Grant rządowy

Garnt rządowy


Grant rządowy, to instrument wsparcia dla przedsiębiorców na inwestycje dedykowany zarówno dla firm wchodzących na rynek polski, jak również dla podmiotów które już prowadzą na nim działalność i planują rozwój. Przyznawany jest z Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030.

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju i Technologii a inwestorem.
Celem ustanowienia grantu jest wzrost innowacyjności przedsiębiorstw i konkurencyjności polskiej gospodarki, niwelowanie różnic między regionami w myśl zasad regionalnej pomocy inwestycyjnej.

W ramach Programu, wsparcie inwestycji może być udzielane z dwóch tytułów:

  • kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy

lub

  • kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Dodatkowo w ramach grantu rządowego można dofinansować koszty przeszkolenia nowych pracowników (max. 7 tys. zł na każde nowoutworzone miejsce pracy).

Z punktu widzenia przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną szczególnie interesujący będzie grant inwestycyjny pozwalający na sfinansowanie kosztów zakupu maszyn, urządzeń, całych linii technologicznych czy specjalistycznego oprogramowania. Stąd też w dalszej części artykułu m.in. przy prezentacji kryteriów jakościowych odnosić się będziemy właśnie do grantu inwestycyjnego dla projektów o profilu produkcyjnym.

Co istotne nie można korzystać łącznie z grantu na zatrudnienie oraz grantu inwestycyjnego. Skorzystanie ze wsparcia z tytułu kosztów inwestycji wyklucza możliwość uzyskania wsparcia z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy i odwrotnie.

Warunki udzielenia wsparcia


Głównymi warunkami udzielania dotacji w ramach Grantu rządowego jest spełnienie najważniejszych kryteriów oceny, takich jak minimalna wartość kosztów kwalifikowanych oraz liczba nowoutworzonych miejsc pracy.

W ramach typów inwestycji wyróżniamy 3 główne:
Strategiczna – inwestycja produkcyjna w dowolnej branży,
Innowacyjna – inwestycja produkcyjna, której rezultatem jest innowacja produktowa lub procesowa co najmniej w skali kraju,
Centrum B+R - fachowo określone jako Wysokozaawansowanych Usług (kod 72 PKWiU – usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, inwestycja w centrum badawczo-rozwojowe).

Typ firmy


Rodzaj inwestycji

DUŻE
ROZWIJAJĄCE SIĘ
ŚREDNIE
MAŁE
MIKRO

Strategiczna

50 mln PLN
50 miejsc pracy
25 mln PLN
25 miejsc pracy
15 mln PLN
15 miejsc pracy
10 mln PLN
10 miejsc pracy
5 mln PLN
5 miejsc pracy

Innowacyjna

20 mln PLN
20 miejsc pracy
10 mln PLN
10 miejsc pracy
6 mln PLN
6 miejsc pracy
4 mln PLN
4 miejsc pracy
2 mln PLN
2miejsc pracy

Centrum B+R

10 mln PLN
10 miejsc pracy
10 mln PLN
10 miejsc pracy
10 mln PLN
10 miejsc pracy
10 mln PLN
10 miejsc pracy
10 mln PLN
10 miejsc pracy


Poziom dofinansowania

Wysokość dofinansowania w ramach grantu rządowego uzależniona jest od wielkości firmy, miejsca realizacji oraz wybranego typu inwestycji

Dla Polski Wschodniej (Świętokrzyskie ;Warmińsko-Mazurskie, Podkarpackie, Lubelskie, Podlaskie) wynosi

Dla inwestycji STRATEGICZNEJ i INNOWACYJNEJ
Duże < 15%
Średnie i rozwijające się <20%
Małe i mikro <25%

Dla inwestycji w centrum B+R do 25% bez względu na wielkość firmy


Dla pozostałych województw poziom ten kształtuje się następująco:

Dla inwestycji STRATEGICZNEJ i INNOWACYJNEJ
Duże < 5%
Średnie i rozwijające się 10%
Małe i mikro 15%

Dla inwestycji w centrum B+R do 15% bez względu na wielkość firmy


Sposób oceny i kalkulacji wysokości wsparcia

Wysokość dotacji zależy od indywidualnej oceny każdego projektu dokonywanej przez PAIH. W pierwszej kolejności przeprowadzana jest wstępna ocena inwestycji, która ma celu potwierdzenie, że projekt spełnia kryteria dostępowe (warunki dotyczące minimalnej wartości inwestycji, liczby nowoutworzonych miejsc pracy oraz zawiera deklarację o innowacyjności – w przypadku inwestycji innowacyjnej). Następnie projekt podlega szczegółowej ocenie punktowej w oparciu o 3 elementy tj. kryteria jakościowe, analizę sektorową oraz opinię regionalną.

Poza spełnieniem kryteriów ilościowych wskazanych wyżej niezbędne jest uzyskanie co najmniej 60 punktów na 100 możliwych do uzyskania w ramach oceny jakościowej projektu. W przypadku projektów produkcyjnych ocenie poddawane są takie aspekty jak:
- rozwój strukturalny,
- rozwój naukowy,
- rozwój zrównoważony terytorialnie,
- rozwój zasobów ludzkich,
- odpowiedzialność społeczna,
- kryteria dodatkowe (doświadczenie inwestycyjne, międzynarodowa rozpoznawalność marki, przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego).


Metodyka kalkulacji wysokości wsparcia realizowana jest wg wzoru:

Wysokość wsparcia (w PLN) = a x b x c x (1,25xc-0,25)
a – wartość inwestycji
b – maksymalna intensywność wsparcia w danej lokalizacji dla danego rodzaju inwestycji
c – wynik końcowy szczegółowej oceny inwestycji

Przykład: Przedsiębiorca planuje zrealizowanie inwestycji innowacyjnej w województwie świętokrzyskim. Wartość inwestycji oszacował na 15 mln zł. W ramach szczegółowej oceny inwestycji jego projekt uzyskał 80% maksymalnej liczby punktów.
Kalkulacja wysokości wsparcia = 15 000 000 x 20% x [0,8 x (1,25 x 0,8 – 0,25) = 1 800 000 zł


O czym jeszcze należy pamiętać aplikując o grant rządowy

O czym powinieneś wiedzieć myśląc o grancie rządowym?

- Fundusze będą wypłacane do końca 2030 r., ale aplikować można tylko do 2025 r., nabór ma charakter ciągły.
- Forma wsparcia: dotacja bezzwrotna wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji inwestycji.
- Grant rządowy może być łączony z ulgą podatkową w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, ale pod określonymi warunkami a łączna wysokość pomocy nie może przekraczać pułapów wynikających w regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Rozważając aplikowanie po grant rządowy wiedz również, że 15% grantu musi zostać przeznaczone na współpracę z podmiotami szkolnictwa wyższego i nauki. Współpraca ta polegać może w szczególności na zlecaniu wykonania badań naukowych lub prac rozwojowych, zlecaniu realizacji programu studiów, finansowaniu przez stypendia lub finansowaniu zatrudnienia czy udział w programie „Doktorat wdrożeniowy”.

Z pełną listą możliwych działań można się zapoznać w uchwale Rady Ministrów regulującej przyznawanie dotacji na inwestycje w ramach tzw. grantu rządowego.

Co warte podkreślenia Grant Rządowy ulega częstym zmianom. Ostatnia duża nowelizacja miała miejsce na początku 2021 r. w ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19. Rozszerzono wówczas katalog inwestycji o reinwestycję czy wprowadzono dodatkową kategorię przedsiębiorcy rozwijającego się. Preferencyjne warunki obowiązywały jednak tylko do 31 grudnia 2021 r. Aktualnie obowiązująca jest więc nowelizacja Programu z 2019 r., która zwiększyła dostępność grantu dla przedsiębiorców w efekcie m.in. obniżenia kryteriów wejścia (kryteriów ilościowych) dotyczących wymaganych kosztów kwalifikowanych inwestycji oraz liczby nowoutworzonych miejsc pracy.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozważa w najbliższym czasie ponowne dokonanie zmian w programie, na razie nie ma jednak żadnych bliższych informacji czego miałyby dotyczyć. Będziemy monitorować sytuację, o wszelkich aktualizacjach będziemy pisać na blogu. Zachęcamy więc do stałego śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych, aby pozostać na bieżąco.

Chcesz pozyskać dofinansowanie na inwestycje? Grant rządowy to tylko jedna z opcji. Dotacje na inwestycje dla firm to znacznie szerszy temat. Skontaktuj się z nami i poznaj całą gamę możliwości – od zwolnień podatkowych po różne rodzaje bezzwrotnego wsparcia gotówkowego.