Innowacje w MSP – Turystyka

Dotacja do 0,5 mln PLN dla firm z branży turystycznej z województwa śląskiego w ramach śląskiego pakietu dla turystyki

3.2 INNOWACJE W MŚP - NABÓR W RAMACH ŚLĄSKIEGO PAKIETU DLA TURYSTYKINAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O NABORZE W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 INNOWACJE W MŚP - ŚLĄSKI PAKIET DLA TURYSTYKI

PRZYBLIŻAMY WSPARCIE DLA FIRM Z SEKTORA TURYSTYCZNEGO Z WOJ. ŚLĄSKIEGO DOTKNIĘTYCH EPIDEMIĄ CORONAVIRUSA


Maksymalna kwota wsparcia wynosi do 500 tys PLN.
Minimalna wartość wsparcia wynosi 50 tys PLN.

Każdy podmiot może złożyć w planowanym naborze tylko 1 wniosek o dofinansowanie.

NABÓR DEDYKOWANY JEST WYŁĄCZNIE DLA FIRM SPEŁNIAJĄCYCH N/W KRYTERIA:

- dla mikro i małych przedsiębiorstw (tj dla firm zatrudniających maks, do 50 pracowników, o obrotach i bilansie do 10 mln euro)
- firm, które wykażą co najmniej 50% spadek przychodów w 2020 roku w stosunku do roku 2019

W ramach naboru mogą aplikować jedynie przedsiębiorstwa, które na dzień 31.12.2020 w CEIDG bądź KRSie miały podany* jako główny (tj dominujący) kod PKD jeden z n/w:


•49.39.Z -Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany –obsługa wyciągów narciarskich;
•55.10.Z -Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
•55.20.Z -Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
•55.30.Z -Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
•56.10.A -Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
•56.10.B -Ruchome placówki gastronomiczne;
•56.21.Z -Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
•56.29.Z -Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
•56.30.Z -Przygotowywanie i podawanie napojów;
•77.21.Z -Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
•79.11.A -Działalność agentów turystycznych;
•79.11.B -Działalność pośredników turystycznych;
•79.12.Z -Działalność organizatorów turystyki;
•79.90.A -Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
•79.90.B -Działalność w zakresie informacji turystycznej;
•79.90.C -Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
•82.30.Z -Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

*Jako obligatoryjny załącznik wymagane jest dołączenie do wniosku zaświadczenia/informacji udzielonej Wnioskodawcy przez Główny Urząd Statystyczny potwierdzającej prowadzenie na dzień 31.12.2020 działalności dominującej (główny kod pkd) w zakresie jednego z w/w kodów.KOSZTY KWALIFIKOWANE

CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE


W ramach konkursu można otrzymać wsparcie na 2 typy wydatków

-INWESTYCYJNE
-PROMOCJĘ

Wydatki na PROMOCJĘ nie mogą być jedynymi kosztami wykazanymi we wniosku.

Maksymalna wysokość wydatków na promocję wynosi 30 tys. PLN.WYDATKI INWESTYCYJNE


Dofinansowaniu w zakresie KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH w działaniu 3.2 RPO ŚLĄSKIE - Innowacje w MŚP podlegają koszty

- zakupu nowych lub używanych środków trwałych - tj maszyn i urządzeń w tym m.in.: instalacja, montaż, pierwsze uruchomienie, transport, opakowanie, rozładunek, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu) POD WARUNKIEM, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego/wytworzonego środka trwałego

- zakupu licencji, oprogramowania (w tym m.in.: koszty instalacji, koszty testów, sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty przeszkolenia personelu, instruktażu) pod warunkiem, że koszty te ujęte są w wartości początkowej zakupionej/wytworzonej wartości niematerialnej

-koszty nabycia nowych środków transportu

Kwalifikowalne są wyłącznie koszty nabycia następujących środków transportu:
-bryczki, powozy konne, dorożki, karety-sanie, sanki,
-łodzie żaglowe śródlądowe o długości kadłuba do 7 m, łodzie wiosłowe, kajaki, rowerki wodne, tratwy, pontony,
-balony, szybowce, motoszybowce, lotnie, motolotnie, paralotnie, spadochrony,
-rowery, riksze służące do przewozu osób, hulajnogi,
-skutery śnieżne, quady.

- koszt nabycia materiałów i robót budowlanych tj.: budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja nieruchomości

- koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych , środków transportu bezpośrednio powiązanych z przedmiotem projektu w formie leasingu finansowego lub zwrotnego (mającego charakter leasingu finansowego)WYDATKI NA PROMOCJĘ


Koszty promocji projektu są kwalifikowane z zastrzeżeniem, że zamieszczona treść będzie w całości dotyczyć efektu realizacji i projektu

Do koszów promocji należą m.in.:
-publikacje w mediach,
-reklamy out door;CO OFERUJEMY W RAMACH WSPÓŁPRACY

ZAKRES OFERTY DLA FIRM ZAINTERESOWANYCH DOTACJĄ Z DZIAŁANIA 3.2 INNOWACJE W MŚP


Oferujemy Państwu przygotowanie wniosku pod dofinansowanie, pomoc w nawiązaniu współpracy z sektorem nauki. W ramach przygotowania dokumentacji sporządzamy w pakiecie analizę finansową oraz pomagamy skompletować wymagane załączniki.

Wspomagamy klientów w przygotowaniu dokumentów do umowy, zarządzaniu projektem oraz koordynacją zamówień, w celu jego efektywnego rozliczenia.


Nie zwlekaj- zadzwoń i jeszcze dziś omów z nami swój projekt. Pomożemy Ci skutecznie przygotować się do aplikowania po dotację w działaniu 3.2 INNOWACJE W MŚPHARMONGORAM NABORU


Termin składania wniosków


30 kwietnia 2021 - 18 maja 2021