Dotacja z urzędu pracy

Czyli wszystko co powinny wiedzieć osoby bezrobotne, o dotacjach na założenie działalności gospodarczej.

O DOTACJI Z PUP SŁÓW KILKA


Słowo wstępu o najbardziej popularnej dotacji na rozpoczęcie działalności udzielanej przez urzędy pracy

Na początek należy zaznaczyć, iż dofinansowanie kierowane jest wyłącznie do osób zarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne.
Wskazane jest, aby zainteresowana osoba zapoznała się z regulaminem przyznawania dotacji. Poza zakresem kosztów podlegających dofinansowaniu znajdziemy w nim informacje na temat wymogów i wykluczeń, oraz samej procedury starania się o dofinansowanie.

Wykluczenia dotyczące wnioskodawców
O dofinansowanie NIE MOŻE aplikować osoba która:
- na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy odmówiła udziału w staż i odrzuciła oferty pracy zaproponowane przez PUP;
- posiada zawieszoną działalność gospodarczą bądź prowadziła ją w okresie ostatnich 12 miesięcy;
- była karana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
- złożyła w innym urzędzie pracy wniosek o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności
- otrzymała wcześniej z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej
- przerwała z własnej winy uczestnictwo w stażu, szkoleniu, bądź wykonywaniu prac społecznie użytecznych
- nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna

WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA, POZIOM WSPARCIA, RODZAJE KOSZTÓW PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU Z PUP


Dotacja z urzędu pracy dla osoby bezrobotnej stanowi 100% wsparcie. Oznacza to, że nie jest wymagany od wnioskodawcy wkład własny.
Dofinansowanie stanowi pomoc bezzwrotną, o ile po jego przyznaniu beneficjent dotacji nie zamknie działalności (ani też jej nie zawiesi) przez pierwsze 12 miesięcy od momentu przyznania wsparcia.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 43 169,70zł.
(Według stanu na IV kwartał 2023r)

Tyle w teorii. Kwota ta jest ściśle powiązana z przeciętnym wynagrodzeniem. W jaki sposób? Stanowi ona sześciokrotność średniego wynagrodzenia za ostatni kwartał. Co kwartał więc ulega ona zmianie. A właściwie jej górny limit.

Kwota dotacji o jaką może aplikować osoba bezrobotna, zależy w głównej mierze od urzędu pracy, w którym składany jest wniosek.
Każdy urząd jest autonomiczną jednostką i samodzielnie reguluje wysokość pomocy.
I tak w Warszawie w ostatnim naborze PUP, określił maksymalną kwotę wsparcia na poziomie 30000 PLN, aby udzielić pomocy jak największej liczbie osób. W Katowicach zaś poziom pomocy wynosi 40000 PLN, w Zabrzu z kolei 29 500 PLN.
Co kraj to obyczaj - a właściwie co urząd to inna maksymalna kwota wsparcia.

Dofinansowaniu podlegają koszty
- zakupu maszyn i urządzeń
- zakupu oprogramowania
- zatowarowania*
- promocji i reklamy*
- dostosowania lokalu*
- koszty usług doradczych*

Pozycje z gwiazdką oznaczają, iż każdy urząd pracy w swoim regulaminie określa możliwość wsparcia we wskazanym zakresie.
Najczęściej wskazane kategorie., ograniczane są limitami procentowymi odnoszącymi się do kwoty wsparcia jaką można przeznaczyć np. na reklamę (5%) czy też zakup towarów do handlu (30%)

Na początku zaznaczyć należy, iż podobnie jak koszty kwalifikowane - tj. podlegające dofinansowaniu, koszty wykluczone z dotacji ustala w regulaminie PUP.
Mogą się one od siebie różnić w zależności od urzędu, w którym składany jest wniosek.

Do kosztów, które standardowo należy wykreślić ze swojego budżetu zaliczają się:
- zakup kasy fiskalnej (Z uwagi na fakt iż może on zostać dofinansowany przez Urząd Skarbowy)
- zakup nieruchomości
- wypłaty na wynagrodzenia pracowników
- opłaty administracyjne, skarbowe, składki ZUS, podatki, koncesje, licencje

Jak pozyskać dotację z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności?


Krok po kroku o procesie aplikowania.

Co musimy zrobić po rejestracji aby uzyskać dofinansowanie? O procedurze poniżej w kilku akapitach.

Po zarejestrowaniu się w urzędzie, bezrobotny podlega "PROFILOWANIU". Polega ono na przypisaniu osobie bezrobotnej jednego z trzech typów profili, na podstawie rozmowy z doradcą zawodowym. Jeśli ubiegasz się o dotację, najlepiej abyś tak przedstawił doradcy swoją osobę i pomysł na siebie, aby uzyskać drugi bądź pierwszy profil.
Tylko osoby zaklasyfikowane do wskazanych grup mogą bowiem aplikować o dofinansowanie.

Następnie pozostaje oczekiwanie na rozpoczęcie naboru wniosków, o ile nie trwa on w trybie ciągłym. Informacje o naborze znajdziesz na stronie urzędu. Najczęściej komunikaty o możliwości składania wniosków, publikowane są w aktualnościach, gdzie urząd umieszcza ogłoszenia o naborze.

Na stronie urzędu w ogłoszeniu znajdziemy regulamin, oraz WNIOSEK PO DOFINANSOWANIE. Standardowo do w/w dołączany jest formularz pomocy de minimis.
W przypadku urzędu pracy w Warszawie dochodzi do tego jeszcze komplet 5 załączników.
Wniosek najczęściej zawiera już elementy biznesplanu takie jak analiza finansowa, harmonogram rzeczowy, czy też analiza SWOT. W przypadku wybranych urzędów pracy może on (tj.biznesplan) stanowić oddzielny załącznik, choć zdarza się to coraz rzadziej. Obligatoryjnie przy wypełnianiu wniosku należy wskazać formę zabezpieczenia dotacji (np.poręczenie).

Aby zwiększyć swoje szanse do wniosku najlepiej dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia, wykształcenia zgodnego z pomysłem na biznes. Pomocne będą również zaświadczenia związane z ukończeniem kursów, szkoleń, listy intencyjne czy też umowy przedwstępne z przyszłymi klientami. Mogą mieć kluczowe znaczenie w sytuacji dużego zainteresowania i znacznej liczby wniosków składanych przez konkurencję.

Po wypełnieniu wniosku i jego złożeniu, urząd pracy ocenia wszystkie złożone aplikacje zarówno pod kątem formalnym jak i merytorycznym. Ocena ta trwa zazwyczaj od 4 do 6 tygodni, w zależności od ilości złożonych wniosków w danym naborze.

Wybrani wnioskodawcy podpisują następnie umowę o dofinansowanie projektu. Na realizację zadań wskazanych w harmonogramie wniosku o dofinansowanie urząd najczęściej udziela 2-3 miesięcy czasu. Co ważne większość urzędów dopuszcza aneksowanie umowy, aktualizację listy wydatków tak aby optymalnie wykorzystać przyznane wsparcie.

Teraz droga do sukcesu w biznesie, zależy już w większości od samego wnioskodawcy - jego motywacji, wytrwałości i odrobiny "biznesowego" szczęścia.

OFERTA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU, BIZNESPLANU DO URZĘDU PRACY


ZAMIERZASZ APLIKOWAĆ PO DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI?
NIE CZUJESZ SIĘ NA SIŁACH ABY PODOŁAĆ "BIUROKRACJI", BĄDŹ SZUKASZ FACHOWEGO WSPARCIA W PRZYGOTOWANIU PROFESJONALNEGO WNIOSKU DO URZĘDU PRACY, POTRZEBUJESZ BIZNESPLANU?


OD 2010 ROKU POZYSKALIŚMY DLA NASZYCH KLIENTÓW KILKASET DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI OPRACOWUJĄC WNIOSKI NA KILKADZIESIĄT RÓŻNYCH TYPÓW DZIAŁALNOŚCI.
POZA PRZYGOTOWANIE WNIOSKU OFERUJEMY BEZPŁATNĄ POMOC W SKOMPLETOWANIU ZAŁĄCZNIKÓW. PODPOWIADAMY JAK UZYSKAĆ WŁAŚCIWY PROFIL NA ETAPIE ROZMÓW Z URZĘDEM.
PROWADZIMY SKUTECZNIE ZA RĘKĘ OD "POMYSŁU" POZYSKANIA DOTACJI, DO ZŁOŻENIA KOMPLETNEGO WNIOSKU.

Oferujemy Państwu przygotowanie wniosku pod dofinansowanie z urzędu pracy. W ramach przygotowania dokumentacji sporządzamy w pakiecie analizę finansową, SWOT, analizę branży, sektora. Wypełniamy wniosek oraz formularz pomocy de minimis.

1190 PLN NETTO - CAŁY KRAJ / WNIOSEK DO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE 1490 PLN NETTO

Przygotowanie wniosku w terminie 5 dni roboczych
Pomoc w przygotowaniu załączników
Wzory umów przedwstępnych, listów intencyjnych, umów użyczenia nieruchomości


WAŻNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z DOTACJĄ Z URZĘDU PRACY