzenia ośrodków gier oraz punktów przyjmowania zakładów wzajemnych,

3) usług instalowania, napraw, konserwacji i remontu maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie realizacji nowej inwestycji realizowanej na podstawie decyzji o wsparciu;

4) osadów ze ścieków kanalizacyjnych oraz usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, określonych w sekcji E w dziale 37 „PKWiU”;

5) odzysku surowców oraz usług związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, określonych w sekcji E w dziale 38 PKWiU, z wyjątkiem:
a) odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu określonych w kategorii 38.11.5,
b) odpadów niebezpiecznych określonych w pozycjach: 38.12.22.0, 38.12.24.0, 38.12.25.0 oraz w podkategorii
c) 38.12.27,
d) odpadów rozpuszczalników organicznych określonych w kategorii 38.21.3,
e) surowców wtórnych oraz usług w zakresie odzysku surowców, określonych w grupie 38.3;

6) usług związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami, określonych w sekcji E w dziale 39 PKWiU;

7) obiektów budowlanych i robót budowlanych, określonych w sekcji F PKWiU;

8) handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle, oraz usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych, określonych w sekcjach G i I PKWiU;

9) usług holowania w transporcie drogowym, określonych w sekcji H w podkategorii 52.21.25 PKWiU;

10) usług licencyjnych w zakresie informacji i komunikacji, określonych w sekcji J PKWiU, związanych z:
a) nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek i map, określonych w kategorii 58.11.6,
b) nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list, w szczególności adresowych i telefonicznych, określonych
c) w kategorii 58.12.3,
d) nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków, określonych w kategorii 58.14.4,
e) nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych określonych w kategorii 58.19.3,
f) nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych określonych w kategorii 58.21.4,
g) nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych określonych w kategorii 58.29.5;

11) usług w zakresie informacji i komunikacji, określonych w sekcji J PKWiU, w zakresie:
a) pozostałych publikacji on-line określonych w kategorii 58.19.2,
b) produkcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, określonych
c) w dziale 59, z wyjątkiem usług związanych z wydawaniem nagrań dźwiękowych i muzycznych, określonych
d) w kategorii 59.20.3,
e) nadawania programów ogólnodostępnych i abonamentowych, określonych w dziale 60,
f) pozostałych usług w zakresie informacji określonych w grupie 63.9;

12) usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz usług związanych z obsługą rynku nieruchomości, określonych w sekcjach K i L PKWiU;

13) usług profesjonalnych, naukowych i technicznych, określonych w sekcji M PKWiU, z wyjątkiem:
a) usług w zakresie audytu finansowego określonych w kategorii 69.20.1,
b) usług rachunkowo-księgowych określonych w kategorii 69.20.2,
c) usług w zakresie firm centralnych (head offices) oraz usług doradztwa związanych z zarządzaniem, określonych
d) w dziale 70,
e) usług architektonicznych i inżynierskich oraz usług w zakresie badań i analiz technicznych, określonych w dziale 71,
f) usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, określonych w dziale 72,
g) usług w zakresie specjalistycznego projektowania określonych w grupie 74.1,
h) usług doradztwa w sprawach środowiska określonych w podkategorii 74.90.13;

14) usług administrowania i usług wspierających, określonych w sekcji N PKWiU, z wyjątkiem usług centrów telefonicznych (call center) określonych w grupie 82.2;

15) usług administracji publicznej i obrony narodowej, usług w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych, edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz usług kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, określonych w sekcjach O-R PKWiU;

16) pozostałych usług określonych w sekcji S PKWiU, z wyjątkiem usług naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego, określonych w grupie 95.1 PKWiU;

17) usług gospodarstw domowych i usług świadczonych przez organizacje międzynarodowe eksterytorialne, określonych w sekcjach T i U PKWiU;

18) działalności gospodarczej, na której prowadzenie jest wymagane posiadanie koncesji, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.1)).


Warunek 2 - Minimalna wartośc inwestycji

Kluczowym z warunków, jest poniesienie nakładów o odpowiedniej wysokości. Zgodnie z definicją, minimalne nakłady stanowią "Kryterium Ilościowe"
Mówiąc wprost, nie każda inwestycja może liczyć na wsparcie.

Czy jest ono wygórowane?

Minimalna wielkość inwestycji (kryterium ilościowe), określa nakłady inwestycyjne jakie musi ponieść przedsiębiorca, aby móc aplikować o zwolnienie podatkowe na realizację nowej inwestycji.

Minimalna wielkość INWESTYCJI jest uzależniona od planowanej lokalizacji inwestycji oraz od wielkości firmy i może wynieść:

• od 200 tys. zł do 2 mln zł w przypadku firm mikro
• od 500 tys. zł do 5 mln zł w przypadku małych przedsiębiorców
• od 2 mln zł do 20 mln zł w przypadku średnich przedsiębiorców
• od 10 mln zł do 100 mln zł w przypadku dużych przedsiębiorcówWarunek 3 - inwestycja musi spełniać Kryteria Jakościowe

Kryteria jakościowe to warunki, które Twoja inwestycja musi spełnić, by skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Są one podzielone na dwie grupy:
• zrównoważony rozwój gospodarczy,
• zrównoważony rozwój społeczny.

W sumie nowa inwestycja, może otrzymać maksymalnie 13 pkt za kryteria jakościowe dla inwestycji przemysłowych, 12 w przypadku inwestycji z sektora usług.
Jednak, aby uzyskać decyzję o wsparciu wystarczy, że inwestycja spełni od 4 do 6 pkt, w zależności od lokalizacji.

Sektor przemysłuSektor nowoczesnych usług
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZYZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY
1 Pkt Inwestycja z branży strategicznej: - żywność wysokiej jakości- środki transportu - profesjonalne urządzenia elektryczne i elektroniczne - lotniczo-kosmiczna- produkty higieniczne, leki i wyroby medyczne - maszynowy - odzysk materiałowy surowców i nowoczesnych tworzyw - ekobudownictwo - usługi specjalistyczne - specjalistyczne usługi teleinformatyczne Inwestycja musi wpisywać się też w inteligentną specjalizację danego województwa.1 Pkt Inwestycja z branży strategicznej: - żywność wysokiej jakości- środki transportu - profesjonalne urządzenia elektryczne i elektroniczne - lotniczo-kosmiczna- produkty higieniczne, leki i wyroby medyczne - maszynowy - odzysk materiałowy surowców i nowoczesnych tworzyw - ekobudownictwo - usługi specjalistyczne - specjalistyczne usługi teleinformatyczne Inwestycja musi wpisywać się też w inteligentną specjalizację danego województwa.
1 Pkt Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej1 Pkt Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
1 Pkt Wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich1 Pkt Wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich
1 Pkt Tworzenie powiązań regionalnych.1 Pkt Tworzenie powiązań regionalnych.
1 Pkt Robotyzacja i automatyzacja procesów prowadzonych w ramach nowej inwestycji. Zakup w ramach nowej inwestycji co najmniej jednego manipulacyjnego robota przemysłowego1 Pkt Robotyzacja i automatyzacja procesów prowadzonych w ramach nowej inwestycji. Zakup w ramach nowej inwestycji co najmniej jednego manipulacyjnego robota przemysłowego
1 Pkt Inwestycja w odnawialne źródła energii1 Pkt Inwestycja w odnawialne źródła energii
1 Pkt Posiadanie na dzień złożenia wniosku statusu mikroprzedsiębiorcy, małego bądź średniego przedsiębiorcy1 Pkt Posiadanie na dzień złożenia wniosku statusu mikroprzedsiębiorcy, małego bądź średniego przedsiębiorcy
1 Pkt Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNYZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNY
1 Pkt Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy 1 Pkt Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy
1 Pkt Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko1 Pkt Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko
1 Pkt Zlokalizowanie inwestycji w: - 1 ze 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze lub w gminie graniczącej z tym miastem - powiecie o najwyższym bezrobociu w kraju1 Pkt Zlokalizowanie inwestycji w: - 1 ze 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze lub w gminie graniczącej z tym miastem - powiecie o najwyższym bezrobociu w kraju
1 Pkt Wspieranie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych lub współpraca ze szkołami branżowymi1 Pkt Wspieranie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych lub współpraca ze szkołami branżowymi
1 Pkt Zapewnianie pracownikom programów ubezpieczeń, opieki medycznej, dopłat do działalności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej1 Pkt Zapewnianie pracownikom programów ubezpieczeń, opieki medycznej, dopłat do działalności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej


Koszty kwalifikowane

Kosztami branymi pod uwagę do obliczenia wartości zwolnienia z podatku , są koszty inwestycji takie jak:.
-nabycie gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego
-nabycie środków trwałych, WNiP lub ich rozbudowa, modernizacja
-wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
-najem nieruchomości (min. 5 lat duże firmy, min. 3 lata mikro,małe i średnie)
-leasing finansowy,
-nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej

albo:

Dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracownikówWysokość zwolnienia z podatku w PSI

Wysokość podatku, którego przedsiębiorstwo nie będzie musiało zapłacić, jest kalkulowana jako iloczyn nakładów inwestycyjnych (Ni) stanowiących wydatki kwalifikowane oraz intensywności pomocy regionalnej (Ip), przewidzianej dla województwa, w którym realizowana jest inwestycja.

Wysokość zwolnienia = Ni * IpPrzykład kalkulacji wartości zwolnienia w ramach PSI

Średni przedsiębiorca, planuje zainwestować 9 mln zł w rozbudowę zakładu produkcyjnego okna w Katowicach, w województwie śląskim.

Intensywność wsparcia dla średniej firmy, we wskazanej lokalizacji, w województwie śląskim wynosi 50%. (Ip)
Koszt nowej inwestycji: 9 mln zł (Ni)

Kalkulacja Kwoty Zwolnienia z Podatku = 9 mln zł x 50% = 4,5 mln zł

4 500 000 zł to wartość niezapłaconego podatku dochodowego. Przedsiębiorca, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podatkowego, do wysokości 4,5 mln zł.

Oznacza to, że w kolejnych latach, nie zapłaci podatku od dochodów, w wysokości 23,68 mln zł (przy stawce podatku dochodowego 19%).
Po przekroczeniu tego limitu dochodów wygenerowanych przez NOWĄ INWESTYCJĘ , przedsiębiorca zapłaci podatek w standardowej wysokości.


Okres obowiązywania zwolnienia


Z zwolnienia z podatku przedsiębiorca może korzystać przez 12, 14 lub 15 lat albo do momentu całkowitego wykorzystania przyznanego limitu zwolnienia.
Okres zwolnienia zależy od lokalizacji inwestycji i wynosi:

12 LAT14 LAT15 LAT
Dolnośląskie, Wielkopolskie oraz region Warszawski stołecznyKujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Łódzkie, Małopolskie, Opolskie, Pomorskie, Śląskie, Zachodniopomorskie, Region mazowieski regionalny z wyjątkiem podregionu siedleckiegoLubelskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie, podregion Siedlecki woj. mazowieckiego


Zakres usługi pozyskania DoW

Oferujemy Państwo kompleksową pomoc, w procesie ubiegania się o Decyzję o Wsparciu, w tym przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów aplikacyjnych (wniosek o wydanie decyzji, biznesplan, załączniki)

ZAMIERZASZ APLIKOWAĆ PO DECYZJĘ O WSPARCIU? NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ I JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?

Nie czekaj - wypełnij formularz kontaktowy, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą, w celu wstępnej analizy możliwości otrzymania zwolnienia dla Twojej firmy!

Nadszedł czas, byś zaoszczędzić miliony!


Źródło Strona


Źródło URL


Imię i nazwisko


E-mail


Numer telefonu


Wiadomość


Gratulacje, Twoja wiadomość została wysłana
Błąd, spróbuj ponownie. Twoja wiadomość nie zostala wysłana
ALL RIGHT RESERVED | ALL-GRANTS