Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Jak optymalizować podatek w zgodzie z prawem i duchem innowacyjności

Ulga na działalność badawczo-rozwojową


Ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R) umożliwia przedsiębiorcom prowadzącym działalność nastawioną na innowacyjność, skorzystanie z dodatkowego odliczenia i efektywne obniżenie kwoty podatku – zarówno w PIT jak i CIT.
Przekłada się to na możliwość dwukrotnego pomniejszania podatku przez przedsiębiorców prowadzących działalność B+R - w wysokości 100% kosztów w przypadku firm o statusie MŚP, oraz 150% kosztów kwalifikowanych w przypadków firm posiadających status Centrum Badawczo-Rozwojowego.
Po ostatnich nowelizacjach przepisów, ulga stała się atrakcyjna i relatywnie łatwo dostępna. Ustawodawca w taki sposób zmienił warunki skorzystania z tego narzędzia, aby jak najwięcej podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową z niego korzystało. Wzrosły np. limity odliczeń i doprecyzowano przepisy, by rozwiać rodzące się wcześniej problemy.

Definicja działalności badawczo-rozwojowej


Czyli co tak naprawdę stanowi isotę badań i rozwoju


Definicja działalności badawczo-rozwojowej

Czyli co tak naprawdę stanowi isotę badań i rozwoju

Pojęcie działalności badawczo rozwojowej zdefiniowane jest w ustawie o CIT (art. 4a ust. 26 ustawy o CIT). Działalność badawczo-rozwojowa ma charakter twórczy i obejmuje badania naukowe (podstawowe, stosowane, przemysłowe) lub prace rozwojowe . Prowadzona jest w sposób systematyczny , a jej celem jest zdobycie nowej wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W zakres działalności badawczo-rozwojowej wchodzą m.in. oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne, prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, do zastosowania jej w praktyce, badania przemysłowe mające na celu zdobycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do już istniejących.

Prace rozwojowe zaliczane do działalności B+R to m.in. nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy oraz umiejętności z dziedziny nauki, technologii, działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji, oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług.

Mechanizm działania ulgi badawczo-rozwojowej


Ulga B+R umożliwia odliczenie określonych kategorii wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (tzw. „kosztów kwalifikowanych” mieszczących się w granicach ustawowych limitów) od podstawy opodatkowania niezależnie od tego, że wydatki te już wpłynęły na podstawę opodatkowania (obniżyły ją) jako koszty uzyskania przychodów.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane.

Schemat działania ulgi B+R sprowadza się więc do tego, że koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową (tzw: koszty kwalifikowane) dwukrotnie wpływają na obniżenie podatku dochodowego

Warunki skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej


Zasady korzystania z preferecyjnego odliczenia krok po kroku

Firmy prowadzące działalność badawczo-rozwojową i ponoszące z nią koszty, które można uznać za koszty kwalifikowane dla celów ulgi B+R, aby dokonać odliczenia muszą przeprowadzić kilka czynności.

Etap 1
Podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z ulgi B+R, są zobowiązani do wyodrębniania kosztów działalności badawczo-rozwojowej w prowadzonej ewidencji rachunkowej.
Ważne jest, aby w takiej dokumentacji jednoznacznie wykazywać, które koszty i w jakiej wysokości zostały poniesione na cele działalności badawczo-rozwojowej, np. z wykorzystaniem odrębnych kont, wyłącznie dla kosztów kwalifikowanych. Ustawodawca daje podatnikom możliwość wyboru sposobu wyodrębniania wydatków poniesionych w związku z działalnością B+R. Możliwe jest również prowadzenie dodatkowej dokumentacji wewnętrznej określającej rodzaj i zakres prac, liczbę pracowników wykonujących prace badawczo-rozwojowe, itp. Jest to konieczne dla dokonania rozliczeń i uniknięcia możliwości zakwestionowania przez organy podatkowe kosztów poniesionych, ale niestarannie zaewidencjonowanych.

Etap 2 Ustalenie wysokości przysługującego limitu odliczenia kosztów kwalifikowanych

Przepisy podatkowe uzależniają limity odliczenia kosztów kwalifikowanych od typu podatnika prowadzącego działalność badawczo-rozwojową. W przepisach został zdefiniowany podział na przedsiębiorców (nie posiadających statusu centrum badawczo-rozwojowego) oraz centra badawczo-rozwojowe.

Gdy podatnikiem dokonującym odliczenia jest "zwykłe" przedsiębiorstwo, kwota kosztów podlegających odliczeniu nie może przekroczyć 100%.
W przypadku centrum B+R kwota wydatków podlegających odpisowi w ramach ulgi wynosi maksymalnie 150% kosztów kwalifikowanych.

Etap 3 Odliczenie kosztów kwalifikowanych w zeznaniu podatkowym

Koszty kwalifikowane odlicza się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono te koszty.
Jeżeli podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, to odliczenia (w całej kwocie lub w pozostałej części) dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.
Razem z rocznym zeznaniem podatkowym należy złożyć załącznik PIT-BR lub CIT-BR, w którym należy wskazać wysokość poniesionych kosztów kwalifikowanych wg rodzaju.

Warunkiem skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej jest więc:


Koszty kwalifikowane


Czyli co można odpisać od podatku 2x razy


Wysokość ulgi badawczo-rozwojowej


MŚP


100 % – przedsiębiorcy niebędący CBR (centrum badawczo rozwojowe),

CBR


150% – przedsiębiorcy posiadający status CBR.

Przykład zastosowania ulgi badawczo-rozwojowej


Czyli jak dwukrotnie odliczać koszty od podatku

Najprościej wytłumaczyć działanie Ulgi Badawczo-Rozwojowej na przykładzie w praktyce.

W trakcie roku 2019 Innowacyjna Sp. z o.o. osiągnęła 2 mln przychodów oraz 1 mln kosztów. W trakcie roku firma realizowała również prace o charakterze badawczo-rozwojowym ujęte w jej wspominanych kosztach działalności.
Firma ponosiła m.in. następujące wydatki stanowiące dla niej koszty uzyskania przychodów w postaci:
a) 500 tys. złotych – wynagrodzenia oraz składki w części finansowanej przez firmę dotyczące personelu zatrudnionego na potrzeby realizacji prac badawczo-rozwojowych,
b) 250 tys. złotych netto – koszty zakupu surowców,
c) 50 tys. złotych netto – koszty ekspertyz technicznych zleconych jednostkom naukowym.
d) 25 tys. złotych netto - koszty opatentowania nowej technologii powstałej w wyniku prac B+R

Łączna kwota wydatków poniesionych w związku z działalnością badawczo-rozwojową, stanowiących dla firmy koszty uzyskania przychodów za rok 2019, wyniesie w omawianym przypadku 825 tys. złotych.

Biorąc pod uwagę wysokość dopuszczalnych odliczeń w ramach ulgi B+R za rok 2019, czyli 100% niezależnie od kategorii wydatku, poza zaliczeniem wydatków do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach, firma będzie uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania w deklaracji składanej po zakończeniu roku podatkowego o dodatkowe 825tys. złotych.

Zestawienie dwóch wariantów

Gdyby firma nie skorzystała z ulgi na działalność B+R miałaby do zapłaty w 2019 roku 190 000,00 PLN podatku dochodowego. (1 mln dochodu * 19%)

W przypadku skorzystania z ulgi B+R jej podstawa opodatkowania wynosić będzie jedynie 175 tys. PLN a sam podatek 33 250 PLN. ( (1mln dochodu - 825tys kosztów B+R) * 19%)

W związku ze skorzystaniem z ulgi B+R za rok 2019, zmniejszenie kwoty 19% CIT do zapłaty przez Spółkę wyniesie aż 156,75 tys. złotych.

Liczba firm korzystających z ulgi B+R w poszczególnych latach


Rok 2016


Rok 2017


Rok 2018


Rok 2019


Rok 2020


Rok 2021


Dodatkowe ważne informacje związane z ulgą badawczo-rozwojową


O czym jeszcze warto wiedzieć przy korzystaniu z ulgi B+R

Dodatkowe odliczenia przysługujące centrom badawczo-rozwojowym uznawane są za pomoc publiczną i podlegają stosownym ograniczeniom i obowiązkom sprawozdawczym.

Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Prawo do odliczenia przysługuje także podatnikowi, który prowadził w roku podatkowym działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na tej podstawie.

Jeżeli w roku podatkowym, w którym ma być dokonane odliczenie, podatnik poniósł stratę lub wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Podatnikowi, który w roku rozpoczęcia prowadzenia działalności poniósł stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego za ten rok odliczenia, przysługuje kwota zwrotu, odpowiadająca iloczynowi nieodliczonego odliczenia i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym. Ten mechanizm stosuje się również w roku podatkowym następującym bezpośrednio po roku rozpoczęcia działalności, jeżeli w tym roku podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.
Prawo zwrotu nieodliczonej kwoty nie przysługuje tylko niektórym podatnikom, których wymienia art. 18da ust. 4 ustawy CIT.

Oferta wdrożenia ulgi badawczo-rozwojowej


Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszego wsparcia przy wdrażaniu ulgi badawczo-rozwojowej,
Nasza oferta obejmuje następujące czynności:

I. ETAP I - AUDYT

WERYFIKACJA
a) spełnienia przesłanek uprawniających do ubiegania się o ulgę podatkową w zakresie B+R.
b) rodzajów prowadzonych badań zdefiniowanych w art. 5a Ustawy PIT oraz w art. 4a Ustawy CIT.
c) stosowanych zasad księgowości i polityki rachunkowości w kontekście ulgi na działalność B+R w tym odrębnej ewidencji pomocniczej, na kontach analitycznych lub na wyodrębnionych kontach rozliczeń międzyokresowych kosztów.
d) stosowanych dokumentów i oznaczeń dla działalności B+R
e) podlegania obowiązkom sprawozdawczym w zakresie B+R.
f) struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.
g) zasobów w zakresie działalności B+R (organizacyjnych personalnych, sprzętowych).

-Ustalenie kategorii grup kosztów pod kątem możliwości skorzystania z ulgi.
-Analiza podstaw prawnych współpracy Klienta z osobami wykonującymi prace badawczo-rozwojowe.
-Ustalenie granicy demarkacji pomiędzy działaniami osób, które zajmują się oprócz działalności B+R innymi czynnościami w świetle kwalifikowalności wydatków.

AUDYT I ANALIZA:
• zakresu kosztów pracowniczych możliwych do uwzględnienia w uldze podatkowej.
• zakresu materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową.
• rodzajów sprzętu specjalistycznego i stopnia ich wykorzystywania do działalności B+R.
• ponoszonych kosztów na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i równorzędne, w tym na nabycie wyników badań naukowych.
• wykorzystywanej zewnętrznej aparatury naukowo-badawczej i stopnia ich wykorzystywania do działalności B+R.
• odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (w tym ustalenie momentu nabycia prawa do ulgi w kwestii odpisów amortyzacyjnych).
badanie i weryfikacja czy na jakiekolwiek kategorie wydatków kwalifikowanych do odliczenia w uldze Zamawiający nie otrzymał pomocy publicznej a jeśli tak to w jakiej wysokości w tym weryfikacja otrzymanych dotacji oraz innych ulg (Kosztów uwzględnianych w kalkulacji podatku zwolnionego na postawie art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy o CIT, oraz art. 21 ust 1 pkt 63 a i 63 b – dochody osiągnięte w SSE).

II. USŁUGA WDROŻENIA ULGI BADAWCZO ROZWOJOWEJ

-Analiza i przedstawienie wyników audytu
-Przygotowanie zestawu rekomendacji do wdrożenia u naszego Klienta (m.in. w zakresie ewidencji czasu pracy, ewidencji projektów i ich kosztów, oznaczania ulgi na działalność B+R, modyfikacji stosowanych wzorów dokumentów w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów, wystąpienia o wydanie opinii zewnętrznych dokumentujących działalność B+R lub innowacyjność rozwiązań).
-Modyfikacja lub opracowanie niezbędnych dokumentów formalno-prawnych, procedur, schematów postępowania w zakresie działalności B+R (m.in uchwał i decyzji związanych z utworzeniem działu B+R, weryfikacji struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa)

PRZYGOTOWANIE
• Wzorów miesięcznych agend badawczych z realizowanych projektów (zgodnych z podręcznikiem Frascati; Oslo)
• Regulaminów organizacyjnych działów B+R
• Stworzenie rejestru projektów B+R
• Przygotowanie corocznego sprawozdania o działalności badawczej i rozwojowej
• Ustalenie kategorii kosztów i limitów do odliczenia w zeznaniu rocznym za dany rok podatkowy.
• Weryfikacja prawidłowości wyliczenia ulgi w zeznaniu podatkowym za dany rok podatkowy.


USŁUGI DODATKOWE
Wspieramy klientów w obsłudze kontroli związanych z korzystaniem z ulgi podatkowej na prowadzenie prac B+R.
-Doradzamy w ewentualnych sporach z instytucjami w zakresie korzystania z ulgi.
-Przygotowujemy pisma do organów podatkowych o potwierdzenie, że prowadzona działalność jest działalnością badawczo-rozwojową w rozumieniu definicji ustawowej a następnie o wydanie kompleksowej interpretacji na wszystkich wątpliwych polach ulgi B+R.