Internacjonalizacja MŚP

Skuteczna promocja zagraniczna MŚP z Polski wschodniej

Internacjonalizacja MŚP - 1.2 PO PW


Przybliżamy dotację eksportową dla firm z Poski Wschodniej

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw:

potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, dokonanym nie później niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Oznacza to że firmy posiadające siedzibę w innym województwie, oraz oddziały produkcyjne w Polsce wschodniej również mogą aplikować o dofinansowanie we wskazanym działaniu.

Kolejny warunek dotyczący wnioskodawców odnosi się do przychodów.
O dotację w działaniu 1.2 PO PW mogą aplikować firmy, które osiągnęły przychody netto ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie.
Ponadto nie mniej niż 100 tys. PLN przychodów w okresie 3 lat poprzedzających rok, złożenia wniosku powinno pochodzić ze sprzedaży produktu/-ów zgłoszonych w projekcie do internacjonalizacji.

WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA I POZIOM WSPARCIA, ORAZ KOSZTY KWALIFIKOWANE W DZIAŁANIU INTERNACJONALIZACJA MŚP


Maksymalna kwota wsparcia wynosi:

0 PLN - w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii
0 PLN - w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii

LIMITY


Procentowy poziom wsparcia

Pomoc de minimis

85 %
Dofinansowaniu podlegają koszty:

Opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji
Koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP, obejmujących w szczególności:
-analizę możliwości eksportowych przedsiębiorcy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa, ocenę konkurencyjnej pozycji tych produktów oraz przedsiębiorstwa na wybranych rynkach zagranicznych, kompleksowe zbadanie uwarunkowań działalności, w tym barier wejścia na te rynki zagraniczne,
-wskazanie rynków docelowych wraz z uzasadnieniem (kluczem) wyboru, projekcją możliwości sprzedaży na tych rynkach zagranicznych, a także identyfikację potencjalnych odbiorców / kontrahentów na rynkach zagranicznych,
-analizę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z propozycją zmian tego modelu pod kątem internacjonalizacji na wybranych rynkach zagranicznych,
-wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji gospodarczych, oszacowanie budżetu działań promocyjnych towarzyszących przygotowaniu do wdrażania nowego modelu biznesowego),
-rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.),
-opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny, wraz ze szczegółowym planem i kosztorysem niezbędnych do przeprowadzenia działań, pogrupowanych w zadania, z przypisanymi tym zadaniom mierzalnymi celami operacyjnymi, wynikającymi z przyjętej strategii internacjonalizacji,
-rekomendacje w zakresie zakupu oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności (tam gdzie dotyczy).
Koszty usług doradczych
-wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenia do etapu negocjacji handlowych ,
-pozyskiwania zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.),
-przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),
-przygotowania kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
-uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym ,
-przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron internetowych oraz aplikacji mobilnych przeznaczonych do promocji i sprzedaży produktów, których dotyczy projekt, na rynkach zagranicznych,
-wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych,
-tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek,
-uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą, odnoszących się do produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych.
Koszty udziału w targach, wystawach i misjach
-wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej;
-zakup usług w zakresie organizacji i obsługi stoiska;
-zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji;
-podróże służbowe trzech osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach, w okresie nie dłuższym niż dwa dni (a w przypadku misji – jeden dzień) przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowej, wystawy lub misji, w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;
-opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w targach, wystawie lub misji;
-wpis do katalogu targowego;
-opłatę rejestracyjną oraz reklamę w mediach targowych;
-zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału w targach, wystawach lub misjach;
-koszty organizacji pokazów, prezentacji lub degustacji produktów podczas zagranicznych targów, wystaw lub misji, w tym zakupu usług w tym zakresie, wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia; zakupu usług cateringowych.
Zakupu oprogramowania do automatyzacji relacji biznesowych
-projektowanie systemów oraz narzędzi teleinformatycznych;
-zakup niezbędnego oprogramowania;
-doradztwo w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia zakupionego oprogramowania systemów oraz narzędzi teleinformatycznych.
Usług związanych z internacjonalizacją (szkoleń, tłumaczeń, marketingu)
-wytworzenia materiałów reklamowych i promocyjnych;
-szkoleń;
-dostępu do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji;
-tłumaczeń;
-badań i testów (technicznych, fizycznych, chemicznych lub biologicznych) produktów przeznaczonych do internacjonalizacji;
-projektowania procesów technologicznych lub logistycznych

Jak pozyskać 800 tys PLN na rozwój eksportu


O modelu biznesowym internacjonalizacji słów kilka

Kluczem do pozyskania wsparcia w działaniu 1.2 Internacjonalizacja MŚP jest posiadanie obligatoryjnego załącznika w postaci MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI.
Model jest najogólniej mówiąc dokumentem precyzyjnie określającym strategię rozwoju działalności eksportowej. Model biznesowy internacjonalizacji jest wynikiem kompleksowego, indywidualnego i profilowanego pod odbiorcę doradztwa na rzecz zwiększenia zagranicznej wymiany handlowej sektora MŚP.

Zakres opracowanej strategii wejścia na rynki zagraniczne, obejmuje dokładną analizą produktów firmy oraz rynków docelowych o największym potencjale, mając na celu dostarczenie wiedzy niezbędnej do wejścia na rynek zagraniczny.

Ograniczenia i obostrzenia dotyczące wnioskodawców aplikujących w działaniu 1.2 PO PW Internacjonalizacja MŚP


MODEL BIZNESOWY & WNIOSEK POD DOFINANSOWANIE W DZIAŁANIU 1.2 INTERNACJONALIZACJA MŚP

Oferujemy Państwu przygotowanie dedykowanego modelu biznesowego zgodnie ze standardami i wymogami PARP

Oferujemy Państwu przygotowanie wniosku pod dofinansowanie, pomoc w redakcji budżetu, nawiązaniu współpracy z firmami zajmującymi się organizacją misji i targów zagranicznych. Współpracujemy z agencjami marketingowymi oraz kancelariami posiadajacymi doświadczenie w skutecznym wprowadzaniu firm na rynki zagraniczne.

Wspomagamy klientów w przygotowaniu dokumentów do umowy, zarządzaniu projektem oraz koordynacją zamówień, w celu jego efektywnego rozliczenia.


Nie czekaj - zadzwoń i jeszcze dziś umów się na spotkanie. Pomożemy Ci skutecznie przygotować się do aplikowania.