Szybka ścieżka

Przedstawiamy jedną z najpopularniejszych dotacji 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

O SZYBKIEJ ŚCIEŻCE SŁÓW KILKA....


Słowo wstępu o najbardziej popularnej dotacji na innowacje PRODUKTOWE i PROCESOWE

Działanie "Szybka ścieżka" stanowi szansę pozyskania najwyższego poziomu dofinansowania związanego z prowadzeniem i wdrożeniem wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z sektora MŚP planujących wdrożenie wdrażanie innowacji produktowych bądź procesowych.

O dofinansowanie mogą się ubiegać firmy, które planują przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, i na ich podstawie planują wprowadzenie na rynek nowego/ znacząco ulepszonego produktu bądź procesu - kluczowa w tym aspekcie jest innowacyjność (wymaganym poziomem jest innowacyjność min. w skali kraju)

Podsumowując - działanie Szybka ścieżka skierowane jest do firm planujących prace badawcze oraz inwestycje w celu wprowadzenia na rynek nowego produktu, będącego wynikiem prac B+R.

Zmiany w Szybkiej ścieżce od 2019 roku


W 2019 roku po raz pierwszy o dofinansowanie, w ramach jednej procedury konkursowej, mogą starać się zarówno MŚP, jak i duzi przedsiębiorcy.
Dodatkową nowością jest też możliwość udziału w konkursie nie tylko samych firm, ale także konsorcjów przedsiębiorców i jednostek naukowych.

W praktyce: MŚP lub duże firmy mogą ubiegać się o granty samodzielnie, w partnerstwie lub we współpracy z uczelniami czy instytutami naukowymi.
Takie rozwiązanie umożliwi lepsze zaplanowanie, przygotowanie i realizację projektów badawczo-rozwojowych.

WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA I POZIOM WSPARCIA, ORAZ KOSZTY KWALIFIKOWANE W DZIAŁANIU BADANIA NA RYNEK


Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu 1 mln PLN

Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa nie może przekroczyć
- 20 mln EUR (na jeden projekt – jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na badania przemysłowe)
- 15 mln EUR(na jeden projekt – jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na prace rozwojowe)

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln EUR.
-Dofinansowanie badań przemysłowych 60% do 80% (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i wykorzystania premii za szerokie rozpowszechnianie wyników badań)

-Dofinansowanie prac rozwojowych 35% do 60% (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i wykorzystania premii za szerokie rozpowszechnianie wyników badań)

-Dofinansowanie prac przedwdrożeniowych 90% (pomoc de minimis)

-Dofinansowanie usług doradczych 50%
Dofinansowaniu w działaniu Szybka ścieżka podlegają
KOSZTY BEZPOŚREDNIE:
-koszty wynagrodzeń
-koszty podwykonawstwa (do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych)
-pozostałe koszty bezpośrednie, w tym:
a)koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych
b)koszty budynków i gruntów
c)pozostałe koszty operacyjne, np.: materiały; sprzęt laboratoryjny; koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp
d)wynajem powierzchni laboratoryjnej
e)elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej
f)koszty promocji projektu

KOSZTY POŚREDNIE:
Obejmujące m.in:
-koszty wynagrodzeń zespołu zarządzającego projektem
-koszty wynajmu lub utrzymania budynków
-koszty administracyjne
-delegacje

Jak pozyskać dotację w ramach szybkiej ściezki


W ramach "szybkiej ściezki o dofinansowane mogą aplikować projekty:
a) obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe
b) projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie są kwalifikowalne
c) wpisujące się w dokument ,,Krajowe inteligentne specjalizacje„, np. zdrowe społeczeństwo (medycyna, biotechnologia medyczna, produkty lecznicze), biogospodarka rolno-spożywcza (żywność wysokiej jakości), zrównoważona energetyka (energooszczędne budownictwo, rozwiązania transportowe przyjazne środowisku), gospodarka odpadami, robotyka i automatyka, nanotechnologia,
d) projekty, w których Wnioskodawca zobowiąże się do wdrożenia wyników projektu
-wprowadzenie do własnej działalności
-udzielenie licencji
-sprzedaż praw do wyników
d) projekty muszą wykazywać się innowacyjnością na poziomie kraju.

O dofinansowanie w działaniu 1.1.1 PO IR mogą więc aplikować firmy, które mają pomysł na produkcję nowych bądź znacząco ulepszonych produktów/procesów powstałych na bazie prac badawczo-rozwojowych.

Kryteria wyboru projektów szybkiej ściezki


Czyli kto uzyska dotację w ramach działania 1.1.1 PO IR

W ramach "szybkiej ściezki oceniane są następujące kryteria merytoryczne:

1.Zaplanowane prace B+R są adekwatne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane (od 0 do 5 pkt)
Wymagane min 3 pkt

2.Zespół badawczy zapewnia prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R (od 0 do 5 pkt)
Wymagane min 3 pkt

3.Zasoby techniczne Wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R (od 0 do 5 pkt)
Wymagane min 3 pkt

4.Nowość rezultatów projektu (od 0 do 5 pkt)
Wymagane min 3 pkt - oraz spełnienie kryterium "nowości rozwiązania" minimum w zakresie rynku PL

5.Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia (od 0 do 5 pkt)
Wymagane min 3 pkt

6.Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP (0 albo 3 pkt)
Brak wymogów minimalnej ilości pkt w danym kryterium

Podsumowując projekt może uzyskać dofinansowanie w ramach Szybkiej ścieżki jeżeli:
-spełni wszystkie kryteria obligatoryjne oraz
-uzyska min. 15 punktów, na 28 możliwych.

Opis procesu aplikowania po dofinansowanie w ramach działania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Odpowiednie zaplanowanie realizacji prac B+R jest podstawą aby móc aplikować o dofinansowanie w działaniu Szybka ścieżka.
Fakt ten jest weryfikowany zarówno w części opisowej wniosku jak i na etapie PANELU EKSPERTÓW. Co należy zrobić na początku planowania startowania po dotację w ramach 1.1.1 PO IR?
-Określić odpowiednio kamienie milowe projektu,
-Odpowiednio skonstruować budżet oraz zapewnić finansowanie projektu

Następnie można realnie planować pozyskanie wsparcia oraz przygotowywać się do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Po złożenie wniosku w trakcie naboru podlega on ocenie formalnej, a następnie jest on kierowany do oceny merytorycznej dokonywanej przez ekspertów wybieranych przez NCBIR.
Podczas panelu "reprezentacja firmy" przedstawia przed ekspertami wybranymi przez NCBIR krótką prezentację projektu. Ten etap oceny określamy PANELEM EKSPERTÓW.
Podczas panelu wnioskodawca (a dokładniej maksymalnie 5 osób z ramienia firmy) ma 30 minut na prezentację projektu. Prezentację musi przeprowadzić osoba upoważniona do reprezentowania firmy na podstawie dokumentu rejestrowego lub posiadający pełnomocnictwo pracownik wnioskodawcy. Prezentacji nie może dokonać przedstawiciel firmy doradczej.

Następnie przychodzi czas na pytania ze strony ekspertów. Trwa on średnio od 30 minut do maks. godziny.
Łącznie etap prezentacji i pytań nie może przekroczyć 90 minut.

Finalnie każdy z ekspertów ocenia po prezentacji projekt, a średnia ocen ekspertów stanowi wypadową "notę" końcową. Wszystkie projekty, które zmieszczą się w puli środków dostępnej dla danej rundy naboru, oraz uzyskają pozytywną ocenę rekomendowane są do przyznania dofinansowania.

Oferta przygotowania wniosku po dofinansowanie w działaniu Szybka Ścieżka.

Oferujemy Państwu przygotowanie wniosku pod dofinansowanie, pomoc w nawiązaniu współpracy z sektorem nauki. W ramach przygotowania dokumentacji sporządzamy w pakiecie analizę finansową.

Kluczowym etapem aplikowania po dofinansowanie jest prezentacja projektu w ramach panelu ekspertów. Nasza oferta obejmuje profesjonalne przygotowanie do panelu, weryfikację prezentacji w kontekście potencjalnych pytań ekspertów. Klienci otrzymują od nas zestaw indywidulanie przygotowanych pytań, oraz pełen zakres informacji na temat panelu.

Wspomagamy klientów w przygotowaniu dokumentów do umowy, zarządzaniu projektem oraz koordynacją zamówień, w celu jego efektywnego rozliczenia.


Nie zwlekaj- zadzwoń i jeszcze niezwłocznie umów się na spotkanie. Pomożemy Ci skutecznie przygotować się do aplikowania po największe dofinansowanie w Szybkiej ścieżce