Strategie Wzrostu: Jak Dotacje i Zwolnienia Podatkowe Wspierają Firmy Produkcyjne i Usługowe


Strategia musi być matką każdego Twojego kroku

Bez ustalonego planu rozwoju, wizji i ustalenia na jej podstawie celów, będziesz miał ogromne problemy z osiągnięciem sukcesu, na tle firm, które na bazie strategii planują swój rozwój.

W świecie biznesu, jak na szachownicy, każdy ruch może być decydujący dla losów Twojego biznesu. W tym dynamicznym pojedynku, gdzie Twoja firma jest jak szachowy gracz, planowanie rozwoju to kluczowe element rozgrywki.
Ruchy, które decydują o sukcesie na tej przedsiębiorczej szachownicy, powinny być zaplanowane i przemyślane, a następnie korygowane w zderzeniu z panującymi realiami i warunkami.

Podobnie jak w partii szachów, gdzie plany się zmieniają, elastyczna strategia w biznesie jest kluczem do zdobycia przewagi nad konkurencją.

Tak jak w szachach, Strategia w biznesie stanowi zbiór planów, celów i działań skoncentrowanych na długoterminowym kierunku i rozwoju firmy. Jest to świadome i systematyczne podejście do zarządzania, mające na celu wyznaczenie ścieżki, która pozwoli organizacji osiągnąć zamierzone cele.

Skuteczna strategia firmy obejmuje zarówno określenie celów biznesowych, jak i opracowanie planów działania, uwzględniających wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływające na działalność firmy.

W niniejszym artykule wskażemy jak oprzeć strategię o dwa zewnętrzne dopalacze, pozwalające na znaczące zwiększenie zysków firmy i skokowy rozwój firmy na tle konkurencji.

Dzięki lekturze artykułu, Twoja strategia stanowić będzie plan, który pomoże Ci osiągnąć cele i zwiększyć skalę osiąganych zysków. Przedstawimy dwa narzędzia, które umożliwia skoncentrowanie zasobów i energii w sposób efektywny, zapewniając trwałą konkurencyjność i wzrost.

Poznaj zasady, w oparciu o które najlepsi na rynku, przesuwają figurki po biznesowej planszy, gdzie strategia staje się kluczem do zwycięstwa! Gotowy na tę strategiczną grę? Zaczynamy!


Niższe koszty czy niższe podatki?

Wyobraź sobie dwa biznesowe światy.

W pierwszym z nich, do z każdej zainwestowanej złotówki w rozwój firmy (budowę hali produkcyjnej, zakup maszyn urządzeń, inwestycje w oprogramowanie) dostajesz zwrot środków uzależniony od tego jak dużym przedsiębiorcom jesteś.
Zwrot ten wynosi od 35% do 70%.
Przy mniejszych inwestycjach (szkolenia, kursy, małe projekty inwestycyjne) każdy twój krok, może liczyć na nieco mniejsze wsparcie w zakresie kwotowym, jednak procent samego wsparcia wzrasta nawet do 80%.
Świat ten obraca się wokół DOTACJI. To świat w którym za Pan brat jesteś z pomocą de minimis, czy regionalną pomocą inwestycyjną. Myśl o nich towarzyszy praktycznie każdej Twojej myśli związanej z rozwojem.
W twojej teorii heliocentrycznej zmieniają się definicje i każdej krążącej po głowie inwestycji towarzyszy myśl - a czy da się to zrobić z dotacją?

Świat ten skierowany jest głównie dla firm poszukujących kapitału na inwestycje. Młodych, dynamicznych - głównie małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających od 20 do 250 pracowników.
Jeśli na tym etapie jesteś, wiedz że praktycznie każdy Twój ruch inwestycyjny jeśli będzie poruszał się w zakresie automatyzacji, innowacji, cyfryzacji, w kierunku przemysłu 4.0, efektywności energetycznej, może być wsparty poprzez dofinansowanie.

Nie zawsze je pozyskasz, Nie zawsze się uda. Co wtedy?

Wtedy powinieneś spróbować odnaleźć się w drugim świecie...

Świecie, będącym rajem podatkowym.

Czy to możliwe?

Jak najbardziej. przy wykorzystaniu instrumentu wsparcia inwestycji, jakim jest Decyzja o Wsparciu (DoW) możliwa do pozyskania w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Decyzja ta umożliwia przedsiębiorcom realizującym nowe inwestycje na terenie całej Polski uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT/PIT) na okres od 10 do 15 lat, w wysokości nawet do 70% wartości planowanej inwestycji.

Mamy więc do wyboru dwa światy - świat niższych kosztów inwestycyjnych i świat niższych podatków.

W dalszej części poznamy różnice, wady i zalety obu.


Dotacja czy Zwolnienie?DOTACJA NA INWESTYCJE
DECYZJA O WSPARCIU
 • Czas pozyskania decyzji, dofinansowania
Napisanie wniosku, min. 2-3 tygodnie. Przy dużych inwestycjach nawet do 3 miesięcy. Konieczność pozyskania niezbędnych zgód.
Ocena wniosku - od 90 do 210 dni. Podpisanie umowy do 90 dni.
Łącznie czas od wstępnego planu do pozyskania dofinansowania nawet do 1 roku.
Czas na przygotowanie dokumentacji 2 tygodnie. Średni termin oczekiwania na Decyzję - od 3 do 6 tygodni.
 • Warunki wstępne
W zależności od naboru - musisz spełnić warunki formalne, a następnie określone kryteria merytoryczne.
Konieczność stworzenia min. 1 etatu w ramach inwestycji
Ponoszenie kosztów
 • Koszty stanowiące podstawę wsparcia
Zakup nowych środków trwałych bądź oprogramowania
Koszty budowy do 50% wartości inwestycji
Koszt zakupu nieruchomości proporcjonalny do pow. działki zajętej przez budowaną halę
Koszty usług doradczych obejmujących np. opracowanie projektu budowlanego
Zakup nowych bądź używanych środków trwałych
Nabycie gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego
Zakup oprogramowania
Wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
Koszty budowy bądź modernizacji nieruchomości
Leasing finansowy
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej
Najem nieruchomości (min. 5 lat duże firmy, min. 3 lata mikro,małe i średnie)

albo:

Dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników
 • Szanse pozyskania wsparcia
Uzależnione od spełnienia wszystkich kryteriów formalnych, wysokiej oceny merytorycznej i pozycji na liście na tle konkurencji.
Możesz uzyskać 95% możliwych do zdobycia punktów a i tak to wciąż może być za mało.
Uzależnione od spełniania kryteriów formalnych - od realizacji od 4 do 6 kryteriów jakościowych (spośród 13 możliwych w przypadku produkcji, 12 w przypadku firm usługowych )
 • Czas realizacji
Zazwyczaj zgodnie z zasadą n+2 co przekłada się na dwu letnie okres realizacji. Pod koniec każdej perspektywy finansowej, czas na realizację ulega skróceniu.
W zależności od potrzeb wnioskodawcy - standardowo od 1 roku do 3 lat, z możliwością realizacji w dłuższym okresie.
 • Termin składania wniosku
Zazwyczaj nabór w określonym okienku czasowym. Okres trwania naboru od 2 tygodni do 4-5 miesięcy.
Niektóre nabory realizowane są przez dłuższy okres z podziałem na rundy.
Nabór ciągły


Dla kogo, który świat

Świat dotacji skierowany jest obecnie, głównie do firm wdrażających innowacje, nastawionych na automatyzację, robotyzację bądź firm poszukujących dotacji na inwestycje w poprawę efektywności energetycznej.
Zaletą dotacji jest możliwość uzyskania bezpośredniego wsparcia w okresie realizacji i zaraz po zakończeniu realizacji inwestycji. Dzięki czemu firma w zasadzie od razu odczuwa pozytywne skutki poprzez ograniczenie kosztów inwestycji.
Dofinansowania nie mają również alternatywy dla firm korzystających z estońskiego CIT, z uwagi na brak możliwości skorzystania przez nie z decyzji o wsparciu czy też ulg.

Świat oparty o decyzję o wsparciu dedykowany jest dla firm skupionych na inwestycjach prostszych, często stanowiących rozwinięcie mocy produkcyjnych. Pozwala on na wygenerowanie oszczędności w dłuższym horyzoncie czasowym, gdyż według obecnych przepisów, ze zwolnienia skorzystać mogą podmioty, które zakończyły realizację inwestycji. Często o decyzje ubiegają się firmy, które np. pierwszy zakład obejmujący wdrożenie innowacyjnego produktu postawiły z dotacji. Przy zwiększaniu zaś mocy produkcyjnych, skalowaniu działalności już bez wdrażania innowacji - z nastawieniem na wzrost zdolności produkcyjnych korzystają z Decyzji o Wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.Subiektywne zestawienie plusów i minusów dwóch rozwiązań

 • Plusy dotacji
 • Minusy dotacji
 • Bezpośredni dostęp do środków w formie zaliczki bądź dotacji
 • Konieczność osiągnięcia wskaźników, a w przypadku problemów z ich osiągnięciem konieczność zwrotu części bądź całości wsparcia
 • Długi bądź bardzo długi czas analizy i oceny wniosku
 • Szanse uzależnione od konkurencji oraz alokacji środków do podziału
 • Ryzyko braku pozyskania wsparcia przy bardzo dużym zainteresowaniu w konkursie
 • Brak możliwości swobodbnych zmian w zakresie wydatków (pod kątem parametrów urządzenia)
 • Konieczność zmian zakresu rzeczowego projektu wyłącznie po zgodzie organizatora. Brak możliwości zmian i swobodnego przenoszenia oszczędności
 • Konieczność stosowania procedur przetargowych
 • Możliwość złożenia wniosku wyłącznie w okresie trwania naboru

 • Plusy Decyzji o Wsparciu
 • Minusy Decyzji o Wsparciu
 • Bezpośredni dostęp do środków w formie zaliczki bądź dotacji
 • Krótki czas oceny wniosku
 • Bardzo duże szanse pozyskania wsparcia
 • Duża swoboda w zakresie zakupów. Możliwośc realizacji wydatków z wolnej ręki, przy zachowaniu zasady racjonalności wydatków (sugerujemy porównywania cen, nie ma jednak konieczności publikacji przetargów)
 • Możliwość składania wniosków w trybie ciągłym
 • Konieczność ponoszenia opłat na rzecz operatora strefy
 • Konieczność osiągnięcia wskaźników, a w przypadku problemów z ich osiągnięciem konieczność zwrotu części bądź całości wsparcia
 • Konieczność raportowania do strefy
 • Możliwość skorzystania ze zwolnienia dopiero od momentu pełnego zakończenia realizacji inwestycji
 • Konieczność wdrożenia wewnętrznych procedur administracyjno-ksiegowych związanych z rozliczaniem i księgowaniem dochodów podlegających zwolnieniu