Kredyt technologiczny

Dofinansowanie na wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji (innowacji procesowych)

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE 2.32 FENG


CZYM JEST "KREDYT TECHNOLOGICZNY"??


SŁOWO WSTĘPU O NAJBARDZIEJ POPULARNEJ DOTACJI NA INNOWACJE PROCESOWE


Kredyt technologiczny jest działaniem z dofinansowaniem skierowanym do mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw (do 3tys pracowników) na wdrażanie innowacji procesowych .

Nazwa działania wiąże się z specyfiką finansowania projektów kredyt inwestycyjnym. Obowiązkiem wnioskodawcy (tj. firmy starającej się o dofinansowanie) jest posiadanie promesy kredytowej na realizację inwestycji. Dofinansowanie zaś spłaca w części kapitał kredytu zaciągniętego na jego realizację.
Sam kredyt technologiczny może finansować inwestycję do 100% wartości kosztów kwalifikowanych.

WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA, POZIOM WSPARCIA, ORAZ KOSZTY KWALIFIKOWANE W DZIAŁANIU KREDYT NA INNOWACJE


Maksymalna kwota wsparcia w kredycie technologicznym została zniesiona.

Obecnie dofinansowanie wynosi do 70% wielkości kosztów a jego ostateczny poziom uzależniony jest od lokalizacji inwestycji na terenie kraju oraz wielkości firmy.
Procentowy poziom wsparcia ustalany jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Uzależniony jest on od wielkości firmy i miejsca realizacji inwestycji.

Przykład:
Mikro i małe przedsiębiorstwo realizujące inwestycję na terenie woj. śląskiego może ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 50%.
Poziom pomocy dla średniego przedsiębiorstwa realizującego tę samą inwestycję na terenie śląska wyniesie już tylko 40%. Duża firma z kolei będzie mogła uzyskać 30% wsparcie.

Dofinansowaniu podlegają koszty
- budowy, rozbudowy budynku produkcyjnego
- zakupu maszyn i urządzeń
- zakupu oprogramowania
- zakupu wartości niematerialnych i prawnych, technologii (w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej)
- projekty techniczne, ekspertyzy
- zakupu nieruchomości (do 10% wartości kosztów kwalifikowanych)
- koszty najmu/dzierżawy gruntów, budynków i budowli poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji pod warunkiem, że umowa najmu /dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej (do 10% wartości kosztów kwalifikowanych)

O SEKRETACH DZIAŁANIA 2.32 FENG KREDYT TECHNOLOGICZNY


JAK POZYSKAĆ DOTACJĘ NA WDROŻENIE INNOWACJI PROCESOWYCH, NOWYCH TECHNOLOGII Z DZIAŁANIA 2.32 FENG


KROK PO KROKU O PROCESIE APLIKOWANIA O DOFINANSOWANIE W KREDYCIE TECHNOLOGICZNYM


Aby dobrze przygotować się do procesu pozyskania wsparcia należy dobrze zrozumieć specyfikę kredytu technologicznego. Dotyczy on innowacji procesowych, które są własnością wnioskodawcy bądź zostaną przez niego nabyte i będzie on posiadał do nich prawa wyłączne.
O dotację może się więc starać firma, posiadająca bądź planująca nabyć patent, licencję wyłączną bądź NWT - tj. Nieopatentowaną Wiedzę Techniczną dotyczącą PROCESU produkcji.
Słowo proces jest wyróżnione nieprzypadkowo. Duża część firm, stara się we wskazanym działaniu o dotację, na wdrożenie wyłącznie innowacyjnych produktów. Jest to zasadniczy błąd skutkujący negatywną oceną merytoryczną projektu co jest równoznaczne z brakiem przyznania dofinansowania.
To samo dotyczy projektów, w których wnioskodawcy planują zakup maszyn i urządzeń, w których zastosowano innowacyjne rozwiązanie. Taki projekt również jest z góry skazany na niepowodzenie, gdyż "INNOWACJA" procesowa nie wynika z posiadania przez firmę własnej technologii, "know-how" a sprowadza się wyłącznie do zakupu innowacyjnego parku maszynowego od producenta.

O dofinansowanie w działaniu 2.32 FENG mogą więc aplikować firmy, które mają pomysł na produkcję NOWYCH bądź ULEPSZONYCH produktów według własnej bądź nabytej INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII.


OPIS PROCESU APLIKOWANIA PO DOFINANSOWANIE W RAMACH KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO


Posiadanie "know-how", technologii produkcji jest podstawą. Mając technologię można realnie planować pozyskanie wsparcia oraz odpowiednio przygotować się do procesu aplikowania.
Aby móc złożyć wniosek o dofinansowanie, firma musi posiadać obligatoryjny załącznik jakim jest promesa kredytu technologicznego. Promesę taką wydają banki komercyjne współpracujące z BGK.

Bank z kolei, aby wydać promesę musi otrzymać biznesplan projektu wraz ze sprawozdaniami finansowymi, analizą finansową inwestycji oraz najczęściej wydruk próbny wniosku z generatora (specjalnej aplikacji).

Analiza dokumentacji przed wydaniem promesy może zająć bankowi od 4 do 6 tygodni co jest bardzo istotne przy planowaniu złożenia wniosku w ogłoszonym naborze.

Po złożeniu wniosku w trakcie naboru podlega on dwu etapowej ocenie. W pierwszej kolejności ocenie formalnej, a następnie jest on kierowany do oceny merytorycznej. Ocena ta polega na spotkaniu reprezentacji firmy z ekspertami wybranymi przez BGK do oceny projektów. BGK określa fachowo ten etap PANELEM EKSPERTÓW.
Podczas panelu wnioskodawca (a dokładniej maksymalnie 3 osoby z ramienia firmy) ma 15 minut na prezentację projektu. Kolejne pół godziny to czas poświęcony na pytania ze strony ekspertów.

Finalnie każdy z ekspertów po prezentacji dokonuje oceny projektu, a średnia ocen stanowi wypadową "notę" końcową.
Wszystkie projekty, które zmieszczą się w puli środków dostępnej dla danej rundy naboru, oraz uzyskają pozytywną ocenę merytoryczną rekomendowane są do przyznania dofinansowania.


OFERTA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU PO DOFINANSOWANIE W RAMACH KREDYTU TECHNOLOGICZNEGOCO OFERUJEMY W RAMACH WSPÓŁPRACY

ZAKRES OFERTY DLA FIRM ZAINTERESOWANYCH DOTACJĄ Z DZIAŁANIA 2.32 KREDYT TECHNOLOGICZNY


Oferujemy Państwu przygotowanie wniosku pod dofinansowanie, pomoc w redakcji NWT, nawiązaniu współpracy z sektorem nauki. W ramach przygotowania dokumentacji sporządzamy w pakiecie biznesplan dla banku pod kątem wydania promesy, z kompletną analizą finansową.

Kluczowym etapem aplikowania po dofinansowanie jest prezentacja projektu w ramach panelu ekspertów. Nasza oferta obejmuje profesjonalne przygotowanie do panelu, weryfikację prezentacji w kontekście potencjalnych pytań ekspertów. Klienci otrzymują od nas zestaw indywidulanie przygotowanych pytań, oraz pełen zakres informacji na temat panelu.

Wspomagamy klientów w przygotowaniu dokumentów do umowy, zarządzaniu projektem oraz koordynacją zamówień, w celu jego efektywnego rozliczenia.Nie czekaj - zadzwoń i jeszcze dziś umów się na spotkanie. Pomożemy Ci skutecznie przygotować się do aplikowania po kredyt technologiczny.Harmonogram nabliższego naboru


  • 23.03.2023

    Start naboru

  • 31.05.2023

    Zakończenie naboru


00 :dni00 :godzin00 :minut