Rozliczanie projektów

Kompleksowe wsparcie w procesie rozliczenia i ewaluacji przyznanego dofinansowania

Przygotowanie sprawozdawczości oraz dokumentacji rozliczeniowej w terminach i formie zgodnej z wymogami programu (raporty techniczne i finansowe, raport końcowy i wniosek o wypłatę dotacji
Współpraca z podwykonawcami inwestycji w zakresie poprawności fakturowania w odniesieniu do zapisów umowy o dotację
Sporządzenie sprawozdania końcowego z realizacji projektu

Wycena naszych usług ustalana jest na podstawie \nindywidualnych potrzeb Klienta i zależy w głównej mierze od zakresu zleconych\n prac, rodzaju projektu, zakresu i wielkości inwestycji.FOR THE BEST RESULT

FOR AMAZING PROJECTS

FOR AVOID PROBLEMS
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
Rozliczenie przyznanego dofinansowania wiąże się m.in. z następującymi obowiązkami beneficjenta Informacyjno-promocyjny (prawidłowe oznakowanie środków trwałych, wyposażenia, zakup i umieszczenie tablic informacyjnych, umieszczenie informacji o dofinansowaniu na stronie www)
Opis dokumentów ( finansowych, księgowych, potwierdzanie za zgodność z oryginałem)
Monitoring i kontrola wskaźników produktu, rezultatu

Oferujemy Państwo pomoc i wsparcie w przygotowaniu wniosku o płatność, aneksów do umów, korekt harmonogramów, prawidłowego opisu dokumentów księgowych i finansowych (fv, potwierdzenia przelewów) - czyli pełnego procesu związanego z rozliczeniem przyznanego dofinansowania na każdym etapie trwania projektu.

Koszt rozliczenia dotacji - ustalany jest indywidualnie i zależy od zakresu wydatków ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz działania w ramach którego pozyskano dofinansowanie.

Wszystkie osoby zainteresowane rozliczeniem dotacji oraz wsparciem związanym z przygotowaniem wniosku o płatność gorąco zapraszamy do kontaktuBROCHURES AND DOWNLOADS