Dotacje na kapitał obrotowy

Dotacje na kapitał obrotowy dla firm


Od 15 czerwca startuje nabór dla średnich przedsiębiorstw w ramach dotacji na kapitał obrotowy. Celem działania jest wsparcie przedsiębiorstw, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami wystąpienia pandemii COVID-19.

Wsparcie stanowi dodatkowe wsparcie i uzupełnienie w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Dofinansowanie przeznaczone jest na finansowanie kapitału obrotowego w ramach bieżącej działalności przedsiębiorstwa, w celu zaspokojenia potrzeb przedsiębiorstwa w max. 3-miesięcznym okresie jego funkcjonowania

Warunki przyznania dotacji na kapitał obrotowy


a) Przedsiębiorca prowadził na dzień 31 grudnia 2019 r. działalność gospodarczą i nie znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej,

b) Odnotował min. 30% spadek obrotów w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

c) Firma nie znajduje się w trudniej sytuacji

O trudnej sytuacji mówimy gdy:
-skumulowane straty (jeśli występują) przekraczają połowy kwoty kapitałów;
-otrzymałeś pomoc na ratowanie i na koniec 2019 r. nie spłaciłeś pożyczki lub nie zakończyłeś umowy o gwarancję lub otrzymałeś pomoc na restrukturyzację i na koniec 2019 r. restrukturyzacja nie została zakończona;
-wartość zobowiązań pieniężnych firmy przekracza wartość jej majątku przez okres dłuższy niż 24 miesiące.)

Jeśli jesteś obecnie w trudnej sytuacji w związku z COVID-19, ale nie byłeś w trudnej sytuacji na 31.12.2019 r.
– MOŻESZ UZYSKAĆ WSPARCIE w ramach dotacji na kapitał obrotowy.

Jeśli nie jesteś obecnie w trudnej sytuacji, ale byłeś w trudnej sytuacji na 31.12.2019 r
– NIE MOŻESZ UZYSKAĆ WSPARCIA w ramach dotacji na kapitał obrotowy.

O dotację mogą aplikować średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i spełniają n/w warunki,:
-zatrudniają mniej niż 250 pracowników,
oraz
-roczny obrót przedsiębiorstwa nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

UWAGA! Przy obliczeniu tych wartości uwzględniamy powiązania łączące przedsiębiorcę z innymi podmiotami.


Jak ustalić spadek obrotów

Spadek obrotów może być wykazany dopiero od kolejnego miesiąca po 1 lutego 2020 r., tj. najwcześniej od marca 2020 r.;

Przez spadek obrotów gospodarczych (spadek przychodów ze sprzedaży) należy rozumieć spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym;

Spadek obliczamy jako:
-stosunek obrotów z dowolnego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca kalendarzowego; (ALBO)
-stosunek obrotów z dowolnego miesiąca kalendarzowego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do obrotów z analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.n

Do wsparcia w ramach konkursu kwalifikują się przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.

Kwota dofinansowania oraz % wsparcia w dotacji na kapitał obrotowy

Wysokość finansowania uzależniona od:
-liczby zatrudnionych pracowników (FTE) – max 249 pracowników,
-liczby miesięcy w których potrzebujesz wsparcia (max 3 miesiące).

Dofinansowanie ustalane jest, jako iloczyn stawki jednostkowej wyliczonej na podstawie wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie (FTE) i liczby miesięcy, w których potrzebujesz finansowania kapitału obrotowego.

Poziom dofinansowania wynosi 100% kosztów - maksymalnie 429 827 zł


Jak ustalić zatrudnienie w firmie? (FTE)

Uwzględniamy tylko liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy (jeśli właściciel jest pracownikiem firmy, jest uwzględniany w kalkulacji),
-liczbę osób przeliczamy na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy.

Jeśli w umowie o pracę nie napisano inaczej, obowiązuje podstawowy wymiar czasu pracy, co oznacza:
8 godzin pracy w ciągu dnia,
40 godzin pracy w tygodniu (jeśli tydzień jest pięciodniowy), okres rozliczeniowy nie przekraczający 4 miesięcy.

Pełny wymiar czasu pracy zgodnie z art. 129 § 1 kodeksu pracy.


Przykłady kosztów możliwych do sfinansowania w ramach działania Dotacje na kapitał obrotowy

Dofinansowanie może być przeznaczone na kapitał obrotowy – zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

TYLKO PRZYKŁADOWO MOGĄ TO BYĆ:

-opłaty związane z prowadzeniem biura, zakładu, tj. czynsz za wynajem, opłaty licznikowe (prąd, gaz, woda, ogrzewanie),
-usługi sprzątania i konserwacji powierzchni i pomieszczeń biurowych,
-usługi ochrony i monitoringu,
-usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
-zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i ich serwis,
-zakup materiałów biurowych, artykułów sanitarnych (w tym ochrony osobistej wynikające z zaleceń Ministra Zdrowia) i chemii gospodarczej oraz artykułów spożywczych na potrzeby pracowników,
-zakup ochronnej odzieży służbowej,
-utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej,
-usługi z zakresu: obsługi kancelaryjnej, księgowej, prawnej, doradztwa podatkowego, zarządzania flotą pojazdów służbowych, itd.,
-zakup materiałów i płynów eksploatacyjnych oraz paliwa do pojazdów służbowych,
-ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy.


Nie zwlekaj- zadzwoń i jeszcze dziś opracyjemy dla Ciebie wniosek. Przygotujemy i złożymy za Ciebie aplikację po dotację w działaniu 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy


Informacje na temat dotacji na kapitał obrotowy

Przygotowywanie wniosków po dotacje na kapitał obrotowy