Efektywna Inwestycja w Kapitał Ludzki. Źródła Dofinansowań na Szkolenia


Szkolenia z Dodatkowym Profitem. Dofinansowania, Które Pomagają Tworzyć Lepsze Zespoły

Rozwój kompetencji pracowników oraz kadry zarządzającej stanowi kluczowy element sukcesu współczesnych przedsiębiorstw. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się możliwościom pozyskania dofinansowań na szkolenia, skupiając się na Krajowym Funduszu Szkoleniowym (KFS), Bazie Usług Rozwojowych (BUR).
Dzięki tym źródłom wsparcia, zarówno pracownicy, jak i właściciele firm, mogą efektywnie inwestować w rozwój swoich umiejętności, zyskując jednocześnie przewagę konkurencyjną w zakresie optymalizacji kosztów tej inwestycji.


Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS): Inwestycja w Wiedzę Pracowników i Właścicieli

KFS, wyodrębniona komórka, Powiatowych Urzędów Pracy, która od 2014 roku wspiera przedsiębiorców z całej Polski, finansując koszty szkoleń dla pracodawców zatrudniających minimum jednego pracownika na umowę o pracę.
Czym różnią się możliwości dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw i małych/średnich firm?

Mikroprzedsiębiorstwa (do 10 pracowników): Dofinansowanie wynosi 100% kosztów szkolenia, ale maksymalnie do 300% przeciętnego wynagrodzenia na jednego uczestnika w danym roku.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (powyżej 10 pracowników): Dofinansowanie wynosi 80% kosztów szkolenia, ale również maksymalnie do 300% przeciętnego wynagrodzenia na jednego uczestnika w danym roku.


Zakresy szkoleń dofinansowanych z KFS w 2024 roku

W ramach KFS można skorzystać z szerokiego spektrum szkoleń dotyczących:

1. Zastosowania w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
2. Wsparcia kształcenia w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
3. Wsparcia kształcenia osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
4. Wsparcia kształcenia w zakresie umiejętności cyfrowych.
5. Wsparcia kształcenia osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
6. Wsparcia kształcenia osób po 45 roku życia.
7. Wsparcia kształcenia skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
8. Wsparcia kształcenia w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.


Co trzeba zrobić, żeby otrzymać środki z KFS?

W celu uzyskania dofinansowania, pracodawca musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy bądź miejsce prowadzenia działalności.
Każdy Urząd Pracy posiada własny wzór wniosku. Wniosek należy więc pobrać ze strony www swojego Urzędu.

Wniosek wypełniony w postaci elektronicznej należy:

- podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
- podpisać potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej bądź
- wydrukować, podpisać ręcznie i złożyć w formie papierowej do właściwego urzędu pracy.

Do wniosku należy dołączyć:

- ofertę realizatora szkolenia wraz z kopią certyfikatów jakości kształcenia ustawicznego oraz wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników
- program kursu/szkolenia
- formularz dot. pomocy de minimis oraz zaświadczenia o uzyskanej pomocy w formie kopii.

W przypadku, gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, pracodawcy zostanie wyznaczony termin nie krótszy niż 7-dni i nie dłuższy niż 14 dni na jego poprawienie.

Następnie


Jakich kursów NIE sfinansujesz z KFS?

Dofinansowaniu z KFS nie podlegają:
a) koszty kształcenia ustawicznego realizowanego poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
b) koszty przejazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia osób objętych kształceniem ustawicznym,
c) kursy obowiązkowe dla wszystkich pracowników np. BHP, ochrona danych osobowych (obowiązek ich przeprowadzenia wynika z odrębnych przepisów prawa),
d) staże podyplomowe wraz z kosztami obsługi określonymi w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
e) szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
f) specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej,
g) szkolenia tzw. „miękkie” z zakresu kompetencji społecznych (np.: walka ze stresem, wypalenie zawodowe, asertywność, coaching szeroko rozumiany, w tym coaching indywidualny itp.),
h) kursy języków obcych od podstaw, ponieważ do celów zawodowych wymagana jest znajomość języka branżowego umożliwiającego poszerzenie posiadanej już umiejętności komunikatywnego posługiwania się
językiem obcym,
i) inne działania np.: staże, konferencje branżowe, konferencje naukowe,
j) koszty aplikacji radcowskich, notarialnych itp.,
k) koszty kursu prawa jazdy kategorii B,
l) pozostałe koszty, jakie ponosi pracodawca w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym,np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, koszty
delegacji w przypadku konieczności dojazdu na zajęcia do miejscowości innej niż miejsce wykonywania pracy.


Baza Usług RozwojowychKto może skorzystać z oferty BUR

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby samozatrudnione oraz przedsiębiorstwa (mikro, małe i średnie) i ich pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę lub umowy cywilnoprawne.
W odróżnieniu od oferty szkoleń dofinansowanych z KFS - w szkoleniach dostępnych w BUR mogą więc skorzystać osoby samozatrudnione, nie zatrudniające innych pracowników.

Biorąc udział w usługach dofinansowanych z bazy BUR możesz otrzymać maksymalnie 80%.

Poziom dofinasowania zależy przede wszystkim od wielkości firmy:

-mikroprzedsiębiorstwa 80% dofinansowania
-małe przedsiębiorstwa 70% dofinansowania – z możliwością podniesienia do 80%
-średnie firmy 50% – z możliwością podniesienia do 80%

Male i średnie firmy mogą uzyskać dodatkowe punkty procentowe za prowadzenie działalności w premiowanych branżach, na terenie wybranych miast województwa, za zatrudnianie osób w wieku 50+ oraz o niskich kwalifikacjach.


Jak skorzystać z dofinansowanego szkolenia, doradztwa poprzez BUR?

3) Złóż wniosek do operatora
Listę operatorów tj. pośredników, z którymi podpiszesz umowę o udzieleniu wsparcia znajdziesz na
https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/component/site/site/dofinansowania-bur/#programy-regionalne
4) Podpisz umowę z Operatorem który nada ID wsparcia
Przedsiębiorca podpisuje z operatorem finansowym umowę, w której wskazany jest ID umowy - obejmujący temat szkolenia, kwotę, dane osób skierowanych na szkolenie a także kwota dofinansowania i sposób rozliczenia szkolenia.
5) Zapisz się na szkolenie, wpisz otrzymany numer ID
Przedsiębiorca oraz skierowani na szkolenie pracownicy zapisują się na szkolenie zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych.
Do zapisu z dofinansowaniem niezbędny jest ID WSPARCIA nadane przez właściwego operatora.
7) Rozliczasz szkolenie
W zależności od województwa Operator przyzna Ci dofinansowanie w formie zaliczki albo zwrot w formie refundacji kosztów.
W przypadku zaliczki dofinansowania - wpłacasz wkład własny (20%) do operatora przed rozpoczęciem szkolenia, a organizator po realizacji kursu otrzymuje całość zapłaty od operatora.
W przypadku refundacji – organizator wystawia FV, którą opłacasz w całości przed szkoleniem, a po zakończeniu kursu – przedstawiasz Operatorowi dokumenty (fv + przelew, zaświadczenie o udziale w szkoleniu) i otrzymujesz zwrot w wysokości wskazanej w umowie (z reguły kwota refundacji to 80%)