Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Ulga na działalność badawczo-rozwojową


Ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R) umożliwia przedsiębiorcom prowadzącym działalność nastawioną na innowacyjność, skorzystanie z dodatkowego odliczenia i efektywne obniżenie kwoty podatku – zarówno w PIT jak i CIT.
Przekłada się to na możliwość dwukrotnego pomniejszania podatku przez przedsiębiorców prowadzących działalność B+R - w wysokości 100% kosztów w przypadku firm o statusie MŚP, oraz 150% kosztów kwalifikowanych w przypadków firm posiadających status Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Definicja działalności badawczo-rozwojowej


Czyli co tak naprawdę stanowi isotę badań i rozwoju

Pojęcie działalności badawczo rozwojowej zdefiniowane jest w ustawie o CIT (art. 4a ust. 26 ustawy o CIT). Działalność badawczo-rozwojowa ma charakter twórczy i obejmuje badania naukowe (podstawowe, stosowane, przemysłowe) lub prace rozwojowe . Prowadzona jest w sposób systematyczny , a jej celem jest zdobycie nowej wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W zakres działalności badawczo-rozwojowej wchodzą m.in. oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne, prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, do zastosowania jej w praktyce, badania przemysłowe mające na celu zdobycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do już istniejących.

Prace rozwojowe zaliczane do działalności B+R to m.in. nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy oraz umiejętności z dziedziny nauki, technologii, działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji, oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług.

Mechanizm działania ulgi badawczo-rozwojowej


Ulga B+R umożliwia odliczenie określonych kategorii wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (tzw. „kosztów kwalifikowanych” mieszczących się w granicach ustawowych limitów) od podstawy opodatkowania niezależnie od tego, że wydatki te już wpłynęły na podstawę opodatkowania (obniżyły ją) jako koszty uzyskania przychodów.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane.

Schemat działania ulgi B+R sprowadza się więc do tego, że koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową (tzw: koszty kwalifikowane) dwukrotnie wpływają na obniżenie podatku dochodowego

Warunki skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej
Koszty kwalifikowane


Czyli co można odpisać od podatku 2x razy


Wysokość ulgi badawczo-rozwojowej


MŚP


100 % – przedsiębiorcy niebędący CBR (centrum badawczo rozwojowe),

CBR


150% – przedsiębiorcy posiadający status CBR.

Przykład zastosowania ulgi badawczo-rozwojowej


Czyli jak dwukrotnie odliczać koszty od podatku

Najprościej wytłumaczyć działanie Ulgi Badawczo-Rozwojowej na przykładzie w praktyce.

W trakcie roku 2019 Innowacyjna Sp. z o.o. osiągnęła 2 mln przychodów oraz 1 mln kosztów. W trakcie roku firma realizowała również prace o charakterze badawczo-rozwojowym ujęte w jej wspominanych kosztach działalności.
Firma ponosiła m.in. następujące wydatki stanowiące dla niej koszty uzyskania przychodów w postaci:
a) 500 tys. złotych – wynagrodzenia oraz składki w części finansowanej przez firmę dotyczące personelu zatrudnionego na potrzeby realizacji prac badawczo-rozwojowych,
b) 250 tys. złotych netto – koszty zakupu surowców,
c) 50 tys. złotych netto – koszty ekspertyz technicznych zleconych jednostkom naukowym.
d) 25 tys. złotych netto - koszty opatentowania nowej technologii powstałej w wyniku prac B+R

Łączna kwota wydatków poniesionych w związku z działalnością badawczo-rozwojową, stanowiących dla firmy koszty uzyskania przychodów za rok 2019, wyniesie w omawianym przypadku 825 tys. złotych.

Biorąc pod uwagę wysokość dopuszczalnych odliczeń w ramach ulgi B+R za rok 2019, czyli 100% niezależnie od kategorii wydatku, poza zaliczeniem wydatków do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach, firma będzie uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania w deklaracji składanej po zakończeniu roku podatkowego o dodatkowe 825tys. złotych.

Zestawienie dwóch wariantów

Gdyby firma nie skorzystała z ulgi na działalność B+R miałaby do zapłaty w 2019 roku 190 000,00 PLN podatku dochodowego. (1 mln dochodu * 19%)

W przypadku skorzystania z ulgi B+R jej podstawa opodatkowania wynosić będzie jedynie 175 tys. PLN a sam podatek 33 250 PLN. ( (1mln dochodu - 825tys kosztów B+R) * 19%)

W związku ze skorzystaniem z ulgi B+R za rok 2019, zmniejszenie kwoty 19% CIT do zapłaty przez Spółkę wyniesie aż 156,75 tys. złotych.

Dodatkowe ważne informacje związane z ulgą badawczo-rozwojową


O czym jeszcze warto wiedzieć przy korzystaniu z ulgi B+R

Dodatkowe odliczenia przysługujące centrom badawczo-rozwojowym uznawane są za pomoc publiczną i podlegają stosownym ograniczeniom i obowiązkom sprawozdawczym.

Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Prawo do odliczenia przysługuje także podatnikowi, który prowadził w roku podatkowym działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na tej podstawie.

Jeżeli w roku podatkowym, w którym ma być dokonane odliczenie, podatnik poniósł stratę lub wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Podatnikowi, który w roku rozpoczęcia prowadzenia działalności poniósł stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego za ten rok odliczenia, przysługuje kwota zwrotu, odpowiadająca iloczynowi nieodliczonego odliczenia i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym. Ten mechanizm stosuje się również w roku podatkowym następującym bezpośrednio po roku rozpoczęcia działalności, jeżeli w tym roku podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.
Prawo zwrotu nieodliczonej kwoty nie przysługuje tylko niektórym podatnikom, których wymienia art. 18da ust. 4 ustawy CIT.

Oferta wdrożenia ulgi badawczo-rozwojowej


Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszego wsparcia przy wdrażaniu ulgi badawczo-rozwojowej.
Rozliczamy się w formule opłaty za sukces, pomagając firmom profesjonalnej i rzetelnie przygotować dokumentację badawczo-rozwojową, oraz wdrażając niezbędne procedury pod kątem potencjalnej kontroli.
Nasza oferta obejmuje:

- audyt i weryfikację prowadzonych badań
- wdrożenie zasad księgowości i polityki rachunkowości w kontekście ulgi na działalność B+R
- pomoc w obowiązkom sprawozdawczym w zakresie B+R.
- pomoc w zorganizowaniu i opisaniu struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.
- pomoc w ustalenie kategorii grup kosztów pod kątem możliwości skorzystania z ulgi.
- przygotowanie zestawu rekomendacji do wdrożenia u Klienta (m.in. w zakresie ewidencji czasu pracy, ewidencji projektów i ich kosztów)
- opracowanie niezbędnych dokumentów formalno-prawnych, procedur, schematów postępowania w zakresie działalności B+R (m.in uchwał i decyzji związanych z utworzeniem działu B+R, weryfikacji struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa)

Dodatkowo w ramach corocznej współpracy oferujemy weryfikację/przygotowanie
• agend badawczych z realizowanych projektów (zgodnych z podręcznikiem Frascati; Oslo)
• regulaminów organizacyjnych działów B+R
• rejestrów projektów B+R
• corocznego sprawozdania o działalności badawczej i rozwojowej (PNT-01)
• kosztów i limitów do odliczenia w zeznaniu rocznym za dany rok podatkowy.

Wspieramy klientów w obsłudze kontroli związanych z korzystaniem z ulgi podatkowej na prowadzenie prac B+R.
-Doradzamy w ewentualnych sporach z instytucjami w zakresie korzystania z ulgi.
-Pomagamy w uzyskaniu interpretacji indywidualnych