FINANSOWANIE MARZEŃ – ŹRÓDŁA DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ŹRÓDŁA DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Jeśli intensywnie myślisz o założeniu firmy, poszukujesz informacji o możliwościach pozyskania dofinansowania na start to dobrze trafiłeś. W niniejszym artykule przybliżamy i przedstawiamy najważniejsze informacje dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.


DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY - DO 40 TYS PLN DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Jeśli jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna, pierwsze kroki skieruj do powiatowego urzędu pracy.

Urząd może ci przyznać dotację na podjęcie własnej działalności gospodarczej, w wysokości nie wyższej niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Wartość ta jest zmienna i aktualizowana co kwartał. Na miesiąc luty 2023 maksymalne dofinansowanie dla osoby bezrobotnej wynosi 40 400,94 PLN.

DOFINANSOWANIE DLA OSÓB Z MAŁYCH MIEJSCOWOŚCI

Jeśli mieszkasz bądź masz możliwość zameldowania się na wsi, małej miejscowości do 25 tys mieszkańców konieczne zainteresuj się Lokalnymi Grupami Działania.
Na terenie kraju działają 324 Lokalne Grupy przyznające dotacje na rozpoczęcie działalności.
Pod jaką konkretnie LGD podlegasz możesz szybko sprawdzić w dedykowanej bazie Lokalnych Grup Działania.

Dlaczego warto się zainteresować dotacjami z LGD? Z uwagi na możliwość pozyskania do 100 tys PLN na rozpoczęcie działalności.
Dotacje te przyznawane są wyłącznie dla osób z obszaru działania LGD, bez wymogu bycia osobą bezrobotną.
Z uwagi na ograniczoną konkurencję (obejmującą wyłącznie osoby z zasięgu obszaru LGD) wysokość pomocy (do 100tys PLN) dofinansowanie stanowi interesującą opcję dla osób, które mają możliwość założenia firmy w mniejszej miejscowości.

DOFINANSOWANIE NA START Z FUNDUSZY UNIJNYCH

Kolejna z możliwości obejmuje fundusze unijne na rozpoczęcie działalności. Fundusze te dzielone są przez OPERATORÓW na poziomie regionalnym. Co to dokładnie oznacza?
W każdym województwie w ramach RPO (Regionalnego Programu Operacyjnego - tj. puli funduszy z UE dla każdego województwa) wydzielone zostały fundusze przeznaczone na Wsparcie na założenie działalności gospodarczej

Wsparcie to obejmuje dofinansowanie na rozpoczęcie działalności (zazwyczaj od 30 do 50 tys PLN), wsparcie pomostowe (sześcio bądź dwunasto miesięczna pomoc na comiesięczne wydatki takiej jak ZUS, abonament, marketing) w pierwszym roku działalności oraz bezpłatny pakiet szkoleń i doradztwa z zakresu prowadzenia firmy udzielany bezpośrednio przez Operatora.

Nabory są zazwyczaj otwarte co oznacza, że aplikować o dofinansowanie może zarówno osoba pracująca, nieaktywna zawodowo czy też bezrobotna.

Preferencje w naborach zyskują jednak grupy zagrożone wykluczeniem społecznym tj. wspomniane osoby nieaktywne zawodowo, kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem bądź wychowywaniem dziecka, osoby do 30 roku życia, bądź po 50 roku życia itp.

Grupy preferowane, docelowy obszar rekrutacji określający teren z którego kandydaci składają wnioski, mogą się od siebie różnić. Określa je operator w ogłoszeniu o naborze, wskazując terminy, kryteria doboru uczestników oraz ścieżkę do uzyskania dofinansowania. Spośród wszystkich zainteresowanych po etapach naboru i selekcji wyłonieni zostaną ostateczni beneficjenci pomocy.

JAK I GDZIE SZUKAĆ NIEZBĘDNYCH INFORMACJI?W większości województw procedura wygląda podobnie. W pierwszej kolejności Wojewódzki Urząd Pracy w trybie konkursu wybiera w/w OPERATORÓW - tj. instytucje odpowiedzialne za realizację naborów, selekcję uczestników i przydział dofinansowania ostatecznym odbiorcom.

KTO MOŻE BYĆ OPERATOREM I JAK GO ZNALEŹĆ?Najczęściej operatorami są wyspecjalizowane instytucje działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, biznesu takie jak Agencje Rozwoju Regionalnego, Centra Przedsiębiorczości, Fundacje i Inkubatory. Podmioty te najczęściej w statucie działalności jako cel obierają wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. Zdarza się również, że nabory prowadzone są bezpośrednio przez sam Wojewódzki Urząd Pracy.

JAK ZNALEŹĆ OPERATORA I INFORMACJE O PROWADZONYCH NABORACH?
- Jeśli szukasz informacji na temat operatorów koniecznie skontaktuj się z GŁÓWNYM PUNKTEM INFORMACYJNYM FUNDUSZY EUROPEJSKICH w swoim województwie. W tym celu w wyszukiwarce wpisz
"GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH + Nazwa Miasta Wojewódzkiego.
Zazwyczaj punkt ten mieści się przy Urzędzie Marszałkowskim, jednak nie zawsze jest to regułą.

Po 5 sekundach powinieneś trafić na stronę www z numerem telefonu i adresem punktu. Teraz wystarczy już tylko zadzwonić pod widoczny na stronie numer i zapytać urzędnika o operatorów, tj. instytucje prowadzące nabory dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.DOTACJA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna ma możliwość starania się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności z PFRONu.
W tym celu należy przygotować i złożyć wniosek o przyznanie wsparcia, do powiatowego urzędu pracy zgodnie z miejscem zamieszkania. Wysokość dofinansowania stanowi maksymalnie 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Wartość ta jest zmienna i również aktualizowana co kwartał. Na miesiąc luty 2023 maksymalne dofinansowanie dla osoby niepełnosprawnej na rozpoczęcie działalności wynosi 101 002,35 PLN. Warunkiem przyznania dofinansowania we wskazanej kwocie, jest utrzymanie firmy na rynku przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia działalności.

DOTACJE DLA ROLNIKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI

O dotacje dla rolników na działalność pozarolniczą ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW mogą ubiegać się zarówno rolnicy, jak również ich małżonkowie lub domownicy, którzy planują rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej.

O dofinansowanie mogą aplikować również osoby, które co najmniej 2 lata przed złożeniem wniosku zawiesiły lub zamknęły działalność rolniczą, ale chciałyby ją wznowić.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej może zostać przyznana także osobom, które planują rozbudować ofertę swojego istniejącego przedsiębiorstwa o nowy rodzaj usług, o ile posiadają wpis w CEiDG a zakres działalności, znajduje się w wykazie rodzajów objętych dotacją.


JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ W CELU UZYSKANIA PREMII NA DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZĄ


  • Wnioskodawcy muszą podlegać ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie wsparcia.
  • Gospodarstwo rolne musi być położone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dodatkowo w miejscowości, która jest częścią gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej badź miejskiej do 5tys mieszkańców


WYSOKOŚĆ PREMII


Wysokość dofinansowania na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które zostaną utworzone w wyniku otwarcia nowej firmy lub rozwinięcia już istniejącego przedsiębiorstwa. Premia wynosi:

150 tys. PLN w przypadku utworzenia 1 miejsca pracy;
200 tys. PLN za co najmniej 2 miejsca pracy;
250 tys. PLN za co najmniej 3 miejsca pracy.

Środki wypłacane są na konto beneficjenta w dwóch transzach. Pierwsza część w wysokości 80% przyznanej premii, zostanie wypłacona w momencie, gdy beneficjent spełni warunki określone w decyzji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Na ich spełnienie wnioskodawca ma 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji.
Pozostałe 20% premii wypłacane jest po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej części.Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.


Komentarz


Nazwa

Email