Zwolnienie z Podatku – Polska Strefa Inwestycji


Polska Strefa Inwestycji


Polska Strefa Inwestycji to instrument wsparcia dla inwestorów, który ma zastąpić dotychczasowe Specjalne Strefy Ekonomiczne.
Program umożliwia przedsiębiorstwom realizującym nowe inwestycje na terenie całej Polski uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT/PIT) na okres 10-15 lat, w wysokości nawet do 70% wartości planowanej inwestycji.


Forma wsparcia - Zwolnienie z podatku


Formą wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji jest zwolnienie z podatku dochodowego (CIT lub PIT) udzielane przedsiębiorcy realizującemu nową inwestycję na podstawie decyzji o wsparciu (DoW).


Wysokość wsparcia


Wysokość podatku, którego przedsiębiorstwo nie będzie musiało zapłacić, jest kalkulowana jako iloczyn nakładów inwestycyjnych stanowiących wydatki kwalifikowane oraz intensywności pomocy regionalnej przewidzianej dla województwa, w którym realizowana jest inwestycja.


Koszty kwalifikowane


Koszty inwestycji takie jak m.in.
nabycie gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego
nabycie środków trwałych. WNiP lub ich rozbudowa, modernizacja
wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
najem nieruchomości (min. 5 lat duże firmy, min. 3 lata mikro,małe i średnie)
leasing finansowy maszyn,
nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej
albo:

Dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników


Kto może skorzystać ze zwolnienia w ramach PSI


Ze zwolnienia podatkowego na realizację nowej inwestycji może skorzystać każdy przedsiębiorca płacący podatek dochodowy w Polsce niezależnie od lokalizacji, wybranej formy prawnej, czy też wielkości firmy (mikro, mała, średnia, duża).
Istnieją jednak pewne rodzaje działalności, które nie mogą liczyć na uzyskanie zwolnienia podatkowego. Przedsiębiorca, który chce uzyskać zwolnienie podatkowe musi planować nową inwestycję polegającą na:
• budowie nowego zakładu, lub
• rozbudowie istniejącego zakładu, lub
• wprowadzeniu nowych produktów do zakładu, lub
• zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego zakładu


Minimalne nakłady


Minimalna wielkość inwestycji stanowi kryterium ilościowe, które określa nakłady inwestycyjne jakie musi ponieść przedsiębiorca, aby móc aplikować o zwolnienie podatkowe na realizację nowej inwestycji.

Minimalna wielkość inwestycji jest uzależniona od planowanej lokalizacji inwestycji oraz od wielkości firmy i może wynieść:
• od 200 tys. zł w przypadku firm mikro
• od 500 tys. zł w przypadku małych przedsiębiorców
• od 2 mln zł w przypadku średnich przedsiębiorców
• od 10 mln zł w przypadku dużych przedsiębiorców,


Okres obowiązywania zwolnienia


Z zwolnienia z podatku przedsiębiorca może korzystać przez 10, 12 lub 15 lat albo do momentu całkowitego wykorzystania przyznanego limitu zwolnienia.
Liczba lat zwolnienia zależy od lokalizacji inwestycji. W większości województw ten okres wynosi 12 lat.


Przykład kalkulacji wartości zwolnienia


Średni przedsiębiorca planuje zainwestować 9 mln zł w województwie śląskim. Intensywność wsparcia dla średniej firmy w województwie śląskim wynosi 40%.
Koszt nowej inwestycji: 9 mln zł
Pomoc publiczna (ulga podatkowa) = 9 mln zł x 40% = 3,600 mln zł
3 600 000 zł to wartość niezapłaconego podatku dochodowego
Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podatkowego do wysokości 3,6 mln zł.

Oznacza to, że w kolejnych latach nie zapłaci podatku od dochodów w wysokości 18,95 mln zł (przy stawce podatku dochodowego 19%).
Po przekroczeniu tego limitu dochodów, przedsiębiorca zapłaci podatek w standardowej wysokości.


Zakres usługi pozyskania DoW

Oferujemy Państwo kompleksowe wsparcie w procesie ubiegania się o decyzję o wsparciu, w tym przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów aplikacyjnych (wniosek o wydanie decyzji, biznesplan, załączniki)

ZAMIERZASZ APLIKOWAĆ PO DECYZJĘ O WSPARCIU? NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ I JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?
Nie czekaj - zadzwoń i jeszcze dziś omówimy Twój projekt.