Dotacje na badania dla firm 1.2 FE SL Śląskie


1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach - Dla kogo?

Nabór w ramach działania 1.2 dedykowany jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych z województwa śląskiego.nnWsparcie skoncentrowane na MŚP. Wsparcie dużych przedsiębiorstw będzie możliwe, wyłącznie w przypadku dyfuzji działalności B+R do polskiej gospodarki oraz podjęcia współpracy z MŚP.


Typy wspieranych projektów

W naborze, wsparcie będzie można otrzymać, na dwa typy projektów:

Typ 1 „Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej”
W ramach tego typu wspierane będą projekty polegające na tworzeniu, rozbudowie lub modernizacji infrastruktury służącej prowadzeniu prac B+R.
Typ 2 „Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach”
W ramach tego typu wsparcie otrzymają projekty badawcze polegające na opracowaniu lub rozwoju nowego produktu, procesu lub technologii. Projekty B+R mogą być realizowane samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją badawczą.

Tematycznie projekty muszą wpisywać się, w co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, tj. energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę lub przemysły wschodzące.
W przypadku typu 2 rezultaty projektu B+R powinny być skomercjalizowane w okresie do roku od daty zakończenia projektu.
Budżety projektów muszą opiewać na minimum 2 mln zł dofinansowania.

 • Jeden wniosek o dofinansowanie powinien dotyczyć tylko jednego typu projektu. W przypadku chęci aplikowania zarówno o Typ 1 i Typ 2 konieczne będzie złożenie dwóch wniosków.


Koszty kwalifikowane

Dla projektów obejmujących Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej do kosztów podlegających dofinansowaniu zaliczamy:

 • środki trwałe/dostawy
 • wartości niematerialne i prawne
 • roboty budowlane
 • nieruchomości
 • koszty wsparcia uczestników projektu

Dla projektów obejmujących Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach,do kosztów podlegających dofinansowaniu zaliczamy:

 • koszty personelu projektu w ramach prac B+R
 • amortyzację sprzętu i aparatury w ramach prac B+R
 • amortyzację budynków w ramach prac B+R;
 • usługi zewnętrzne związane z pracami B+R;
 • dostawy (inne niż środki trwałe)
 • koszty uzyskania i walidacji patentów i praw ochronnych;
 • koszty wsparcia uczestników projektu;
 • koszty pośrednie.


Poziom dofinansowania

Poziom dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa i charakteru prac, a w przypadku tworzenia/rozwoju infrastruktury B+R również od lokalizacji.

Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej

Dla kosztów związanych z tworzeniem/rozwojem zaplecza B+R:

50% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw,
40% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw,
30% kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw.

W przypadku, gdy wszystkie miejsca realizacji projektu zlokalizowane są na obszarach (podregiony: katowicki, tyski, sosnowiecki, gliwicki, bielski, rybnicki, bytomski) poziom dofinansowania powiększany jest o 10%.

W zakresie kosztów wsparcia uczestników projektu poziom wsparcia wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych.

Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach

a) Dla badań przemysłowych:

Do 80% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw,
Do 75% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw,
Do 65% kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw.

b) Dla prac rozwojowych:

Do 60% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw,
Do 50% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw,
Do 40% kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw.

Organizację badawcze w przypadku realizacji projektu w ramach działalności niegospodarczej mogą liczyć na 100% dofinansowania.

c) Dla kosztów uzyskania i walidacji patentów i praw ochronnych:

50% kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw (pomoc de minimis),

d) Koszty pośrednie:

85 % kosztów kwalifikowalnych (pomoc de minimis).


Premiowane kryteria wyboru projektów

Nabór realizowany jest w trybie konkursowym, a więc wsparcie otrzymają projekty z największą ilością punktów. Dodatkowe punkty będzie można otrzymać między innymi za:
 • realizacja projektu przez partnerstwo (2 pkt) lub współpracę z partnerami z innych regionów/państw (max. 2 pkt).
 • doświadczenie w pracach B+R (2 pkt) i odpowiednie zaplecze kadrowe (1 pkt),
 • posiadanie własnego działu B+R (1 pkt) i strategii rozwoju działalności B+R (1 pkt),
 • wdrożenie rezultatów na terenie województwa śląskiego (2 pkt),
 • badania w obszarze Green Deal, Digital Europe lub Europejskiej Agencji Kosmicznej (1 pkt),
 • efekty społeczne/środowiskowe/gospodarcze realizacji projektu (max. 6 pkt).


ZAMIERZASZ APLIKOWAĆ PO DOFINANSOWANIE W NABORZE 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Pomożemy Ci skutecznie przygotować się do aplikowania. Wypełnij formularz kontaktowy na stronie, a nasz doradca skontaktuje się w celu wstępnej analizy możliwości otrzymania dofinansowania


Imię i nazwisko


E-mail


Numer telefonu


Wiadomość


Gratulacje, Twoja wiadomość została wysłana
Błąd, spróbuj ponownie. Twoja wiadomość nie zostala wysłana