Innovation Box

Czyli jak płacić 5% podatku z tytułu do praw własności intelektualnej

Jak uzyskać możliwość płacenia 5% podatku CIT dzięki Innovation Box


Czyli czym jest innovation Box i kto może z niego skorzystać?

Innovation box jest formą nowej ulgi dla innowacyjnych przedsiębiorstw upoważniającą do stosowania preferencyjnej 5% stawki podatku.

Rozwiązanie polega na preferencyjnym opodatkowaniu 5% stawką podatkową dochodów, uzyskiwanych przez podatnika z praw własności intelektualnej, których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej i, które są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego przez:


Głównym założeniem ulgi jest minimalizacja ryzyka biznesowego związanego z wdrażaniem nowych produktów, innowacyjnych rozwiązań, która powstrzymuje przedsiębiorców przed działalnością badawczo-rozwojową.

Nowy instrument „Innovation box”, jest idealnym uzupełnieniem ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową, premiującym komercjalizację wypracowanych procesów, produktów i usług.

Warunki skorzystania z 5% stawki podatku w INNOVATION BOX


Warunkiem skorzystania z preferencyjnej stawki podatku jest:


Podstawa opodatkowania przy wykorzystaniu ulgi Innowation Box


5% dochodów netto kwalifikujących się do objęcia ulgą

5 %
Wysokość dochodu podlegającego opodatkowaniu preferencyjną stawką stanowi iloczyn dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz wskaźnika Nexus
Wskaźnik ten liczony jest według specjalnego wzoru:

(a + b) x 1,3 / (a + b + c + d)

gdzie poszczególne litery oznaczają faktycznie poniesione przez podatnika koszty na:

a – prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej;
b – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej od podmiotu niepowiązanego z podatnikiem;
c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej od podmiotu powiązanego z podatnikiem;
d – nabycie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Zgodnie z ustawą będzie można do obliczenia wskaźnika stosować koszty już poniesione, jednak nie wcześniej niż po dniu 31.12.2012 r.

Dochodem z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej będzie dochód:
-z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej;
-ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
-z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
-z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Przykład zastosowania Innovation Box


Jak wyliczyć wskaźnik Nexus i stosować preferencyjne opodatkowanie w praktyce?

Najprościej wytłumaczyć działanie Innovation box w praktyce.

"Innowacyjna Firma" nasz przykładny nowoczesny podatnik, poniosła we własnym zakresie koszty kwalifikowane związane z pracami B+R nad nowym wynalazkiem w wysokości 550 tys. zł,
Dodatkowo firma dokonała nabycia wzoru użytkowego za kwotę 150 tys. zł ( od podmiotu niepowiązanego) oraz nabyła wyniki prac B+R od spółki córki - podmiotu powiązanego w wysokości 250 tys. zł. Wszystkie wydatki odpowiednio ewidencjonowała oraz wyodrębniła w księgach rachunkowych.

W przypadku innowacyjnej firmy wskaźnik nexus wyniesie 95,79% - tj. Oznacza to że przychody ze sprzedaży nowego produktu w ok 96% będą opodatkowane stawką 5% a nie klayscznie standardową 19% stawką.
Przy dochodach 1 mln PLN ze sprzedaży "innowacyjnego produktu" firma w obecnych warunkach (przed wdrożeniem Innovation Box) miałaby do zapłaty 190 000,00 zł podatku.
Dzięki skorzystaniu z ulgi Innovation Box firma będzie mogła zapłacić tylko 55 894,00 zł - tj. aż o 134 106,00 PLN mniej.

Na podatek firmy z zastosowaniem ulgi innovation Box składa się bowiem
Podatek liczony 5% od kwoty 957 894,74 zł daje podatek w wysokości 47 894,00 zł oraz
podatek liczony stawką 19% od pozostałej wielkości dochodu tj. 19% * 42 105,26 zł = 8 000,00 zł
Obie wartości składają się na w/w kwotę podatku 55 894,00 zł.

Okres możliwego korzystania z INNOVATION BOX


Jak długo będzie można korzystać z preferencyjnego opodatkowania stawką 5% w ramach Innovation Box?

Prawo do preferencji podatkowej przysługiwać będzie do czasu wygaśnięcia danego prawa. Możliwy więc do wykorzystania okres, stosowania innovation box wynosić będzie:

lat - Wzór przemyslowy

lat - Patent

lat - Wzór użytkowy

lat - Prawo z rejestracji topografii układu scalonego;