Dotacja warunkowa

Jak Dotacja Warunkowa Zmienia Zasady Gry w Dofinansowaniach Europejskich


Dotacja warunkowa - czym jest i jakie rodzi konsekwencje dla beneficjentów

Przedsiębiorcy, przestawiamy wam nową formę pomocy w świecie dofinansowań – dotację warunkowąnW perspektywie finansowej 2021-2027 funduszy europejskich, pojawiła się trzecia opcja obok dotacji bezzwrotnej i pożyczki. Co to oznacza dla przedsiębiorców? O tym wszystkim dowiesz się z naszego artykułu.


Dotacja Warunkowa

Najprościej rzecz ujmując, dotacja warunkowa stanowi połączenie klasycznej dotacji oraz instrumentu zwrotnego. W skrócie, część lub całość dotacji jest uzależniona od spełnienia określonych warunków określonych w umowie o dofinansowanie.n


Programy unijne, w których zastosowanie ma mechanizm dotacji warunkowej

Na chwilę obecną, dotacja warunkowa została wprowadzona jedynie w kilku konkursach, między innymi w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki oraz Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.
Przedsiębiorcy mogą, zapoznać się ze szczegółowymi warunkami nowego instrumentu, w następujących programach:Dotacja Warunkowa w Ścieżce Smart

Najlepiej wyjaśnić i zrozumieć działanie dotacji warunkowej na przykładzie. W najbardziej popularnym działaniu jakim jest Ścieżka Smart, kwota dotacji warunkowej jest podzielona na 2 części – bezzwrotną oraz zwrotną, których wysokości uzależnione są od wielkości przedsiębiorstwa:


  • mikro i małe przedsiębiorstwa – 50% część bezzwrotna, 50% część zwrotna;
  • średnie przedsiębiorstwa – 40% część bezzwrotna, 60% część zwrotna
  • duże przedsiębiorstwo – 30% część bezzwrotna, 70% część zwrotna


Kiedy należy zwrócić część zwrotną dotacji warunkowej?

To pytanie nasuwa się od razu każdemu zainteresowany dotacją udzielaną we wskazanej formie.

Po 4 latach od zakończenia realizacji projektu przedsiębiorca jest zobowiązany do jednorazowej spłaty odpowiedniej części zwrotnej dofinansowania.
Na wniosek przedsiębiorcy, zwrot środków może zostać rozłożony na raty.
Należy jednak pamiętać, że w przypadku opóźnienia bądź braku spłaty w terminie choćby 1 raty, podmiot udzielający wsparcia będzie wymagał natychmiast zwrotu całej kwoty

Czy cała część zwrotna podlega po 4 latach zwrotowi?
Instytucja przeprowadzająca nabór wniosków postanowiła nagrodzić przedsiębiorców, którzy osiągną sukces komercyjny, czyli określone przychody z przeprowadzonej inwestycji. Sukces ten mierzony jest za pomocą wskaźnika „R”


Wskaźnik "R" w dotacji warunkowej

Sukces komercjalizacji wdrożenia mierzony jest za pomocą wskaźnika „R”, który można kalkulowany jest w następujący sposób:

R = (suma przychodów netto z 4 lat / wysokość dotacji zwrotnej * 100%) – 100%.Wysokość i poziom zwrotu dotacji

Poziom zwrotu jest uzależniony od dwóch zmiennych:
-wielkości przedsiębiorstwa oraz
-osiągniętego przez beneficjenta poziomu wskaźnika „R”.

Zobaczmy, jak przedstawiają się progi dla wskaźnika „R” i jakie przypisano im wartości procentowe zwrotu „części zwrotnej dotacji warunkowej” dla MŚP.

Jeżeli wskaźnik „R” wynosi:

poniżej 20% – beneficjent oddaje 100% części zwrotnej

od 20%-40% – zwrot wynosi 35%

od 40-60% – zwrot wynosi 30%

od 60%-80% – zwrot wynosi 25%

od 80% – 90% – zwrot wynosi 20%

od 90%-100% – zwrot wynosi 10%

powyżej 100% – zwrot wynosi 5%Rozliczenie dotacji warunkowej

Obowiązek beneficjenta jest złożenie wniosku o rozliczenie dotacji warunkowej w terminie 30 dni roboczych od upływu 4 lat od zakończenia realizacji projektu . Na wniosek beneficjenta, zwrot może być rozłożony na raty, nie częstsze niż raz na kwartał, jednak okres spłaty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy. W tym miejscu należy wspomnieć, że przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z dodatkowego bonusu. Im szybciej zostanie dokonany zwrot części dotacji, tym kwota zwrotu będzie mniejsza. W przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wygląda to następująco

80% zwrotu – w przypadku jednorazowej spłaty do 30 dni

85% zwrotu – w przypadku rozłożenia na raty do 12 miesięcy

90% zwrotu – w przypadku rozłożenia na raty do 24 miesięcy

100% zwrotu – w przypadku rozłożenia na raty do 36 miesięcy.Dotacja warunkowa na przykładzie

Opisany powyżej mechanizm może wydawać się skomplikowany jak trójwymiarowe puzzle. Jeżeli jednak do wzorów podstawimy konkretne liczby, nie taki diabeł straszny, jak go malują.
W przykładzie zakładamy, że moduł wdrożeniowy o wartości 4 000 000 zł w ramach Ścieżki SMART będzie realizowało małe przedsiębiorstwo z Katowic, które może liczyć na wsparcie 60% wartości projektu.

Wysokość dotacji warunkowej obliczamy w następujący sposób:

Wysokość dofinansowania – 2 400 000 zł (4 000 000 zł × 60%)

Część bezzwrotna dotacji – 1 200 000 zł (wynika to z wielkości przedsiębiorstwa)

Część zwrotna dotacji – 1 2000 000 zł

Osiągnięty przychód po 4 latach od zakończenia realizacji projektu – zakładamy, że przychód ze sprzedaży wynosił średnio rocznie 575 tys PLN co dało firmie łącznie 2,3 przychodu ze sprzedaży nowego produktu

Wskaźnik „R” kształtować będzie się następująco – ( 2 300 000 zł/1 200 000 × 100%) – 100% = 91,67%

Poziom zwrotu dotacji dla wskaźnika R na tym poziomie wynosi równe 10%

Wysokość zwrotu po 4 latach obliczmy jako 10% z 1 200 000 zł co daje kwotę – 120 000 zł.
Gdyby przedsiębiorca zdecydował się na jednorazową spłatę w terminie 30 dni od otrzymania decyzji od Instytucji Pośredniczącej, wówczas kwota ta zostałaby pomniejszona do 96 000 zł (120 000 × 80%).

W ramach Ścieżki SMART i większości dotacji z komponentem inwestycyjnym, dotacja warunkowa opiera się o kryterium osiągniętych przychodów (im wyższy dochód, tym mniejszy zwrot). Przyjęcie takiego rozwiązania wydaje się racjonalne i zasadne. Ostatecznie to rynek, poprzez zapotrzebowanie na innowacyjny produkt bądź usługę, decyduje czy wdrożenie, było uzasadnione pod kątem ekonomicznym.


Dotacja warunkowa w Funduszach Europejskich dla Polski Wschodniej

Zasady dotyczące dotacji warunkowej, znajdziemy również w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Opierają się one jednak na kompletnie innych założeniach, niż ma to miejsce w Ścieżce SMART.

Na przykładzie działań Automatyzacja i robotyzacja MŚP oraz Wzornictwo w MŚP przedstawiamy szczegółowe warunki zwrotu dotacji warunkowej, które uzależnione są od:


Co w przypadku podmiotów niespełniających powyższego warunku?
Wówczas w zależności od statusu beneficjenta dotacja warunkowa podlega zwrotowi w następujących wysokościach:


Od powyższej zasady obowiązują 2 wyjątki. Beneficjent ma możliwość zmniejszenia powyższych kwot w przypadku spełnienia następujących warunków:

  • utrzymania średniej wielkości zatrudnienia w okresie 24 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu (wówczas procentowa wysokość zwracanej kwoty dofinansowania objęta dotacją warunkową ulega pomniejszeniu o 10 punktów procentowych),
  • zwiększenia średniej wielkości zatrudnienia w okresie 24 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu (wówczas procentowa wysokość zwracanej kwoty dofinansowania objęta dotacją warunkową ulega pomniejszeniu o 20 punktów procentowych).


Weryfikacja dotacji warunkowej w Funduszach Europejskich dla Polski Wschodniej

Analiza stanu zatrudnienia, tj. utrzymania lub zwiększenia średniej wielkości liczby pracowników w przedsiębiorstwie beneficjenta, opiera się o zaświadczenia ZUS DRA przedstawione wraz z wnioskiem o rozliczenie dotacji warunkowej.


Podsumowanie i wnioski w zakresie dotacji warunkowej

Większość przedsiębiorców, będzie intensywnie zastanawiać się, czy rozwiązanie w formie dotacji warunkowej jest dla nich korzystne.

Jeżeli chodzi o Ścieżkę SMART, oparcie warunków zwrotu dotacji, o osiągnięte przychody ze sprzedaży innowacyjnych rozwiązań w ciągu 4 lat od zakończenia realizacji projektu wydaje się rozsądnym i przemyślanym rozwiązaniem, premiującym projekty nastawione na komercjalizację i sukces rynkowy.
Wskaźnik przychodowy wydaje się być obiektywny i stosunkowo łatwy do zweryfikowania.
Całkowity sukces projektu powoduje, że przedsiębiorca zwraca jedynie 5% zwrotnej części dofinansowania (z możliwością rozłożenia tej spłaty na raty).

W przypadku programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej podmioty prowadzące działalność krótko (do 5 lat) również zwracają jedynie 5%.
W odniesieniu zaś, do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą powyżej 5 lat, zwrot dotacji jest większy (uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa), ale przedsiębiorca może go z kolei zdecydowanie zmniejszyć, utrzymując lub zwiększając średnią wielkość zatrudnienia.

W sytuacji, gdy nowa perspektywa finansowa, przewiduje coraz więcej mechanizmów zwrotnych oraz mniejsze procentowe wartości dofinansowania projektów, wprowadzenie dotacji warunkowej należy wstępnie ocenić pozytywnie.

Z jednoznaczną zaś oceną mechanizmu, trzeba jednak poczekać do czasu, kiedy pierwsi przedsiębiorcy zaczną dokonywać zwrotów. Wówczas dowiemy się, jak duża jest skala zwrotów i czy działanie mechanizmu nie odbiło się negatywnie na sytuacji przedsiębiorstw, korzystających z dotacji warunkowej.Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.


Komentarz


Nazwa

Email