10.1 Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw

Dotacja na rewitalizację terenów zdegradowanych, w celu rozwoju regionu, poprzez inwestycje przedsiębiorstw


Dotacja na rewitalizację - Śląskie

Przedstawiamy założenia działania 10.1 Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw

W okresie do 31 stycznia do 19 marca 2024 roku potrwa nabór w ramach działania 10.1 Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw
Działanie ma na celu wsparcie zagospodarowaniu terenów i obiektów na terenach poprzemysłowych, zdewastowanych i zdegradowanych na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne i edukacyjne.

Program skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, obejmując tereny poprzemysłowe województwa śląskiego. Wsparcie obejmuje m.in. prowadzenie robót budowlanych, nabycie materiałów budowlanych oraz środków trwałych, a beneficjenci zobowiązani są do zrealizowania inwestycji w ciągu dwóch lat.
Infrastruktura powstała w wyniku projektu ma być udostępniania na warunkach rynkowych co wyklucza, że Wnioskodawca prowadzi na niej własną działalność produkcyjną. Przez działalność produkcyjną należy rozumieć wyłącznie produkcję produktów a nie świadczenie usług.


Kto może wnioskować o wsparcie

Program skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw


Co możesz sfinansować w ramach projektu

Dofinansowanie w ramach naboru może być przeznaczone na 3 typy projektówn

Na inwestycje w kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego (artykuł 53)
Pomoc jest udzielana na następujące cele i działania kulturalne:
muzea, archiwa, biblioteki, ośrodki lub przestrzenie kulturalne i artystyczne, teatry, opery sale koncertowe, inne organizacje wystawiające widowiska sceniczne, instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe oraz inne podobne infrastruktury, organizacje i instytucje kulturalne i artystyczne.

Każdy projekt musi zawierać koszty robót budowlanych, jednakże nie mogą one stanowić całkowitej wartości projektu
Na inwestycje w infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną (artykuł 55)
Pomoc jest udzielana na budowę lub modernizację infrastruktury sportowej i wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej oraz jako pomoc inwestycyjna na infrastrukturę sportową. Każdy projekt musi zawierać koszty robót budowlanych, jednakże nie mogą one stanowić całkowitej wartości projektu
Na inwestycje w infrastrukturę lokalną (artykuł 56)
Pomoc może zostać przeznaczona na zbudowanie lub modernizację lokalnej infrastruktury, która dotyczy infrastruktury przyczyniającej się na poziomie lokalnym do poprawy otoczenia biznesu i środowiska konsumenckiego oraz do modernizacji i rozwoju bazy przemysłowej


Koszty kwalifikowane - czyli co sfinansujesz z dotacji w ramach działania 10.1

W ramach działania możesz sfinansować 3 główne kategorie wydatków
Środki trwałe (maszyny, urządzenia, wyposażenie i sprzęt)
W ramach kosztów możesz uwzględnić
a) koszty nabycia nowych środków trwałych, w tym między innymi: koszty zakupu, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta;
b) część kapitałową raty leasingu finansowego nowych środków trwałych, którą opłacisz w okresie realizacji inwestycji, (z zastrzeżeniem, że umowa leasingowa będzie zawarta po złożeniu wniosku o dofinansowanie);
c) koszty nabycia nowych środków trwałych, będących środkami transportu zgodnie z katalogiem wskazanym poniżej:
- bryczki, powozy konne, dorożki, karety,
- sanie, sanki,
- łodzie żaglowe śródlądowe o długości kadłuba do 7 m, łodzie wiosłowe, kajaki, rowerki wodne, tratwy, pontony,
- balony, szybowce, motoszybowce, lotnie, motolotnie, paralotnie, spadochrony,
- rowery, riksze służące do przewozu osób, hulajnogi, pojazdy typu segway, monocykle,
- skutery śnieżne,
- quady, pod warunkiem, że nie zostaną zarejestrowane jako ciągniki rolnicze
- drony,
- wózki golfowe,
- wózki inwalidzkie,
- gokarty,
- wózki widłowe, wpisujące się z kategorię 76 KŚT.
Wskazany wykaz stanowi katalog zamknięty, co oznacza, że tylko wymienione środki transportu mogą stanowić koszty kwalifikowalne.
Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie)
Zakres wskazanego wydatku obejmuje koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych w szczególności w formie autorskich praw majątkowych, licencji, know-how, oraz innych praw własności intelektualnej (w tym między innymi: koszty zakupu, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu pod warunkiem, że koszty te ujęte są w wartości początkowej zakupionej wartości niematerialnej i prawnej w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta).
Roboty budowlane
Zakres prac budowlanych może obejmować:
a) materiały i roboty budowlane związane z realizowaną inwestycją to jest: budowa lub modernizacja nieruchomości. W przypadku budynku kwalifikowalne są części wspólne z zachowaniem proporcji w odniesieniu do powierzchni. Za części wspólne uważa się: fundamenty, ściany, dach, elewację, windę, klatkę schodową, piwnicę, sanitariaty, telewizję przemysłową całego budynku, system alarmowy dotyczący całego budynku; instalację wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i inne wspólne związane z projektem. W przypadku kosztów dotyczących zagospodarowania terenu musi on służyć wyłącznie celom projektu.
b) koszt wyburzenia budynków (a w przypadku innych naniesień – koszt ich likwidacji) znajdujących się na nieruchomości, na której zostanie zlokalizowany projekt.

Wydatki na prace budowlane nie mogą stanowić całkowitej wartości projektu,


Subtelne różnice w zakresie kosztów w kontekście przeznaczenia rewitalizowanego obiektu

Czyli co musisz wiedzieć o niuansach działania 10.1 w przypadku wybranego typu inwestycji
Dla inwestycji kulturalnych
Kwota dofinansowania nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowalnymi, a zyskiem operacyjnym z inwestycji.

(Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz).
Dla inwestycji w infrastrukturę sportową i rekreacyjną
- infrastruktura sportowa nie może być wykorzystywana wyłącznie przez jednego użytkownika uprawiającego sport zawodowo. Wykorzystanie infrastruktury sportowej przez innych użytkowników uprawiających sport zawodowo lub amatorsko stanowi co najmniej 20% jej potencjału czasowego rocznie. (Jeśli z infrastruktury korzysta kilku użytkowników jednocześnie musisz obliczyć potencjał jej wykorzystania czasowego),
- na wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną składa się zaplecze rekreacyjne o wielofunkcyjnym charakterze oferujące w szczególności usługi kulturalne i rekreacyjne
- infrastruktura sportowa musi być udostępniania innym użytkownikom na przejrzystych i niedyskryminujących zasadach,
- w przypadku udostępnienia infrastruktury sportowej zawodowym klubom sportowym musisz udostępnić warunki cenowe do publicznej wiadomości,
- przedsiębiorstwom, które finansują co najmniej 30 % kosztów inwestycji w infrastrukturę, można przyznać preferencyjny dostęp na bardziej korzystnych warunkach, o ile wyżej wspomniane warunki są udostępniane publicznie,
- brak możliwości wsparcia dla parków rozrywki (w tym parków wodnych, wesołych miasteczek) oraz obiektów hotelowych,
- w przypadku pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną kwota pomocy (kwota dofinansowania) nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi, a zyskiem operacyjnym z inwestycji. (Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz).
Dla inwestycji w infrastrukturę lokalną (biznes, przemysł, usługi)
Kwota pomocy (kwota dofinansowania) nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji.
Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz,


Poziom dofinansowania

Poziom dofinansowania wynosi do 85%

85 %


Minimalna i maksymalna wartość dofinansowania

Minimalna wartość dofinansowania, o którą mogą ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 10 000 000,00 PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 11 000 000,00 EUR (47 690 500,00 PLN)


Co zwiększa szanse pozyskania dofinansowania

Analizując kryteria wyboru projektów, o pozycji na liście decydować będą n/w kwestie:

Powierzchnia terenu, na której podjęto działania na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne bądź edukacyjne
Punktacja będzie przyznawana w poniższy sposób:
- zagospodarowanie terenu powyżej 5 ha– 6 pkt
- zagospodarowanie terenu powyżej 1 ha do 5 ha – 4 pkt
- zagospodarowanie terenu do 1 ha – 2 pkt
Miejsce realizacji
W kryterium jest weryfikowane, czy miejsce realizacji projektu wskazane we wniosku o dofinansowanie będzie zlokalizowane na terenie gmin wchodzących w skład OSI dla obszaru FST.
Lista gmin znajduje się w załączniku 1 do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 stanowiącego część programu FE SL 2021 – 2027
Lista do pobratania tutaj

Oceniający może przyznać 0 lub 5 pkt.

5 pkt zostanie przyznanych gdy dominujące miejsce realizacji projektu wskazane we wniosku o dofinansowanie będzie zlokalizowane na terenie gmin wchodzących w skład OSI dla obszaru FST.
Efektywność projektu
W kryterium ocenie podlega:
• czy planowane efekty projektu są proporcjonalne do planowanych do poniesienia lub zaangażowania nakładów inwestycyjnych, zasobów infrastrukturalnych, ludzkich, know-how – 0 lub 2 pkt,
• czy infrastruktura będzie udostępniana organizacjom pożytku publicznego, podmiotom działającym w obszarze kultury, sportu i rekreacji, co potwierdzą dostarczone wraz z wnioskiem aplikacyjnym posiadane dokumenty, np. listy intencyjne, umowy przedwstępne o współpracy – 0 lub 2pkt.
• czy w ramach projektu nastąpi przywrócenie na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne lub edukacyjne obiektu ujętego w rejestrze zabytków Województwa Śląskiego - 0 lub 2pkt
• czy przedsięwzięcie ujęte we wniosku jest objęte gminnym programem rewitalizacji – 0 lub 2 pkt.

Oceniający może przyznać 0, 2, 4, 6 lub 8 pkt.
Komplementarność projektu
Punkty przyznaje się w przypadku wykazania projektów komplementarnych funkcjonalnie na terenie tej samej gminy lub gminach ościennych zlokalizowanych w województwie śląskim, w 7 podregionach (katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim lub sosnowieckim).
W ocenie uwzględnia się dominujące miejsce realizacji projektu.
W ocenie uwzględnia się:
- projekty planowane lub realizowane/zrealizowane przez sektor JST (zapisane w obowiązujących dokumentach gminy, takich jak strategia rozwoju ),
- projekty realizowane lub projekty zrealizowane przez sektor przedsiębiorczości oraz sektor NGO.

Oceniający może przyznać 0 lub 2 pkt.
Pozwolenie na budowę
Ocenie podlega czy Wnioskodawca posiada prawomocne i aktualne pozwolenie na budowę na inwestycję ujętą we wniosku o dofinansowanie.
Oceniający może przyznać 0 lub 2 punkty.
2 pkt – Wnioskodawca załącza do wniosku o dofinansowanie prawomocne i aktualne pozwolenie na budowę
0 pkt – Wnioskodawca nie załącza do wniosku o dofinansowanie prawomocnego i aktualnego pozwolenia na budowę
Wykorzystanie dobrych praktyk w zakresie transformacji
Ocenie podlega, czy projekt zakłada wykorzystanie rozwiązań/doświadczeń zastosowanych w regionach górniczych (z innych Państw Członkowskich, kandydujących lub stowarzyszonych) w zakresie transformacji mającej na celu ograniczenie społecznych, gospodarczych i środowiskowych kosztów transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, gdzie pozostałe emisje gazów cieplarnianych są kompensowane ich równoważną absorpcją, które są spójne tematycznie z głównym celem przedsięwzięcia ujętego we wniosku o dofinansowanie.

Oceniający może przyznać 0 lub 2 punkty.

2 pkt – zastosowanie dobrych praktyk w zakresie transformacji
0 pkt – brak wykorzystania dobrych praktyk w zakresie transformacji
Inwestycje w rozwiązania proekologiczne
W kryterium tym premiowane są inwestycje w rozwiązania proekologiczne, w szczególności: gospodarowanie odpadami w tym kompostowanie, gospodarowanie zasobami wodnymi, wykorzystanie wód opadowych w tym zamknięte obiegi wodne, instalacje OZE, magazyny energii lub inne rozwiązania ekoinnowacyjne wykraczające poza aktualne wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska.

Oceniający przyzna 2 punkty w przypadku wykazania w budżecie projektu wydatków związanych z rozwiązaniami proekologicznymi.

W przypadku gdy projekt nie zakłada wydatków związanych z rozwiązaniami proekologicznymi punkty nie zostaną przyznane.
Utworzenie miejsc pracy
W kryterium tym ocenie podlegać będą miejsca pracy powstałe bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.

W przypadku, gdy oceniający stwierdzi, że proponowane do utworzenia miejsce pracy nie pozostaje w bezpośredniej korelacji z inwestycją objętą wnioskiem o dofinansowanie, odstąpi od przyznania w tym kryterium punktów.
• Wnioskodawca zakłada utworzenie powyżej dziesięciu miejsc pracy (w przeliczeniu na EPC – Ekwiwalent pełnego czasu pracy) – 3 pkt.
• Wnioskodawca zakłada utworzenie powyżej trzech, ale nie więcej niż dziesięć miejsc pracy (w przeliczeniu na EPC – Ekwiwalent pełnego czasu pracy) – 2 pkt.
• Wnioskodawca zakłada utworzenie maksymalnie od jednego do trzech miejsc pracy (w przeliczeniu na EPC – Ekwiwalent pełnego czasu pracy) – 1 pkt.

W przypadku gdy w ramach projektu nie przewiduje się utworzenia miejsc pracy, wówczas przyznanych zostanie 0 pkt.

W ramach kryterium oceniający może przyznać 0,1, 2 lub 3 pkt.
Realizacja założeń Nowego Europejskiego Bauhausu
Ocenie podlega czy projekt realizuje założenia Nowego Europejskiego Bauhausu.

Oceniający może przyznać 0 lub 2 pkt.
Oceniający przyzna 2 punkty w przypadku realizacji w projekcie założeń Nowego Europejskiego Bauhausu.
Zastosowanie standardu ochrony drzew
W ramach inwestycji realizowanych na obszarze, gdzie występuje zieleń (drzewa, krzewy, pnącza i inne formy zieleni) zostaną/zostały zastosowane zasady standardów ochrony drzew, opisane np. w opracowaniu: Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym tj. co najmniej zostanie/zostały opracowane: inwentaryzacja dendrologiczna, operat dendrologiczny i projekt ochrony zieleni oraz ustalenia z nich wynikające zostaną/zostały uwzględnione w procesie inwestycyjnym.

Oceniający może przyznać 0 lub 2 punkty.

2 pkt – zastosowanie standardu ochrony drzew
0 pkt – brak standardu ochrony drzew
Realizacja projektu z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
W kryterium premiowane są projekty zawierające:

- działania na rzecz lokalnej społeczności - przedsięwzięcia na rzecz otoczenia, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo;

- działania proekologiczne – skierowane na ochronę środowiska, inwestycje minimalizujące wpływ na środowisko (wdrażanie polityki środowiskowej, zrównoważone zarządzanie surowcami, segregacja odpadów, edukacja ekologiczna pracowników i klientów, a także wdrażanie ekologicznych procesów technologicznych oraz ekologicznych usług);

- innowację społeczną - współtworzenie rozwiązań problemów społecznych efektywniejszych niż obecne rozwiązania i prowadzenie do rozwoju nowych
obszarów współpracy oraz lepszego wykorzystania zasobów;

- kampanie społeczne – umożliwiające przedsiębiorstwom za pośrednictwem mediów wpływanie na postawy społeczeństwa, mające na celu niesienie pomocy potrzebującym (np. przekazywanie części zysków ze sprzedaży określonego produktu na cele społeczne lub działania prośrodowiskowe), zwiększenie świadomości społecznej na określony temat (np. ochrona środowiska, edukacja konsumencka), temat akcji powinien być związany z działalnością przedsiębiorstwa;

- programy dla pracowników – inwestycje w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kwalifikacje pracowników (kursy, szkolenia), programy integracyjne, programy na rzecz wyrównywania szans (elastyczne formy zatrudnienia, wyrównywanie szans osób po 45 roku życia, osób z niepełnosprawnościami);

- raporty społeczne – publikacje prezentujące sposób zarządzania przedsiębiorstwem i realizacji strategii firmy z uwzględnieniem działań społecznie odpowiedzialnych. Istotą raportowania jest przejrzystość przedsiębiorstwa;

- systemy zarządzania – wprowadzanie przejrzystych i skutecznych systemów zarządzania np. Quality Management System ISO 9000 (system zarządzania jakością), Environmental Management System ISO 14000 (system zarządzania środowiskowego), Social Accountability SA 8000 (zarządzanie odpowiedzialnością społeczną);

- zarządzanie łańcuchem dostaw – stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu na każdym etapie dostaw, wdrażanie standardów dla kontrahentów;

Oceniający może przyznać 0 lub 2 pkt.

Oceniający przyzna 2 punkty w przypadku spełnienia co najmniej dwóch z ww. aspektów.
Oceniający przyzna 0 punktów w przypadku niespełnienia co najmniej dwóch z ww. aspektów.