POMOC DE MINIMIS – NARZĘDZIE WSPARCIA DLA ROZWOJU TWOJEGO BIZNESU


CZYM JEST POMOC DE MINIMIS?

Jedną z form wsparcia przedsiębiorców jest tzw. POMOC DE MINIMIS
Jej koncepcja wywodzi się z prawa rzymskiego - a dokładnie z zasady de minimis non curat lex - "prawo nie troszczy się o drobiazgi"...

Koncepcja jej udzielenia wywodzi się z zasady, iż pomoc o stosunkowo niskiej wartości jest mało istotna. I tak już od czasów rzymskich przyznawano niewielkie dotacje na budowę studni, odcinków dróg.
Zasada ta w nieco zmienionej formie, obecnie dotyczy również pomocy udzielanej przedsiębiorstwom.

Co do założeń, pomoc ta ma nie naruszyć konkurencji, ani wywierać wpływu na handel między Państwami Członkowskimi UE.


FORMY POMOCY DE MINIMIS

Pomoc de minimis może przyjąć m.in. formę:
- dotacji na inwestycje
- dotacji na szkolenia
- ulgi i zwolnienia w podatku
- umorzenia opłat i odsetek z ZUS
- jednorazowej amortyzacji
- wsparcia w formie gwarancji bankowej, preferencyjnej pożyczki, kredytu


LIMIT POMOCY DE MINIMIS

Zgodnie z rozporządzeniem maksymalna kwota pomocy de minimis, jaką Państwo udzielić może jednemu podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat, wynosi 300 tys. €.

Co równie ważne Limit pomocy de minimis obejmuje od 1 stycznia 2024 roku każdorazowo, trzy pełne lata wstecz (3x 365 dni).

Jak to dokładnie rozumieć wyjaśniamy na przykładzie.

W lutym 2024 roku firma Innowacyjna sp. z o.o. stara się o jednorazową amortyzację środka trwałego, która stanowi jedną z form pomocy de minimis. Aby upewnić się, że może skorzystać z jednorazowej amortyzacji, firma sprawdza, ile pomocy uzyskała w roku 2023 oraz w 2022 i 2021.
W roku 2021 firma uzyskała pomoc w wysokości 21 tys € na szkolenia, 29 tys € na zakup maszyn w formie dotacji w 2022, natomiast w 2023 nie korzystała z żadnej pomocy w formie de minimis.
Łącznie za ostatnie lata firma wykorzystała z limitu kwotę 50tys €, więc pozostaje jej do wykorzystania 250 tys € limitu.
Co ważne w kalkulacji limitu pomocy w 2024 roku, firma nie będzie uwzględniała wsparcia uzyskanego w roku bieżącym a wyłącznie za lata 2023-2021. Tak właśnie wygląda, nowy limit w praktyce.


WYŁĄCZENIA Z POMOCY DE MINIMIS

Pomoc de minimis nie może być udzielona:

-w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, jeśli:
a) wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą,
b) przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym,
c) pomoc przyznawana jest na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi
-na wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności wywozowej, gdy uwarunkowana jest pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.ZAŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS

Przedsiębiorca otrzymujący pomoc de minimis, otrzymuje od podmiotu jej udzielającego zaświadczenie o pomocy de minimis, które jest potwierdzeniem jej uzyskania. Zaświadczenie to jest dokumentem 2 stronicowym i zawiera m.in informacje takie jak:

-data udzielenia pomocy
-wartość pomocy brutto wyrażona w złotych i euro
-wskazanie podstawy prawnej udzielenia pomocy

Zaświadczenie o pomocy de minimis wydawane jest z urzędu w dniu jej udzielenia.
Jeśli pomoc jest udzielana na podstawie decyzji, zaświadczenie uzyskiwane jest w dniu jej podjęcia, natomiast jeśli pomoc udzielana jest w formie ulgi podatkowej na podstawie aktu normatywnego, bez wymogu wydania decyzji.
Zaświadczenie o pomocy de minimis winno zostać wydane przedsiębiorcy w terminie 2 miesięcy licząc od dnia udzielenia wsparcia.


JAK SPRAWDZIĆ PRZYSŁUGUJĄCY LIMIT POMOCY DE MINIMIS?

Obowiązkowym załącznikiem przy aplikowaniu po pomoc de minimis jest Formularz pomocy de minimis, w którym przedsiębiorca poza danymi rejestrowymi podaje informacje na temat wcześniej uzyskanej pomocy.
I tu rodzi się pytanie - kiedy i ile tej pomocy otrzymałem, jak to sprawdzić?
Najprościej poprzez dedykowaną stronę SUDOP - tj. Systemu Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej
Aby trafić na wskazaną stronę wystarczy kliknąć tutaj

Następnie w opcjach wystarczy wybrać "WYSZUKIWANIE POMOCY OTRZYMANEJ PRZEZ BENEFICJENTA", podać NIP firmy, pobrać nazwę, zaznaczyć opcje: tylko 3 lata wstecz, tylko de minimis i gotowe.

Klikamy wyszukaj według wybranych kryteriów i otrzymujemy pełne zestawienie otrzymanej pomocy, do określenia ile limitu zostało nam jeszcze do wykorzystania.


WARTO WIEDZIEĆ

Wskazówka - uzyskana pomoc de minimis nie stanowi przychodu dla przedsiębiorstwa a tym samym nie podlega rozliczeniu z urzędem skarbowym. Oznacza to nie mniej nie więcej, że przedsiębiorca nie musi jej uwzględniać w swoim rocznym zeznaniu podatkowym.

Drugą ważną kwestią przy ustaleniu limitu pomocy de minimis jest uwzględnienie wielkości uzyskanego wsparcia przez wnioskodawcę pomocy i podmioty partnerskie/powiązane. Dotyczy to sytuacji w której firma ubiegająca się o wsparcie nie jest zgodnie z definicją przedmiotem samodzielnym. Dla przedsiębiorstw partnerskich i powiązanych liczmy limit pomocy sumując uzyskane wsparcie przez wnioskodawcę i podmioty z nim powiązane osobowo bądź kapitałowo.

Szczegółowo analizę wielkości firmy, określenie czy jest samodzielna bądź powiązana poświęcimy oddzielny artykuł na naszym blogu.
Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.


Komentarz


Nazwa

Email