Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację

Ulga skierowana jest do firm, które chcą usprawnić produkcję przez zastosowanie robotów przemysłowych. Odliczenie ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022–2026. Ulga daje możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania dodatkowych 50% kosztów. Głównym motywem wprowadzenia nowej ulgi było wsparcie polskich przedsiębiorców w etapie automatyzacji ich działalności, a tym samym umożliwienie im szybszego rozwoju i zwiększenie ich konkurencyjności w dobie rosnących kosztów pracy.


Mechanizm działania ulgi na robotyzację

Ulga na robotyzację przypomina obecną już od 2016 r. w polskim systemie ulgę B+R. Preferencja umożliwia podatnikom odliczenie od dochodu kosztów kwalifikowanych.

Odliczenie nie może przekraczać 50% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z działalności operacyjnej.

Zgodnie z aktualnym stanowiskiem Ministerstwa Finansów podatnicy mogą rozpoznawać koszty kwalifikowane wraz z odpisami amortyzacyjnymi od zakupionych robotów przemysłowych.

Podobnie jak w przypadku ulgi B+R rozliczenie przedmiotowej preferencji następuje na etapie składania rocznego zeznania podatkowego.

Podkreślenia wymaga fakt, że ustawodawca ograniczył czasowo możliwość skorzystania z ulgi na robotyzację. Do odliczenia uprawnieni są jedynie podatnicy, którzy poniosą koszty kwalifikowane w okresie od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.


Koszty kwalifikowane w uldze na robotyzację

Katalog kosztów kwalifikowanych (kosztów poniesionych na robotyzację) opisany w treści ustawy stanowi zamknięty katalog wydatków. To znaczy, że jedynie wymienione w nim wydatki na robotyzację, będą mogły zostać rozliczone w ramach ulgi.

Koszty kwalifikowane, a więc wydatki poniesione na robotyzację stanowią:

Koszty nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń peryferyjnych oraz innych rzeczy (osprzęt), funkcjonalnie związanych z robotami, urządzeń i systemów zdalnego zarządzania oraz urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną; (np. torów jezdnych, obrotników, sterowników, czujników ruchu)
Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych;
Koszty nabycia usług szkoleniowych dla pracowników;
Opłaty leasingowe.


Definicja robota przemysłowego

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie przez ROBOTA PRZEMYSŁOWEGO rozumie się

automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych


która spełnia łącznie następujące warunki:

- wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;
- jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;
- jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
- jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika


Podmioty upoważnione do skorzystania z ulgi

Ulga na robotyzację to rozwiązanie dedykowane dla firm produkcyjnych. Beneficjentem ulgi może być każde przedsiębiorstwo bez względu na wielkość, w którym roboty służą celom produkcyjnym, niezależnie od jego branży w jakiej prowadzi działalność.
Poniesienie kosztów na robotyzację nie daje automatycznego prawa do skorzystania z odliczenia w przypadku podatników prowadzących działalność na podstawie decyzji o wsparciu oraz w specjalnych strefach ekonomicznych. W takich przypadkach stosowanie ulgi ograniczone jest do tej części działalności, która nie jest uwzględniania przy kalkulacji dochodu zwolnionego.

W przypadku sprzedaży środka trwałego bądź WNIP (uwzględnionych w ramach kosztów robotyzacji) – zbytego przed końcem okresu ich amortyzacji, podatnik jest zobowiązany w zeznaniu składanym za rok podatkowy w którym nastąpiło to zbycie, do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę odliczeń z tytułu ulgi na robotyzację.
Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku zbycia przedmiotu umowy leasingu, przez podatnika - przed końcem trwania jego okresu.

Przy korzystaniu z preferencji należy więc zwrócić uwagę, aby koszty poniesione na robotyzację zostały poniesione w określonych ramach czasowych oraz nie dotyczyły części działalności podatnika objętej zwolnieniem od podatku dochodowego.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszego wsparcia przy wdrażaniu ulgi na robotyzację.

Oferujemy Państwu współprace w formule opłaty za sukces.